Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 199/2015. (IX.24.) határozatában döntött az „Érd Megyei Jogú Város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének” elfogadásáról. Ebben a Közgyűlés kijelölte a fő vízgyűjtőkön megépítendő záportározók helyét, valamint a vízrendezésre kijelölt területeket.

A határozatban a Közgyűlés ezen beruházási elemeknek az Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás által történő kialakításával egyetértett. A határozatnak megfelelően a Társulás megkezdte a beruházás előkészítését. Az előzetes becslések szerint a teljes program lebonyolítására kb. 5 milliárd Ft-ra lenne szükség.

Ezzel párhuzamosan tárgyalásokat folytattunk a Kormány illetékes minisztériumaival. A Kormány 1885/2015. (XII. 3.) határozatával a Modern Városok Program végrehajtására első ütemben Érd esetében 4 milliárd Ft-ot hagyott jóvá. Ez azonban nem kizárólag csapadékvíz elvezetésre, hanem több beruházásra, illetve azok előkészítésére van előirányozva. A határozat kimondja, hogy az önkormányzat és a belügyminiszter támogatási szerződést köt, amelyben rögzíti a felhasználás célját, összegét és a rendelkezésre bocsátás módját. 

A Kormányhatározat értelmében 2.400 millió Ft fordítható Érd MJV esetében a záportározók megépítésére és a csapadékvíz elvezető rendszer egyes részeinek kialakítására. Természetesen a II. ütem további munkálatait is elő kell készíteni és amint pénzügyi forrásokat tudunk rá szerezni, azokat is meg kell majd építeni. 

A most rendelkezésre álló pénzügyi keretek között az alábbi munkarészeket lehetséges megvalósítani, mint a program első egységeit:

II/1. A teljes városra kiterjedő csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv, méretezéssel, további engedélyezési eljárások megalapozásához

II/2. Papi Földek csapadékvíz tározó

II/3. Keleti főgyűjtő ág (Túrócz u.- Felsővölgyi út között)

II/4. Ébenfa utca - Vincellér utca csapadékvíz gyűjtő ág

II/5. Ürmös utca (Vincellér u. - Tárnoki út között) csapadékvíz-elvezetési rendszer

II/6. Nyugati főgyűjtő ág (Kalotaszegi utcától – Berki árok felé)

II/7. Tárnoki út csapadékvíz-elvezetési rendszer (Szent István u. – Kolozsvári u. között)

II/8. Kalotaszegi utca csapadékvíz-elvezetési rendszer (Késmárki u. - Hegyaljai u. között) 

A Társulás a fenti beruházásokat kizárólag Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított pénzügyi forrásokból tudja megvalósítani. Ezért szükséges, hogy a megvalósításra szánt pénzeszközt a korábbi beruházásokhoz hasonlóan pénzeszköz átadási megállapodás keretében átadjuk. 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2016. január 12.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolítására biztosított pénzügyi forrást - 2.400 millió Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Társulásnak, elszámolási kötelezettség mellett. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a pénzeszköz átadási megállapodást készíttesse elő, és felhatalmazza annak aláírására. 

Határidő: A Modern Városok Program keretében biztosított forrásokról kötött támogatási megállapodás hatályba lépését követő 10. nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.