Tisztelt Közgyűlés!

 

A Közgyűlés 32/2016. (II.25.) határozatával döntött arról, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások szakszerű lebonyolítása érdekében az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot beruházás-lebonyolítói feladatok ellátásával bízza meg. 

A társaságnak jelenleg nincs saját irodája, tevékenységét a Budai u. 7. szám alatt található bérelt helységben végzi. Tekintettel arra, hogy a fenti döntés eredményeként feladatai jelentősen meg fognak nőni, a hosszú távú költségkihatás is azt indokolja, hogy munkáját saját helységben, és ne bérleményben végezze. Ennek érdekében áttekinttettük milyen módon lehetne a működéséhez megfelelő ingatlant biztosítani. 

Az önkormányzat tulajdonát képezi az Érd Alispán u. 2. szám alatti 18987 hrsz-ú, társasházi ingatlan, melyben korábban két bérlakás, illetve a földszinten egy üzlet volt. Az épület jelenleg korszerűtlen, felújításra szorul, ezért a fenti funkciói fokozatosan megszűntek.  Mivel az előzetes felmérések alapján az épület megfelelő átalakítással alkalmas lehet irodai funkcióra, javaslom, hogy az épületet adjuk az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. vagyonkezelésébe, és annak alapján a társaság végezze el a szükséges átalakítási munkálatokat, szüntesse meg a Budai u. 7. szám alatti bérleti jogviszonyt és költözzön be az új telephelyre. Megjegyzendő, hogy a Közgyűlés a 2016. évi költségvetés elfogadásakor, már biztosította a tervezéshez szükséges összeget. 

a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése kimondja, hogy nemzeti vagyon, ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Az Mötv. 13. §(1) bekezdése a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között említi a településfejlesztést, településrendezést, mely feladatok ellátásának infrastruktúrális háttereként adja át az Önkormányzat az Alispán u. 2. szám alatti ingatlanát vagyonkezelésbe.

Mivel az ingatlan kataszterben nyilvántartott értéke meghaladja a bruttó 25 millió forintot, ezért a döntés az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

A fentiek alapján javaslom a Közgyűlésnek, hogy a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. számú törvény alapján az ingatlan társasházi besorolását szüntesse meg, és azt határozatlan időre adja a társaság vagyonkezelésébe! 

Érd, 2016. március 17.

 

 Szabó Béla

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján a társasházakról szóló 2003. CXXXIII. törvény alapján az Érd, Alispán u. 2. szám alatti, 18987/A/1, 18987/A/2,  18987/A/3,  18987/A/4,   helyrajzi számú albetétek törlésével a társasházat megszünteti, és az ingatlan művelési ágát üzlet, lakóház, udvar művelési ágra módosítja. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Alispán u. 2. szám alatti, 18987 helyrajzi számú ingatlant határozatlan időre, térítésmentesen, vagyonkezelésbe adja az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a településfejlesztési, településrendezési önkormányzati közfeladatok ellátása infrastruktúrájának biztosítása céljából. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert vagyonkezelésbe adásról szóló szerződés aláírására. 

Határidő: társasház megszüntetés benyújtására - 30 nap, vagyonkezelői szerződés aláírására - 60 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.