Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. §-a szabályozza a helyi képviselők és polgármesterek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Az Mötv. szerint a vagyonnyilatkozatokat a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. E feladatot Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) alapján a három tagból álló Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság látja el. 

A Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság feladat és hatásköre a vagyonnyilatkozatokkal összefüggésben a következő: 

- A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése;

- A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, a korábbi vagyonnyilatkozatok visszaadása; 

- A vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását;

- A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a Polgármesteri Hivatalon keresztül;

- A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, melynek keretében: 

  • A képviselő felhívása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére;

  • A felhívásra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése, és azok ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése.

- A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Közgyűlés soron következő ülésén való tájékoztatás. 

2014. évben a képviselők a törvény előírása alapján két alkalommal tettek vagyonnyilatkozatot, először január 31-éig, majd a 2014. októberi megválasztásukat követő 30 napon belül, azaz november 12-ig.

A Bizottság elnöke még 2013. év végén - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - megküldte a képviselőknek a vagyonnyilatkozat benyújtásához szükséges nyomtatványt, lehetőséget biztosítva az elektronikus benyújtásra is. 2013. évre vonatkozóan valamennyi képviselő a törvényben megszabott határidőig benyújtotta vagyonnyilatkozatát. A 2013. évi nyilvántartást a Bizottság 2014. február 20-án zárta le, ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzítette. 

A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választásokat követően a vagyonnyilatkozat benyújtásához szükséges nyomtatványok ismételten megküldésre kerültek valamennyi képviselő részére. A törvény előírásaival összhangban a megválasztást követő 30 napon belül minden képviselő benyújtotta a saját, illetve hozzátartozói vagyonnyilatkozatát, melyeket a Bizottság a december 18-ai ülésén nyilvántartásba vett, és a nyilvántartásba vétel tényét jegyzőkönyvben rögzítette. 

A választást követően a Közgyűlés által megválasztott bizottságok nem képviselő tagjai - mint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott személyek - ugyancsak maradéktalanul eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. A nem képviselő bizottsági tagok és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát a Bizottság a december 18-ai ülésén vette nyilvántartásba, és ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzítette.

Vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatására az elmúlt évben nem került sor.

A képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, a megtekintés lehetőségét a Bizottság Elnöke - igény esetén - folyamatosan biztosítja.  Erre 2014. évben két alkalommal került sor a polgármester vagyonnyilatkozatának közérdekű adatként történő kiadására irányuló írásbeli kérelem alapján. 

Az SZMSZ 2015. február 4-ig hatályos 55. § (3) bekezdése alapján a Polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat a Vagyonnyilatkozati Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság gyakorolta. Az egyéb munkáltatói jogok közé tartozik a szabadság engedélyezése, melyre a Bizottság által egy esetben került sor, 2014 decemberében.

Az Mötv. választás napján hatályba lépett rendelkezései előírják, hogy a képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül – jelen esetben 2014. november 12-éig – köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.  Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a Közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.  Ez a kötelezettség a nem képviselő bizottsági tagok esetében is fennáll. 

A Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság a – Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) által ügyfélkapun keresztül küldött – elfogadó nyugták alapján megállapította, hogy valamennyi képviselő, illetve nem képviselő bizottsági tag, az Mötv. 40. § (3) bekezdésének megfelelően a megválasztását követő 30 napon belül kezdeményezte a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételét, és ezt a beküldött nyugtákkal megfelelően igazolta. A beküldött nyugták lefűzésre kerültek.

A nyilvántartás fordulónapját követően a NAV adatbázisból kinyomtatott bizonylatok alapján a bizottság 2014 decemberében megállapította, hogy egy kivételével valamennyi képviselő, illetve minden külső bizottsági tag szerepel a köztartozásmentes adatbázisban. A hiánypótlással érintett képviselő azóta már szintén bekerült az adatbázisba. Erről a Bizottság a Közgyűlés február 12-ei ülésére tájékoztatót terjesztett be. 

Kérem a Közgyűlést a beszámoló elfogadására!

Érd, 2015. március 12. 

 

 Antunovits Antal

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges