Tisztelt Közgyűlés! 

A Közgyűlés 216/2015. (IX.24.) határozatával döntött arról, hogy a 4. számú házi gyermekorvosi körzet orvosával, Dr. Kozaróczy Károllyal - aki a PEDI-MED Bt. házi gyermekorvosa volt - nem hosszabbítja meg a 2015. szeptember 30-án lejáró feladat-ellátási szerződést. A gyermekorvosi körzetet emiatt 2015. október 1-jétől helyettes orvosok látják el. Dr. Kozaróczy Károlynak a szerződése megszűnését követően hat hónap állt rendelkezésére a praxisa eladására, azonban időközben elhunyt. 

A praxisjog jogosultjának halála esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §-a alapján a praxisjog folytatására egymást követő sorrendben a házastárs, illetve az egyenesági leszármazó jogosult. Amennyiben a praxisjog folytatására jogosult személy nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti. 

A fenti rendelkezéseknek megfelelően Dr. Kozaróczy Károly özvegye 2016. január 11-én úgy nyilatkozott, hogy élni kíván a praxisjog elidegenítésének lehetőségével. 2016. október 13-án azonban bejelentette, hogy értékesítési szándéka nem vezetett eredményre, ezért visszaszármaztatja az önkormányzat részére a működtetési jogot, valamint a hátrahagyott eszközöket, műszereket.

 Mivel a praxisjog jogosultjának halála, és a hozzátartozó nyilatkozata következtében a terület ellátási kötelezettsége visszaszállt az önkormányzatra, a házi gyermekorvosi praxis betöltésére a Közgyűlésnek pályázatot kell kiírnia az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglalt szempontok alapján. 

A fenti jogszabályoknak megfelelő pályázati kiírás elkészült és a határozati javaslat mellékleteként csatolásra került. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot fogadja el! 

Érd, 2016. október 17.

 

dr. Bács István

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendeletében rögzített 4. számú gyermekorvosi körzet ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.