Tisztelt Közgyűlés!

2016. január 1. napjától a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 136. § (8) bekezdése alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, azaz a családsegítés csak a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet. A családsegítési és a gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakulásával várhatóan megszűnik a párhuzamos feladatellátás, a települési szinten elérhető kötelező szolgáltatás pedig az ellátandó terület nagysága szerinti differenciált szolgáltatási tartalommal fog működni. 

Az Szt. 136. § (9) bekezdése alapján a települési önkormányzat 2015. október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 2015. november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok  biztosításához szükséges módosítást 2015. november 30-áig kérelmezi. 

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Közgyűlés – felülvizsgálva a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját – 2015. szeptember 24-ei ülésén, a 202/2015. (IX.24.) határozatával döntött a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról, és a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Központ telephelyváltozásával kapcsolatos intézkedések megtételéről. 

Fenti jogszabályi kötelezettségünk alapján ugyanakkor 2015. november 30-áig szükséges dönteni a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról is. 

A korábbi döntések figyelembevételével javaslom, hogy a Közgyűlés, 2016. január 1. napjától a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását a Szociális Gondozó Központ önálló szakmai egysége, az Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ keretén belül biztosítsa. Telephelyeként az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatti, valamint az Érd, Vörösmarty u. 31. szám alatti ingatlant javaslom megjelölni, megtartva a parkvárosi és diósdi nyitva álló helyiségeket is.

Az érintett szolgáltatások új szakmai egységben történő biztosításának alapvető feltétele a nyilvántartásba vétel, melynek kötelező melléklete az intézmény alapító okiratának megfelelő módosítása, melynek határideje szintén 2015. november 30. 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya és a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya által 2015. október 28-án kiadott tájékoztatás felhívta a figyelmet a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai jogszerű felhasználásával kapcsolatos helyes könyvelésre. Ezzel összefüggésben ugyancsak szükségessé vált az alapító okirat kiegészítése a gyermekétkeztetés kiadásaiként elszámolható kormányzati funkció megjelölésével. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei igazgatósága 2015. november 2-án kelt végzésével az alapító okirat következő módosítását kérte az önkormányzattól: 

- A jogelőd intézményeket tartalmazó 2.3. pont törölhető az alapító okiratból; 

- A záró rendelkezésben csak a már bejegyzett 2014. 05. 22. keltezésű hatályos alapító okiratra lehet hivatkozni. 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Közgyűlés a 202/2015. (IX.24.) és a 257/2015. (X.22.) határozatát vonja vissza és az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat módosítását fogadja el. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és határozati javaslatok elfogadására! 

Érd 2015. november 2.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 1. napjától - a kötelező feladatát képező családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását -, az Önkormányzat fenntartásában működő Szociális Gondozó Központ önálló szakmai egysége, az Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosítja. 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ bejegyzése iránti kérelmet 2015. november 30-ig nyújtsa be. 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2015. (IX.24.) és a 257/2015. (X.22.) határozatát visszavonja, és egyben a Szociális Gondozó Központ 131/2014. (V.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba vétel időpontjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. 

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ .../2015. (XI.26.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2016. január 1. napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. 

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

1. melléklet a Közgyűlés  …/2015. (XI.26.) határozatához

 Okirat száma: M/566203/1/2015.

 Módosító okirat 

A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2014. május 22. napján kiadott, 131/2014. (V.22.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A. §-a alapján a ___/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Szociális Gondozó Központ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.

1.2.2. telephelye(i): 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Családsegítő Szolgálat telephely:

Gyermekjóléti Központ telephely:

 

Családsegítő Szolgálat nyitva álló helyisége:

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ nyitva álló helyiségei:

 

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

 

2030 Érd, Enikő u. 2/a

 

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 206-208.

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 24

2

Szenvedélybetegek ellátása

alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás

2030 Érd, Emma u. 8.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Családok Átmeneti Otthona

2030 Érd, Nyírfa u. 11.

6

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok u. 42.

7

Időseket Ellátó Központ

2030 Érd, Topoly u. 2.

8

 

Idősek nappali ellátása idős, demens

2030 Érd, Jázmin u. 8.

9

Pöttöm Sziget Bölcsőde

2030 Érd, Aradi u. 7.

10

Apró Falva Bölcsőde

2030 Érd, Edit u. 1/A.

 

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye:2030 Érd Alsó u. 1.

 

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

 

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

5

101142

Szenvedélybetegek nappali ellátása

6

101145

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

7

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

8

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

9

102021

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

10

102030

Idősek , demens betegek nappali ellátása

11

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

12

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

13

104042

Gyermekjóléti szolgáltatás

14

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

15

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

16

107016

Utcai szociális munka

17

107030

Szociális foglalkoztatás

18

107051

Szociális étkeztetés

19

107052

Házi segítségnyújtás

20

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

21

107054

Családsegítés

22

109010

Szociális szolgáltatás igazgatása

23

0133ű

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

24

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület.

 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Záró rendelkezések

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

 

7. Az alapító okirat 7-19. pontja elhagyásra kerül.

 

8. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Érd, 2015. november 26.

P.H.

T. Mészáros András

  

2. melléklet a Közgyűlés  …/2015. (XI.26) határozatához

Okirat száma: E/566203/1/2015. 

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
 

1.1.        A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Szociális Gondozó Központ 

1.2.       A költségvetési szerv

1.2.1.      székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.

