Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2015. május 28-ai ülésén a 132/2015. (V. 28.) határozatával köznevelési szerződést kötött az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítására, egyúttal döntött arról, hogy a feladat ellátása érdekében térítésmentesen megfelelő létesítmény és eszközfeltételeket biztosít az Érd, Riminyáki út 17. sz. alatti (hrsz.: 13745) felújított ingatlanon. A Közgyűlés a 2015. június 25-én megtartott ülésén a 154/2015. (VI.30.) határozatával elfogadta az ingatlan használatnak szabályait rögzítő vagyonkezelési szerződést is.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által létrehozott Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési törvény alapján történő normatív feladatfinanszírozása tekintetében a Magyar Államkincstár hivatalos azt a tájékoztatást adta, hogy az óvoda normatíva igénylési lehetőségének megnyílása akkor keletkezik, ha az intézmény rendelkezik működési engedéllyel, és az óvodai csoportokba a gyerekek felvételre kerültek, valamint pedagógusok és dajkák is jogviszonyban állnak. E feltétek fennállásának időpontja legkorábban szeptember 1-jén lehetséges, ebben az esetben a normatív támogatás Magyar Államkincstár által történő tényleges kiutalásának időpontja 2015 decemberében várható.  A költségvetési finanszírozás ütemezéséből adódóan a Német Nemzetiségi Óvoda kiadásait öt hónapon keresztül a saját költségvetésük terhére kellene finanszírozni.

A Közgazdasági Iroda elkészítette a nemzetiségi óvoda öt hónapra jutó időarányos költségvetési tervezetét. A tervezetből kiderül, hogy az óvoda kiadásai várhatóan augusztustól - decemberig terjedő időszakban 11 ű0 e Ft-ot tesznek ki, melyből a német önkormányzat bankszámláján rendelkezésre álló összeg 1 ű0 e Ft. A feladat ellátása és végrehajtása, valamint az óvodai nevelés zökkenőmentes biztosítása érdekében ezért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának államháztartáson belüli visszatérítendő támogatást szükséges biztosítani a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 10 000 e Ft összegben, amit a nemzetiségi önkormányzat a normatíva támogatás kiutalását követően azonnal visszafizet az érdi önkormányzat részére.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2015. július 22.

 

T. Mészáros András


HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére óvodai ellátás, nevelés céljának biztosítása érdekében 10 000 e Ft visszatérítendő működési támogatást nyújt a 2015. évi költségvetési rendelet általános tartalékának terhére.

 A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint hajtsa végre.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési támogatás biztosításához szükséges megállapodást aláírja.

Határidő: megállapodás aláírására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.