Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 131/2015. (V.28.) határozatával nyilatkozott arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését továbbra sem képes vállalni.

A működtetési kötelezettség alóli mentesülésre irányuló kérelem a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. ( VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 39. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, 2015. június 15-én benyújtásra került.

A Rendelet 41. § (1) bekezdése alapján a fenti kérelem figyelembe vételével a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter - a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján – a kérelem miniszterhez történő megküldésétől számított tizenöt napon belül együttesen

a) dönt arról, hogy működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség,

b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg. A döntésről - a döntést követő öt napon belül - a miniszter postai úton értesíti a települési önkormányzatot. 

A működtetési kötelezettség alóli mentesülésre irányuló kérelem benyújtását követően a kérelem és mellékletei alapján az Emberi Erőforrások Minisztere, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter meghozta döntését, mely alapján működtetési képesség hiányában önkormányzatunkat nem terheli az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség, de hozzájárulási kötelezettség megfizetése terheli. 

A Magyar Államkincstár 2015. július 21-én kelt levelében foglalt tájékoztatás szerint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes döntésében a 2015. szeptember 1-je és 2019. augusztus 30-a közötti időszakra 35.753 eFt havonta fizetendő hozzájárulást állapított meg önkormányzatunk részére. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (6) bekezdése alapján a hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati képviselők soron következő választása évét követő szeptember 1-je és az azt követő önkormányzati képviselő-választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képviselők soron következő választását követő évben kerül sor. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni. 

A fizetendő hozzájárulás megegyezik a 2013. január - 2015. augusztus időszakra vonatkozóan fizetett hozzájárulás összegével. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ által megküldött adatok alapján megállapítható, hogy az oktatási intézmények közvetlen üzemeltetési költségei havi 35.765 eFt-ot tennének ki a 2014. évi könyvelési adatok alapján. Az összeg nem tartalmazza az üzemeltetéshez szükséges adminisztratív munkaerő szükséglet költségét és a felhalmozási kiadásokat. Figyelembe véve az önkormányzat jelenlegi pénzügyi lehetőségeit, a közoktatási intézmények működtetését javasolt az elkövetkezendő időszakban is a Klebersberg Intézményközpontra bízni, vállalva a havi 35.753 eFt összegű hozzájárulás megfizetését. 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2015. július 23.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

Határidő: határozat továbbítására azonnal - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. ( VIII.28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.