Tisztelt Közgyűlés! 

Az Országgyűlés a kéményseprő-ipari tevékenység hosszú távú, zavartalan ellátásának biztosítására, az emberi élet védelmére, a vagyonbiztonság, a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság, valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében a kéményseprő-ipari tevékenység feltételeinek megteremtése céljából megalkotta a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényt (a továbbiakban: törvény), 2015. december 27-i hatályba léptetéssel.  A törvény számos rendelkezése, amelyek többek között a kéményseprő-ipari tevékenységre és az ingatlan használójának jogaira, kötelezettségeire vonatkoznak, azonban csak későbbi időpontban, 2016. július 1-jén lépnek hatályba. Ennek értelmében a tevékenység ellátására vonatkozóan az eddigi időpontig még hatályosak a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény rendelkezései. 

A jogszabály szerint a helyi önkormányzatnak a jogszabály hatálybalépésétől számított 21 napon belül döntenie kell arról, hogy a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatást annak lejártáig biztosítja, vagy a közszolgáltatást 2016. július 1-től nem biztosítja és a közszolgáltatási szerződést felmondja, a kéményseprő-ipari tevékenységet pedig a Kormány által kijelölt szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet látja el. A helyi önkormányzat a döntéséről 30 napon belül a kéményseprő-ipari szervet írásban, vagy elektronikus úton értesíti. 

A fentiekből következően 2016. július 1-ig a kéményseprő-ipari tevékenységet még a meglévő közszolgáltatónak kell ellátnia, azt követően pedig az önkormányzat döntésétől függően kerül ellátásra a tevékenység. 

A törvény értelmében 2016. július 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a feladatot ellátó írásbeli értesítése szerinti első és második időpontban térítésmentesen, az előzetes írásbeli értesítés szerinti harmadik időpontban pedig a jogszabályban meghatározott kiszállási díjért kell biztosítani a természetes személyek tulajdonában lévő, gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként be nem jegyzett ingatlan, társasházi és lakásszövetkezeti lakóépület esetében. 

A társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelephelyeként bejegyzett, továbbá az ezeken kívül eső ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg két hatályos szerződéssel rendelkezik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozóan.  A Magyar Kémény Kft-vel, mint közszolgáltatóval Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére, határozott időre kötött szerződés határideje 2020. december 31-én jár le, Pest Megye valamennyi települését érintően (Százhalombatta kivételével) pedig 2025. május 1-ig hatályos a közszolgáltatási szerződésünk. 

Az új törvényi szabályozás értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény hatályon kívül helyezésével 2016. július 1-től megszűnik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ellátási kötelezettsége Pest Megye közigazgatási területére nézve.   Figyelembe véve a fenti körülményeket, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás zavartalan ellátása érdekében javasolom, hogy a jelenleg hatályban lévő, Magyar Kémény Kft-vel kötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződéseinket – a 6 hónapos felmondási időre is figyelemmel - a Közgyűlés 2016. július 14-re mondja fel, és 2016. július 15-től a kéményseprő-ipari tevékenységet pedig a kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató lássa el. A Kormány a 401/2015. (XII.15.) Korm. rendeletével a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki. Kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet akkor végezhet, amennyiben a tűvédelmi hatóság a nyilvántartásába felvette. A kéményseprő-ipari szolgáltató felügyeletét a tűzvédelmi hatóság látja el. 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2016. január 12.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 10. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve a törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a közszolgáltatást 2016. július 15-től nem biztosítja, és a Magyar Kémény Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződését Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozóan a törvény 10. § (6) bekezdés c) pontja alapján, 2016. július 14. napjára felmondja.

2016. július 15-től a kéményseprő-ipari tevékenységet Érd Megyei Jogú Város tekintetében a Kormány által kijelölt kéményseprő-ipari szerv, kéményseprő-ipari szolgáltató látja el.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntéséről a Kormány által kijelölt kéményseprő-ipari szervet, valamint a Magyar Kémény Kft-t értesítse, egyben a felmondást aláírja és továbbítsa a Magyar Kémény Kft. részére. 

Határidő: 2016. január 26.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 10. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve a törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a közszolgáltatást 2016. július 15-től nem biztosítja, és a Magyar Kémény Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződését Pest Megye közigazgatási területén található települések vonatkozásában a törvény 10. § (6) bekezdés c) pontja alapján, 2016. július 14. napjára felmondja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntéséről a Kormány által kijelölt kéményseprő-ipari szervet, valamint a Magyar Kémény Kft-t értesítse, egyben a felmondást aláírja és továbbítsa a Magyar Kémény Kft. részére. 

Határidő: 2016. január 26.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.