Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. december 20-án 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízta az Érdi Városfejlesztési Kft-t, mint közszolgáltatót, hogy - különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, a társaság alapító okiratában valamint a város sportkoncepciójában foglaltakra-, az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778 helyrajzi számú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működtetésével szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el. 

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden év március 30-ig köteles az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal. 

Az alábbiakban a jogszabályban foglaltak szerinti beszámoló kerül benyújtásra a Miniszter részére.

A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott állami támogatásokról készítendő beszámoló kötelező adattartalma 

1. Egyedi támogatás esetében:

1.1. Kedvezményezett neve/megnevezése, székhelye/címe 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

2030 Érd, Alsó utca 1. 

1.2. Egyedi támogatásról kiadott előzetes vélemény vagy állásfoglalás száma:

 

TVI-3262/2013/CS/1/01.

1.3. Támogatást nyújtó elnevezése 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

1.4. A közszolgáltatási feladat, amelyre a kedvezményezett az állami támogatást kapta (hivatkozással a megbízási aktusra és annak a 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke szerinti kötelező elemeinek teljesítésére) 

A sporttal, valamint más közösségi tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása. 

1.5. A támogatási forma leírása [Általában vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás, kamatmentes hitel, bonyolultabb támogatási formáknál (például kedvezményes hitel) a jellemző (átlagos) futamidő, türelmi idő és kamatláb ismertetése szükséges a megjegyzések rovatban. A különböző támogatási formákat külön soron kell megjeleníteni.] 

Vissza nem térítendő támogatás. 

1.6. A kedvezményezett tevékenység mely ágazathoz tartozik

Szabadidő és sport szolgáltatás különös tekintettel a sportról szóló 2004.évi I. törvény 55.§-ában foglaltakra. Kormányzati funkció szerint 081030.

1.7. Az ellentételezés összege: 

269.472.000.- Ft (kettőszázhatvankilencmillió-négyszázhetvenkettőezer 00/100 Ft) 

A közszolgáltatás működtetéséből származó bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint, a költségek pedig ugyanezen határozat 3-ik bekezdése szerint: 

Kiadások:

 

Összeg

Anyagköltség

 

88 637 842

ebből

 

 

- Gerflor bateco padlóvédő

3 027 000

 

Igénybe vett szolgáltatások

 

93 865 671

Eladott áruk beszerzési értéke

 

5 416 698

Alvállalkozói szolgáltatások

 

53 187 498

ebből

 

 

- sportparketta felújítása

7 610 000

 

- mobil lelátó gyártása

6 200 000

 

- kamera rendszer kialakítás

1 062 000

 

Egyéb szolgáltatások

 

2 686 997

Bérköltség

 

34 510 230

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

10 909 009

Bérjárulékok

 

11 031 965

Kis értékű eszköz beszerzések

 

2 615 721

Kézilabda sport közfeladat ellátás

 

30 480 000

Igazgatási költségek arányos része ***

 

20 850 249

Költség összesen

 

354 191 880

 

 

 

 1.9. Bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint 

Bevételek:

 Részösszeg

Összeg

Támogatás

 

269 472 000

Saját bevétel

 

82 340 196

Bevétel összesen

 

351 812 196


Bevétel - költség

 

-            2 379 684

 1.10. Ésszerű nyereség a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (5)-(8) bekezdése szerint 

A költségek meghaladták a bevételeket ezért, nyereség nem keletkezett. 

1.11. A túlkompenzáció ellenőrzésének eredményei, figyelemmel a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikkére. A visszafizetett túlkompenzáció összege. 

A költségek meghaladták a bevételeket ezért, túlkompenzáció nem merült fel.

1.12. A 2012/21/EU bizottsági határozat egyéb feltételeinek (10 éves iratmegőrzés, értékhatár, megbízási időtartam) betartása a támogatási program vonatkozásában 

Iratmegőrzés: rendezett jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelő iroda

2030 Érd Platánfa u. 9.

értékhatár: az engedélyezett összeghatáron belül

megbízási időtartam: 10 év. 

1.13. Megjegyzések

Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft által működtetett Érd Velencei út 39-41.szám alatti (18778 hrsz.) uszoda és sportcsarnok fenntartási és üzemeltetési költségei meghaladták a sportcsarnok működtetéséből és a támogatásból származó bevételeit, a bevétel és kiadás különbözetét – 2.379.684,- forintot – a gazdálkodó szervezet más tevékenységéből származó bevétellel fedezte. A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra került. 

Kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el! 

Érd, 2016. március 16.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2015. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg. 

Határidő: határozat közlésére 2016. március 30. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges