Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2014. február 20-ai ülésén a 36/2014.(II.20.) számú határozatával döntött arról, hogy a tulajdonát képező 2030 Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számon nyilvántartott, 80 m alapterületű felépítményét ingyenesen, határozatlan időre, de legfeljebb a feladat ellátása idejére, vagyonkezelésbe adja az Érdi Városfejlesztési Kft-nek az Érdi Rádió működtetése céljából.

A határozat végrehajtása során a korábban tervezett épület kiemelés helyett egy kedvezőbb megoldásként a telek megosztását vezettettük át az ingatlan-nyilvántartásban. A telekalakítás során az érintett ingatlanból egy 291 m2 nagyságú kivett közterület, rádió és iroda megnevezésű ingatlan jött létre. Jelenleg az ingatlanon álló épület egyik szárnyában üzemel az Érdi Rádió, a másik épületrészbe pedig ideiglenesen az Érdi Városfejlesztési Kft. költözött be az Érd, Alispán u. 2. szám alatti ingatlan elkészültéig. 

A jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapothoz kell most hozzáigazítani a korábbi határozatunkat és a vagyonkezelési szerződést, melynek értelmében az érdi 21472/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 291 m2 alapterületű rádió és iroda megjelölésű ingatlan kerülne az Érdi Városfejlesztési Kft. vagyonkezelésébe. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2016. október 12.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472 helyrajzi számú felépítmény ingyenes vagyonkezelésbe adásáról szóló 36/2014. (II.20.) határozatának első mondatát az alábbiakra módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a tulajdonát képező Érd, Diósdi u. 14. szám alatti, 21472/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 291 m2 alapterületű, rádió és iroda megjelölésű ingatlant ingyenesen, határozatlan időre, de legfeljebb a feladat ellátása idejére, vagyonkezelésbe adja az Érdi Városfejlesztési Kft-nek az Érdi Rádió működtetése céljából.” 

2. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges