Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. A feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 3. címe, melyben az önkormányzat kötelező feladatai kerültek meghatározásra, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelettel együtt az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit határozza meg. Ezek a jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. 

A Közgyűlés 238/2014. (IX.18.) határozatának felhatalmazása alapján Dr. Domokos Hajnalka fogorvos látja el a 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatait 2014. november 1-től, a Szép és Ép Fog Kft. (továbbiakban: gazdasági társaság) által bérelt helyiségében az Érd Budai út 3. fszt. 2. szám alatti rendelőben. A Közgyűlés hozzájárult, hogy a praxisát, a gazdasági társaság alkalmazottjaként működtesse azzal, hogy a feladat ellátásához szükséges eszközöket, személyi tárgyi feltételeket is a gazdasági társaság biztosítja. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Polgármester a feladat-ellátási szerződést öt éves időszakra a gazdasági társaság. ügyvezetőjével kötötte meg.

Dr. Domokos Hajnalka bejelentette, hogy adásvétel nélkül, ingyen, bérmentesen lemondott a nevén lévő praxisjogáról Dr. Kuczin Ronald fogorvos javára. Dr. Kuczin Ronald úgy nyilatkozott, hogy ugyanebben a körzetben folytatná tovább a fogorvosi tevékenységet, változatlan feltételek mellett. A gazdasági társaság ügyvezetője Dr. Jenei András a működtetést változatlan feltételek mellett vállalja. Dr. Domokos Hajnalka alkalmazását a gazdasági társaság ügyvezetője 2015. október 1-től közös megegyezéssel megszüntette, és úgy nyilatkozott, hogy a körzetet a helyettesítési rend szerint működteti a praxissal kapcsolatos döntések meghozataláig, illetve a szükséges dokumentumok beszerzéséig. 

Dr. Kuczin Ronald fogorvos és a gazdasági társaság ügyvezetője azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá a feladat-ellátási szerződés öt évre szóló megkötéséhez, amennyiben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya részére a praxisengedélyt megadja. 

Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas rendelőt továbbra is változatlan feltételek mellett az Érd, Budai út 3. fszt. 2. szám alatti rendelőben a gazdasági társaság biztosítja. A rendelési időt Dr. Kuczin Ronald nem kívánja módosítani, és a helyettesítő orvosok körét sem. Az orvos a fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges dokumentumokat benyújtotta, mellyel igazolta, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel. 

A Közgyűlésnek a fentiek figyelembevételével a következő döntéseket kell meghoznia: 

1. Közös megegyezéssel meg kell szüntetni a Szép és Ép Fog Kft-vel a 12. számú vegyes fogorvosi körzet tekintetében megkötött feladat-ellátási szerződést Dr. Domokos Hajnalka fogorvos távozása miatt; 

2. Az újként belépő orvos tekintetében a 12. számú körzetre vonatkozó praxisjog megszerzése érdekében előszerződést kell kötni Dr. Kuczin Ronald fogorvossal; 

3. A praxisengedély kiadásának esetére felhatalmazást szükséges adni a Polgármesternek, hogy megkösse a feladat-ellátási szerződést a Szép és Ép Fog Kft-vel a 12-es vegyes fogorvosi körzet tekintetében Dr. Kuczin Ronald alkalmazása mellett. 

Kérem a Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatokat! 

Érd, 2015. október 8.

  

 

dr. Bács István

 

Határozati javaslat I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2225 Üllő Kossuth Lajos út 22. fióktelep: 2030 Érd Budai út 3. fszt. 2. Cg.:13-09-150823, képviseli: Dr. Jenei András ügyvezető) 2014. október 1-én vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában (Dr. Domokos Hajnalka alkalmazotti közreműködése mellett) megkötött feladat-ellátási szerződést 2015. november 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésének aláírására. 

Határidő: november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Kuczin Ronaldot a 12. számú vegyes fogorvosi praxis (Érd, Budai út 3. fszt. 2) orvosaként foglalkoztatni kívánja, amennyiben a fogorvos a praxis vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja. A Közgyűlés ennek érdekében felhatalmazza a Polgármester az előszerződést megkötésére. 

2. Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érdi 12. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal - melynek keretében a fogszakorvos a tevékenységét végzi feladat-ellátási szerződést kössön öt éves határozott időtartamra. 

3. Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 

4. telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.