Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 302/2015.(XII.17.) határozatában jóváhagyta a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria 2016. évi pénzügyi és kiállítási tervét, valamint az ahhoz szükséges 2016. évi költségvetési fedezet biztosítását. 

A társaság ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a két esztendeje változatlan „de-minimis” támogatás összegét, mely a bérek és azok közterheinek fedezetére szolgál, a megállapodás szerinti 2,5 fő munkavállalóra vetítve 2016. január 1-től a bérminimum változása miatti bérnövekménnyel egészítse ki. 

2014. január 1-től a Kormány által meghatározott bérminimum összege 118.000,- Ft volt, míg 2016. január 1-től 129.000,- Ft lett. Az ügyvezető a kettő közötti különbség, azaz 11.000,- Ft/fő/hónap összeggel, valamint annak közterheivel kéri tehát kiegészíteni a támogatás összegét, ami havi szinten 2,5 fő munkavállalói létszám mellett 35.338,- Ft-ot jelent. 

Amennyiben ezt a T. Közgyűlés jóváhagyja, a jelenleg hatályos határozat szerinti havi 648.800,- Ft/hó támogatás összege 684.100,- Ft/hó összegre változna. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd 2016. január 20. 

 

T. Mészáros András

 HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria 2016. évi pénzügyi és kiállítási tervéről valamint az ahhoz szükséges 2016. évi költségvetési fedezet biztosításáról szóló 302/2015. (XII.17.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. által működtetett Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2016. évi pénzügyi tervet, valamint kiállítási és rendezvénytervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Ennek alapján a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 684.100,- Ft/hó összegű „de minimis” támogatást biztosít a bérek és azok járulékai fedezetére. A Közgyűlés 815.500,- Ft + ÁFA/hó összeget dologi kiadásokra szolgáltatási díjként nyújtja számla ellenében a Kemencés és Lakoma Kft. részére. 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 20.637.420,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2016. évi időarányos fedezetet biztosítja.” 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a „de minimis” támogatási szerződés módosításáról gondoskodjon. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. január 31. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.