1.2.2.      telephelye(i): 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Családsegítő Szolgálat telephely:

Gyermekjóléti Központ telephely

 

Családsegítő Szolgálat nyitva álló helyisége:

 

Családsegítő Szolgálat és a

Gyermekjóléti Központ nyitva álló

helyiségei:

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

 

2030 Érd, Enikő u. 2/a

 

 

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 206-208.

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 24

 

2

Szenvedélybetegek ellátása

alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás

2030 Érd, Emma u. 8.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Családok Átmeneti Otthona

2030 Érd, Nyírfa u. 11.

6

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok u. 42.

7

Időseket Ellátó Központ

2030 Érd, Topoly u. 2.

8

Idősek nappali ellátása idős, demens

2030 Érd, Jázmin u. 8.

9

Pöttöm Sziget Bölcsőde

2030 Érd, Aradi u. 7.

10

Apró Falva Bölcsőde

2030 Érd, Edit u. 1/A.

 

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
 

2.1.       A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01. 

2.2.       A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2.      székhelye:2030 Érd Alsó u. 1.

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.       A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1.

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

5

101142

Szenvedélybetegek nappali ellátása

6

101145

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

7

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

8

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

9

102021

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

10

102030

Idősek , demens betegek nappali ellátása

11

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

12

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

13

104042

Gyermekjóléti szolgáltatás

14

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

15

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

16

107016

Utcai szociális munka

17

107030

Szociális foglalkoztatás

18

107051

Szociális étkeztetés

19

107052

Házi segítségnyújtás

20

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

21

107054

Családsegítés

22

109010

Szociális szolgáltatás igazgatása

23

0133ű

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

24

 

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

 

4.5.       A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület.

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár

 

-- ???

1. melléklet a Közgyűlés  …/2015. (XI.26.) határozatához

 Okirat száma: M/566203/2/2015. 

Módosító okirat 

A Szociális Gondozó Központ Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2015. november 26. napján kiadott, E/566203/1/2015 okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény  8/A. §-a alapján, a ___/2015. (XI.26.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.2. telephelye(i): 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család –és Gyermekjóléti Központ telephely:

 

nyitva álló helyiségek:

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

 

2030 Érd, Enikő u. 2/a

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 206-208.

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 24

2

Szenvedélybetegek ellátása

alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás

2030 Érd, Emma u. 8.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Családok Átmeneti Otthona

2030 Érd, Nyírfa u. 11.

6

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok u. 42.

7

Időseket Ellátó Központ

2030 Érd, Topoly u. 2.

8

 

Idősek nappali ellátása idős, demens

2030 Érd, Jázmin u. 8.

9

Pöttöm Sziget Bölcsőde

2030 Érd, Aradi u. 7.

10

Apró Falva Bölcsőde

2030  Érd, Edit u. 1/A.”

  

2. Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Érd, 2015. november 26. 

P.H. 

T. Mészáros András

2. melléklet a Közgyűlés  …/2015. (XI.26) határozatához

Okirat száma: E/566203/2/2015. 

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
 

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Szociális Gondozó Központ 

1.2.       A költségvetési szerv

1.2.1.    székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.

1.2.2.    telephelye(i): 

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Érdi Család-és Gyermekjóléti Központ telephely:

 

nyitva álló helyiségek:

 

 

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

2030 Érd, Vörösmarty Mihály u. 31.

 

2030 Érd, Enikő u. 2/a

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 206-208.

2049 Diósd, Kossuth Lajos u. 24

2

Szenvedélybetegek ellátása

alacsonyküszöbű szolgáltatás, nappali ellátás

2030 Érd, Emma u. 8.

3

Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely

2030 Érd, Fehérvári út 89.

4

Nappali Melegedő

2030 Érd, Fehérvári út 91.

5

Családok Átmeneti Otthona

2030 Érd, Nyírfa u. 11.

6

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ

2030 Érd, Hivatalnok u. 42.

7

Időseket Ellátó Központ

2030 Érd, Topoly u. 2.

8

Idősek nappali ellátása idős,  demens

2030 Érd, Jázmin u. 8.

9

Pöttöm Sziget Bölcsőde

2030 Érd, Aradi u. 7.

10

Apró Falva Bölcsőde

2030 Érd, Edit u. 1/A.

  

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
 

2.1.       A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 01.01. 

2.2.       A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2.      székhelye:2030 Érd Alsó u. 1. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.       A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2.      székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások, illetve gyermekjóléti ellátások nyújtása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

5

101142

Szenvedélybetegek nappali ellátása

6

101145

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

7

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

8

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

9

102021

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

10

102030

Idősek , demens betegek nappali ellátása

11

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

12

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

13

104042

Gyermekjóléti szolgáltatás

14

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

15

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

16

107016

Utcai szociális munka

17

107030

Szociális foglalkoztatás

18

107051

Szociális étkeztetés

19

107052

Házi segítségnyújtás

20

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

21

107054

Családsegítés

22

109010

Szociális szolgáltatás igazgatása

23

0133ű

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

24

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

4.5.       A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület.

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetője nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv.

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 22. napján kelt, 131/2014. (V.22) határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szociális Gondozó Központ 2015. november 26. napján kelt,………………………………..napjától alkalmazandó M/566203/2/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H.  

Magyar Államkincstár