Tisztelt Közgyűlés!

A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

I. Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. §-át 2016. január 01-jei hatálybalépéssel a következő (4) és (5) bekezdéssel egészítette ki: 

„(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. 

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.” 

A fentiek alapján tehát 2016. január 01-től lehetőség van a település területén vállalkozóként működő háziorvosok, illetve a védőnők részére adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha az érintett személyek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A Htv. meghatározása szerint háziorvos, védőnő vállalkozó az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. 

Mivel az e körbe tartozó önkormányzati alapfeladatot ellátó háziorvosok, védőnők számára lényeges előnyt jelentene, ha az iparűzési adó alól mentesek lennének, ezért indokoltnak tartom az adómentesség biztosítását, ezért javaslom részükre a mentesség fenti feltételek melletti bevezetését. Ennek bevezetése - figyelembevéve a potenciálisan érintettek számát - összességében mintegy 5.500.000 forintot hagyna a vállalkozó orvosoknál, védőnőknél, melyet adott esetben fejlesztésekre fordíthatnának.

A jogszabály alapján a mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ezért a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája a rendeletben a mentességet megállapító szabály mellett kérte szerepeltetni a de minimis támogatás igénybevételére vonatkozó eljárási szabályokat, illetve két fogalom meghatározás mellett egy erre vonatkozó nyilatkozat-mintát is. 

II. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/C. § (4) bekezdése értelmében az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványt elektronikus úton abban az esetben lehet benyújtani, ha azt az önkormányzat rendelete lehetővé teszi. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban sikeresen lezárult az elektronikus úton beadható nyomtatványok bevezetésére irányuló informatikai projekt, indokolt az elektronikus eljárást lehetővé tevő szabály beemelése a rendeletbe. 

III. A rendelet 4. § (1) bekezdésében és 5. §-ában javaslom annak egyértelművé tételét, hogy az adókedvezmény, illetve az adó alóli mentesítés igénybevételének alapfeltétele, hogy az adóalany és hozzátartozója az érintett ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használja. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági hatása, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása nem jelentős.  A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentieket megfontolva jelen előterjesztést és a rendelet-tervezetet vitassa meg! 

Érd, 2015. november 19.

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2015. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) Az adó alapját képező magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első napján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használó személyek után személyenként 10% de legfeljebb 50 % kedvezmény illeti meg az adóalanyt.” 

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § Kérelemre, tárgyévre mentesíthető az építmény után fizetendő adó megfizetése alól az a magánszemély adózó, aki a tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épületben, az év első napján az ingatlant lakóhelyként tényszerűen, életvitelszerűen használja, ha legfeljebb egy ingatlan tulajdonjogával vagy legfeljebb egy ingatlanon fennálló haszonélvezeti joggal rendelkezik és az alábbi három feltétel bármelyike fennáll: 

a)   70 éven felüli, egyedül élő és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át;

b) 70 éven felüli és akinek - kétszemélyes háztartás esetén - a vele közös háztartásban élő 70 éven felüli házastársával vagy élettársával együtt számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át;

c)   az adózó vagy a vele közös háztartásban élők egyike rokkantsági ellátásban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és a háztartásban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át.” 

3. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § (1) A 2012. adóév elszámolásától kezdődően mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a Htv. 37. § (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. 

(2) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyibenannak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az ilyen címen igénybe vett adómentesség mellett az (1) bekezdésben foglalt általános adómentesség nem érvényesíthető.” 

4. § A Rendelet a következő 16. alcímmel egészül ki: 

„16. A csekély összegű támogatás 

15/A. § „A 15 § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] 

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 

(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.” 

5. § A Rendelet IV/A. Fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

„IV/A. Fejezet 

ÉRTELMEZő RENDELKEZÉSEK 

15/B. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység: Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékokról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. § 3-4. és 7. pontjában meghatározott szervezet által végzett tevékenység, valamint a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló törvény 4. §-a szerinti tevékenység. 

2. Távközlési tevékenység: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatás keretében végzett tevékenység. 

3. Energiaellátó vállalkozási tevékenység: a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 1. pontja szerinti energiaellátó által végzett tevékenység. 

4. Kereskedelmi tevékenység: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti kereskedelmi egységben végzett tevékenység. 

5. Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás, 

6. Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.” 

6. § A Rendelet a következő IV/B. Fejezettel egészül ki: 

„IV/B. Fejezet 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

15/C. § Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti bevallási kötelezettségét, melynek elektronikus úton is eleget tehet.” 

7. § A Rendelet jelen rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki: 

8. § Ez a Rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester