Tisztelt Közgyűlés!

 

Az önkormányzat marketing és kommunikációs tevékenységének támogatását 2014. december 9. napjától 2015. december 8. napjáig terjedő határozott időre szóló megbízási szerződés alapján az Imagine Creative Consulting Kft. látta el. A szerződés alapján a társaság feladatát az imázsépítés és arculati megjelenés biztosítása, a városfejlesztési programok kommunikációs és marketingszakmai támogatása, az önkormányzati kiadványok szerkesztése, szöveggondozása, szervezési feladatok ellátása, tájékoztató plakátok, közszolgálati szórólapok, üdvözlőlapok grafikai tervezése, és azok arculati harmóniájának biztosítása, valamint egyéb városarculati és imázs-építési feladatok ellátása képezte. 

A szerződés hatálya 2015. december 8-án megszűnt. 

A feladat ellátására a jövőben is szükségünk van, ezért az új szerződés létrehozása érdekében az önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást kíván kiírni. A megkötendő szerződés keretében a vállalkozótól az előzőekben ismertetett faladatokon túl az Érdi Közlöny szerkesztését és nyomdai előkészítését is várjuk. 

A szerződés tervezett időtartama 18 hónap, a beszerzés becsült értéke 7.000.000,- Ft + ÁFA, amelynek meghatározására a korábbi szerződés keretében teljesített kiadások figyelembe vételével került sor. 

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy a szolgáltatás ellátásának pénzügyi fedezetét a határozati javaslat szerint biztosítani szíveskedjen! 

Érd, 2016. március 16.

 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat marketing és kommunikációs tevékenységének ellátására vonatkozó, 18 hónap időtartamú határozott idejű szolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetének biztosítását vállalja. 

A szolgáltatás becsült értéke 7.000.000,- Ft + ÁFA, amelynek fedezetét a Közgyűlés a 2016. évben a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, valamint a város 2017. évi költségvetésébe betervezi. 

Határidő: határozat közlésére: azonnal

 Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges