Tisztelt Közgyűlés! 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

1.        Az ikreket gondozó szülők részéről igényként jelentkezett a házi gyermekfelügyelet biztosítása azokban az esetekben is, amikor az ikerpárok már óvodába járási kötelezettségüket teljesítik. Indoklásuk szerint nehézséget okoz ugyanis, hogy ha szakértői vélemény alapján különböző óvodába járnak a gyermekek, vagy ha betegség miatt a szülő nem tudja megoldani a gyermekek eseti felügyeletét. A fentiek figyelembe vételével javaslom a Rendelet 11. § (1) bekezdésének kiegészítését azzal, hogy eseti gyermekfelügyelet biztosítására alkalmanként már nyolc éves korig, heti legfeljebb négy óra időtartamban is sor kerülhessen. 

2.        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 1. napjától hatályba lépett módosítását követően az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés szabályait már a jogszabály 21/B. §-a tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Rendelet 23. § (4) bekezdése a Gyvt. 2016. január 1-től hatályon kívül helyezett szerkezeti egységére hivatkozik, így annak megfelelő módosítása szükséges. 

3.        A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 115. § (1) bekezdése, illetve a Gyvt. 147. §-a alapján a szociális szolgáltatások esetén az intézményi térítési díjat, míg a gyermekjóléti ellátások esetén a szolgáltatási önköltséget a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Ezen jogszabályi előírásra figyelemmel a Szociális Gondozó a tárgyévre tervezett adatok (egyes ellátásoknál a szolgáltatást igénybevevők számának emelkedése, étkezési térítési díjak várható emelkedése, normatív támogatások időszak arányos igénybevétele) figyelembevételével elvégezte a térítési díjak idei megállapítására vonatkozó kalkulációt, amely alapján javaslatot teszek a Rendelet térítési díjak mértékét megállapító mellékletének módosítására.

4.        2015. február 11-ével a Szociális Gondozó Központ keretén belül 25 fő ellátotti létszámra tervezve indult el a szenvedélybetegek nappali ellátása. A szolgáltatás keretein belül 2015. december 31-ig összesen 32 megállapodás megkötésére került sor, így az átlagos ellátotti szám 11,35 fő volt, ami 2016. január hónapban már 7,25-re csökkent. Az újonnan létrehozott szolgáltatás az első hónapokban nehezen indult be, ami talán annak köszönhető, hogy a városban eddig ilyen jellegű ellátás nem működött. Ugyanakkor jellemző volt, hogy a jövedelemmel rendelkező ellátottak sok esetben utólag, az előzetes igényfelmérés során tett nyilatkozatukkal ellentétben azzal hárították el az együttműködést, hogy ők csak pár órát tartózkodnak az intézményben és ezért nem fizetik ki a napi térítési díjat. További lényeges körülmény, hogy a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása párhuzamosan működött, és az itt ellátottak anonim módon, térítési díj fizetése nélkül vehettek részt a programokban. Ezek feszültséget okoztak mind az ellátottak, mind az ellátási feladatok teljesítése szempontjából. A nappali ellátásban lévők stigmatizációként élték meg a helyzetet, ezért többen az év folyamán kikerültek a rendszerből, illetve a térítési díj ellenében magasabb elvárásokat fogalmaztak meg. A megjelenések számának további csökkenésében az is közrejátszott, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ellátottaknak 2016. január 1-től külön szakvéleménnyel kell rendelkezniük. 

A részletezett okok miatt már nem tudunk eleget tenni a szoláltatás nyújtáshoz előírt jogszabályi feltételeknek, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58. § (2) bekezdése alapján a hatóság visszavonhatja a működési engedélyét annak a szolgáltatásnak, aki a tárgyévben hat hónap átlagában nem tudja az engedélyezett létszámát minimum 90 %-ra feltölteni. További következményként pedig a központi költségvetésből a szolgáltatásra biztosított normatíva egy részének visszafizetésére is sor kerülhet. 

A fentiek figyelembevételével azt javaslom, hogy kérelmezzük a szenvedélybetegek nappali ellátására vonatkozó működési engedély visszavonását. Megjegyzendő, hogy a szolgáltatás megszűnése nem jár jelentős hátránnyal az érintettekre, mivel akik szeretnének ilyen jellegű szolgáltatást, azok az alacsonyküszöbű ellátást a továbbiakban is igénybe vehetik, az utcai szociális munkások pedig figyelemmel kísérik a kieső ellátottakat. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt gazdasági, társadalmi hatása, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás, illetve a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2016. március 10.

 

Simó Károly


 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2016. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11. § (1) Szociális rászorultság esetén az önkormányzat házi gyermekfelügyeletet biztosít azon családok részére, ahol ikerpárt és fogyatékos gyermeket, vagy kettő, vagy több ikerpárt, vagy hármas, vagy annál nagyobb számú ikreket nevelnek, 

a) hat hónap időtartamra,– mely kérelemre legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható – de legfeljebb a gyermekek 2 éves koráig, napi legfeljebb 8 órában,

b) alkalmanként legfeljebb a gyermekek 8 éves koráig, heti legfeljebb 4 órában.”

 

2. § A Rendelet 23. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ (4)  Amennyiben az étkezést igénybevevő személy, illetve a törvényes képviselője a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján mentesül a térítési díj megfizetése alól és az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének két egymást követő nap nem tesz eleget, úgy az újbóli igénylés napjáig az önkormányzat az étkezést nem biztosítja.”

 

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

4. § Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

 

1. melléklet a __/2016. (___) önkormányzati rendelethez

 

 

A

B

C

D

E

 

1.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái

Intézményi térítési díj összege

Intézményi térítési díj összege

Önköltség

Ft/nap

2.

 

Napi díj

Havi díj

Étkezés

Működési

3.

Bölcsődei étkezés

530,- Ft

 

1.1ű,- Ft/nap

 

4.

Bölcsődei gondozás

Apró Falva Bölcsőde

1.935,- Ft

40.635,- Ft

 

4.084,- Ft

5.

Bölcsődei gondozás

Pöttöm Sziget Bölcsőde

1.315,- Ft

27.615,- Ft

 

3.464,- Ft

6.

Házi gyermekfelügyelet

1.005,- FT/óra

 

1.003,- Ft/óra

 

7.

 Étkeztetés

965,- Ft

 

889,- Ft

296,- Ft

8.

+ kiszállítás

125,- Ft

 

123,- Ft

9.

 Házi segítségnyújtás

775,- Ft/óra

 

1.291,- Ft/óra

10.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0,- Ft

 

43.913,- Ft/készülék/év

11.

Támogató szolgálat

 

 

 

 

12.

személy szállítás

0,- Ft

 

 

128,- Ft/fő/km

13.

személyi segítés

0,- Ft

 

1.551,- Ft/óra

14.

Idősek klubja

 

 

 

15.

tartózkodás

1.660,- Ft/fő

 

1.739,- Ft/fő

16.

Személyszállítás

445,- Ft/fő

 

447,- Ft/fő/nap

17.

Habilitációs Központ

 

 

 

 

18.

étkezés felnőtt

1.635,- Ft/fő

 

1.634,- Ft/fő

 

19.

étkezés gyermek

755,- Ft/fő

 

755,- Ft/fő

 

20.

tartózkodás

1.770,- Ft/fő

 

 

3.323,- Ft/fő

21.

 

 

 

 

 

 

22.

Családok átmeneti otthona

0

0

 

2.521,- Ft/nap

23.

Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló

860,- Ft

25.800,- Ft

 

2.143,- Ft/fő

24.

 

Idősek otthona

3.500,-

105.000,- Ft

2.304,- Ft

4.693,- Ft

25.

Család- és Gyermekjóléti Központ

0,- Ft

 

 

337.167,- Ft

26.

Utcai szociális munka

0,- Ft

 

 

23.546,- Ft

27.

Családsegítő Szolgáltatás

0,- Ft

 

 

203.247,- Ft

 

28.

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

0,- Ft

 

 

21.586,- Ft

 

29.

Szenvedély nappali ellátása

595,- Ft

 

 

596,- Ft

 

30.

Nappali melegedő

0,- Ft

 

 

1.685,- Ft

 

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

 *súlyozott számított átlag a normál és diétás étkezés tényleges igénye alapján

-- ???