Tisztelt Közgyűlés!

 

I. A gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október 1-jétől hatályos 6. § (6) bekezdése szerint: „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható”

Tekintettel arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletben állapította meg a gazdasági haszonállatok tartására, azok megtiltására, illetve korlátozására vonatkozó szabályokat, ezért állásfoglalást kértünk a Pest Megyei Kormányhivataltól a rendelet hatályban tartásának jogszerűségéről. 

A kormányhivatal azt a tájékoztatást adta, hogy mivel több jogértelmezési kérdés érkezett hozzájuk ezzel kapcsolatban, indokoltnak tartják a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint a jogszabály előkészítésében közreműködő szervezet álláspontjának megkérését, amely várhatóan segítséget fog nyújtani az általunk felvetett kérdés megválaszolásához. 

2014. július 30-án a Miniszterelnökség Államtitkára tájékoztató levelet küldött a Kormánymegbízottak részére a volt Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium együttesen kialakított álláspontjáról, mely szerint: „A helyi önkormányzatok az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény ( a továbbiakban: Éltv.) 6.§ (5) és (6) bekezdésében, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36.§ (5) bekezdésében szereplő rendelkezések együttes értelmezése alapján az állattartásra vonatkozóan kizárólag az állattartó építmények elhelyezése tekintetében, és kizárólag a helyi építési szabályzatukban állapíthatnak meg feltételeket. Ezek a feltételek azonban hatásukban nem eredményezhetik a mezőgazdasági haszonállatok tartásának olyan mértékű korlátozását, amely az állattartást ellehetetleníti.” 

Ugyanezen értelmezést támasztja alá a Kúria Önkormányzati Tanácsának 29/2014. számú közigazgatási elvi határozata is, mely szerint törvénysértő az az önkormányzati rendelet, mely a mezőgazdasági haszonállatok tartását korlátozza. 

A fentiekre tekintettel önkormányzati rendelet sem a tartás körülményeire, sem az egyedszámra vonatkozóan nem korlátozhatja mezőgazdasági haszonállatok tartását, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a haszonállatok tartása korlátlan lenne, hanem azt, hogy a tartásukkal összefüggésben a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Mivel rendeletünk az állattartó építmények elhelyezésén túl, egyéb korlátozásokat és tartási körülményekre vonatkozó előírásokat is megfogalmaz a mezőgazdasági haszonállatok tartásával kapcsolatban (ingatlan nagyságától függően tartható állatlétszám, állattartási engedély megléte, amelyhez szükséges az állattartás helyéül szolgáló ingatlan tulajdonos(társ)ának, illetve a haszonélvezőnek valamint a közvetlen szomszédoknak a hozzájárulása), ezért annak hatályon kívül helyezését javaslom. 

II. Az állattartási rendelet hatályon kívül helyezése miatt, a rendelet előírásait megszegő magatartásokat szankcionáló közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet 13.§-a kiüresedik, ezért ezen szakaszt is javaslom hatályon kívül helyezni. 

A szabályozás elemeinek várható hatásai közt azzal számolunk, hogy megteremtődik a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt gazdasági, társadalmi hatása, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályokat tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására! 

Érd, 2015. április 23. 

 

T. Mészáros András

 

TERVEZET!!!

  

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 __/2015. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Hatályát veszti a gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet. 

2. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. ( XI. 7.) önkormányzati rendelet 11. alcíme. 

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester


Hatásvizsgálati lap