Tisztelt Közgyűlés!

A közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

2015. január 1-jén hatályba lépett a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KCR rendelet), amely egyrészt meghatározza azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, másrészt rögzíti a címképzés folyamatát. 

Tekintettel arra, hogy a Rendelet több olyan rendelkezést tartalmaz, amelyeket a KCR rendelet már szabályoz, ezért a Rendelet módosítása, illetve egyes szakaszainak hatályon kívül helyezése szükséges annak érdekében, hogy a helyi szabályozás ne legyen ellentétes a KCR rendelet szabályaival, illetve indokolatlanul ne ismételje meg azokat. A módosítás a következőket érintené:

-          A Rendelet Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozóan, a belterületi ingatlanok tekintetében szabályozza a házszám-megállapítást. Mivel a KCR rendelet alapján a beépítésre nem szánt területen (külterület) fekvő telken lévő épületnek és pincének is címmel kell rendelkeznie, ezért a Rendelet 15. § (1) bekezdését módosítani szükséges, mivel e szakasz a házszám megállapítást kizárólag a belterületi ingatlanokra szűkíti le, és ahhoz, hogy külterületi ingatlanokon lévő épületek címmel rendelkezhessenek, házszámot kell megállapítanunk.

-          Mivel a KCR rendelet meghatározza a házszám és az ingatlan fogalmát, így a Rendeletben szereplő e két fogalomnak is összhangban kell ezekkel állnia. Ennek megvalósítására merev hivatkozás formájában kerül sor. 

- A Rendelet 16. § (7) és (8) bekezdései szerint azon ingatlanok esetében, amelyeken egynél több a különálló lakóépületek száma, lehetséges több házszám megállapítása is. A KCR rendelet alapján azonban egy ingatlan csak egy címmel, és így csak egy házszámmal rendelkezhet, ezért a fenti bekezdéseket hatályon kívül kell helyezni.  Az egy telken lévő különálló épületek címképzését egyébként a KCR rendelet részletesen meghatározza, ezért a hatályon kívül helyezés nem keletkeztet szabályozási hézagot.

- A Rendelet 16. § (10) bekezdése alapján a házszám megváltozását az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.)   5. § (3a) bekezdése alapján az ingatlanok címadatát az ingatlan-nyilvántartás az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott központi címregiszterből történő automatikus adatátvétel útján származtatott adatként tartalmazza. Ebből következően az ingatlan címadata a KCR-ből történő automatikus adatátvétel útján válik az ingatlan-nyilvántartás részévé, nem pedig az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ezért a Rendelet 16. § (10) bekezdésének hatályon kívül helyezése szükséges. 

A szabályozás elemeinek várható hatásai közt azzal számolunk, hogy megteremtődik a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt gazdasági, társadalmi hatása, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap tartalmazza. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen! 

Érd, 2015. június 15. 

 

 

T. Mészáros András

 

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2015. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Aközterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[3. § E rendelet alkalmazásában:] 

„c) Házszám: A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § 7. pontjában meghatározott házszám;

d) Ingatlan: A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan;” 

2. § Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig.”.

3. § Hatályát veszti a Rendelet 16. § (7), (8) és (10) bekezdése. 

4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester