Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. március 24-ei ülésén fogadta el a város új településrendezési eszközeit; az 53/2016. (III. 24.) számú határozattal a Településszerkezeti Tervet (TSZT), a 9/2016. (III. 31.) számú rendelettel a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), és annak Szabályozási Terv (SZT) mellékletét. A településrendezési eszközök 2016. május 1-jén léptek hatályba.

A Közgyűlés a 84/ 2016. (IV.28.) számú határozatával – elsősorban a Modern Városok Program egyes projektelemeinek megvalósítása céljából – hat részterületet érintően már döntött a hatályos településrendezési eszközök módosításának megindításáról, mely határozat kiegészítését az alábbiakkal indokolom:

- A 84/2016. (IV.28.) számú határozat 2. pontja az Elvira Puszta területén 200 ha egybefüggő, gazdaságfejlesztésre alkalmas terület kijelölését tartalmazza a már kijelölt területek bővítésével. A határozati pont bővítése szükséges annak érdekében, hogy a gazdasági területek kijelölésére irányuló tervezett módosítás terjedjen ki a Köves földek, Elvira puszta teljes területére (~ 600 ha), és ezzel összefüggésben a 7. számú főút, és M6 autópálya mentén található gazdaságfejlesztésre kijelölt területek felülvizsgálatára;

- A Modern Városok Program keretében a papi földek területére tervezett záportározó, és ezzel kapcsolatos rekreációs fejlesztések immár olyan tervezési stádiumba kerültek, melyben már pontosabban láthatók a vízfelület kontúrvonala, a tervezett funkciók köre az egyes épületek építészeti megjelenése. A tervezés előrehaladtával párhuzamosan szükséges a településrendezési eszközök módosítása annak érdekében, hogy az engedélyezési eljárások zökkenőmentes lefolytatását biztosítani tudjuk;

- A VEKOP és Modern Városok Programból megvalósuló Fácánközi óvoda és oktatási centrum tömbjében a Szabályozási Tervben a „kötelező megszüntető jel” tervi elemet „telekhatár javasolt megszüntetése” jelre kell korrigálni. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján az előterjesztés sürgősségét azzal indokolom, hogy a  Modern Városok Program megvalósításához, a projektek engedélyezéséhez szükséges TSZT, HÉSZ és Szabályozási Tervi tervezési munkálatok minden módosítási terület esetében minél hamarabb megindulhassanak. A program megvalósítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a gazdaságfejlesztésre alkalmas területek kijelölése. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően döntsön a 84/2016. (IV.28.) számú határozat kiegészítéséről! 

Érd, 2016. július 26. 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Modern Városok Program projektelemei megvalósításának elősegítése céljából - az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat  és Szabályozási Terv módosításának megindításáról szóló 84/2016. (IV.28.) határozatát (Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat 2.) pontja a következőképpen módosul:

„2.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a Köves földek és Elvirapuszta teljes, ~ 600 ha területén egybefüggő, gazdaságfejlesztésre alkalmas terület kialakítása a már kijelölt területek bővítésével;”

2. A Határozat a következő 7.) és 8.) pontokkal egészül ki:

„7.) A Modern Városok Program keretében a papi földek területére tervezett záportározó, és ezzel kapcsolatos rekreációs fejlesztések rendelkezésre álló terveihez illeszkedően a TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv területfelhasználásának, övezeti paramétereinek, előírásainak korrekciója.

8.) A VEKOP és Modern Városok Program keretében megvalósuló Fácánközi óvoda és oktatási centrum tömbjében a Szabályozási Tervben a „kötelező megszüntető jel” tervi elem korrekciója „telekhatár javasolt megszüntetése” jelre.” 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester” 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges