Tisztelt Közgyűlés!

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása Pest megye közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, 2013. január 1-jén hatályba lépett 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) rendelkezése értelmében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladata. A törvény hatálybalépését megelőzően Pest megye területén a kötelező közszolgáltatási feladatot a Pest Megyei Önkormányzat látta el, mely alól kivételt képeztek azok a települések, amelyek saját jogon kötöttek megállapodást a közszolgáltatás ellátására. 

Érd közigazgatási területére vonatkozóan a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat alapján a Képviselő-testület 164/2005. (VI.23.) határozatával 2005. augusztus 1-től 2015. augusztus 1-ig terjedő időtartamra az Iparos 2000 Bt.-t bízta meg a közszolgáltatási feladatok ellátásával, mely társaság 2010. december 13-án cégformát váltott, majd 2011. október 31-i hatállyal beolvadt a Magyar Kémény Kft-be, így annak általános jogutódjává vált. 

Mivel a jelenleg érvényben lévő közszolgáltatási szerződés a fentiek alapján 2015. augusztus 1. napján megszűnik, ezért a Közgyűlésnek még a szerződés megszűnése előtt olyan tartalmú döntést kell hoznia, mellyel megindítja az új közszolgáltató kiválasztására irányuló eljárást, egyúttal annak lezárásáig biztosítja a közszolgáltatás folyamatosságát. 

A törvény rendelkezése értelmében az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatást az ellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, általa alapított költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet, vagy pályázaton nyertes gazdálkodó szervezet útján látja el. A közszolgáltatás ellátására kötött szerződés időtartama öt évnél rövidebb és tíz évnél hosszabb nem lehet. 

A fentiekre tekintettel, a hatályos jogszabályi előírások alapján javaslom, hogy a Közgyűlés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására írjon ki nyilvános pályázatot, és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás folyamatos ellátásról olyan módon gondoskodjon, hogy a pályázat eredményes elbírálásáig a hatályos közszolgáltatási szerződés szerinti feltételekkel a jelenlegi közszolgáltatót bízza meg. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás lényeges változások előtt áll, ugyanis az Országgyűlés elé T/3784 számon már benyújtásra került az a törvényjavaslat, mely kötelező állami feladatként írná elő a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását. A javaslat tárgyalására legkorábban az őszi ülésszakban kerülhet sor, és annak elfogadása esetén az önkormányzat által megkötött közszolgáltatási szerződések a törvény erejénél fogva meg fognak szűnni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

Érd, 2015. július 17.

 

T. Mészáros András


HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal nyilvános pályázatot hirdet az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén ellátandó, kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására.

2. A Közgyűlés a beérkezett pályázatok értékelésére, valamint a döntéshozatalra történő javaslattételre a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot jelöli ki.

Határidő: a pályázat közzétételére2015. augusztus 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Melléklet a Közgyűlés __62015. (VII.30.) határozatához 

PÁLYÁZAT FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet az alábbi feltételek szerint:

1.  A közszolgáltatás működési területe:  Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

2. A közszolgáltató feladata: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása kiterjed a lakosság és a nem természetes személyek tulajdonát képező lakás célú és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékkéményt is -, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására, égéstermék összetételének vizsgálatára, CO jelzők ellenőrzésére és szakvélemény adására.

A kéményseprő körzetekben a szolgáltató a 63/2012.(XII.11.) BM. rendeletben meghatározott feladatok teljes körét, valamennyi tulajdonos tekintetében köteles ellátni.

3.      Pályázati feltételek:

A pályázati eljárásban csak érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező szolgáltató vehet részt, aki a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel, és

•      a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen előéletű és szakirányú szakképesítéssel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztat,

•      rendelkezik a feladat biztonságos és szakszerű ellátásával arányban álló szakemberlétszámmal és technikai felszereltséggel,

•      tulajdonában, bérleményében olyan érdi telephely van, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök és berendezések tárolására,

•      a szolgáltatást végző személyeknek munkavégzésük során kéményseprő formaruhát és egyéni védőfelszerelést biztosít,

•      vállalja ügyfélfogadás tartását, pályázatában bemutatja annak helyét és gyakoriságát,

•      vállalja a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilvántartási rendszer létrehozását, kezelését,

•      megfelelő referenciával rendelkezik, amely biztosítja, hogy a teljes körű szolgáltatási feladatot felelősséggel a kiírt időtartamon belül képes ellátni,

•      Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületi tagsággal rendelkezik,

•      a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,

•      vállalja, hogy a tevékenységét a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletben megállapított díjtételek alapján végzi.

4.   Szerződéskötési határidő:

A pályázat elbírálását követő 30 napon belül a nyertes pályázóval a közszolgáltatás elvégzésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 éves időtartamra szerződést köt.

5.   A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

·         vállalkozói igazolvány, cégbírósági végzés másolata,

·         a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületi tagságról szóló igazolás,

·         szakemberlétszám és technikai felszereltség bemutatása, szakirányú képesítést igazoló okirat másolata,

·         az ügyfélfogadásra és az eszközök, felszerelések tárolására alkalmas telephely bemutatása,

·         a pályázó nyilatkozata a közszolgáltatás teljes körű ellátásának vállalásáról,

·         referenciák ismertetése,

·         ügyfélfogadás tartása helyének és gyakoriságának bemutatása,

·         a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilvántartási rendszer bemutatása,

·         kéményseprő- ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítás meglétének igazolása,

·         nyilatkozat annak a vállalásáról, hogy a tevékenységét 2015. évben a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletben megállapított díjtételek alapján végzi.

6. A pályázat benyújtásának ideje, helye, módja: 

A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2015. október 15., 16,00 óra

A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (2030 Érd, Alsó u. 1-3,), Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere címzéssel kell benyújtani. A pályázatokat zárt borítékban, a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás – pályázat” feltüntetésével kérjük benyújtani.

A pályázat felbontásának ideje: A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság október havi rendes ülésének időpontja

7. A pályázatok elbírálásának időpontja, szempontjai:

A pályázatok elbírálásának időpontja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. november havi rendes ülése

A kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést (többek között: a közszolgáltatási díj hatályos önkormányzati rendelet szerinti vállalása, szakemberlétszám, szakmai felkészültség, referenciák).

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

·         a pályázó nem jogosult a közszolgáltatás ellátására,

·         azt a pályázat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,

·         az nem felel meg e pályázati kiírásban meghatározottaknak.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!

A pályázati eljárásról felvilágosítást ad: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, tel.: 06 23/ 522-391

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben foglalt feladatkörében eljárva, a …/2015. (VII.30.) határozatával kiírt pályázaton nyertes féllel megkötendő szerződés hatálybalépésének napját megelőző napig, a 2015. július 31-én hatályos közszolgáltatási szerződés szerinti tartalommal 2015. augusztus 01. napjától közszolgáltatási szerződést köt a Magyar Kémény Kft-vel Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés megkötéséreazonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges