Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság ennek megfelelően elkészítette a 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékleteként megtekinthető. 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el! 

Érd, 2016. január 20.

 

 

Mórás Zsolt

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

B E S Z Á M O L Ó 

a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2015. évi tevékenységéről 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 11 alkalommal rendes ülést, a közgyűlések előtt 5 alkalommal rendkívüli bizottsági ülést tartott. A bizottsági ülések témája – a saját hatáskörű döntések mellett – a Közgyűlés előterjesztéseinek véleményezése volt, de megvitatásra kerültek bizottsági tagok által napirendre javasolt kérdések is. A Bizottság minden esetben határozatképes volt. 

A Bizottság a Közgyűlés ülései elé kerülő, alábbi rendelet-tervezeteket, és Közgyűlési-határozat módosítási javaslatokat több alkalommal véleményezte: 

1. Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

3. Javaslat a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe történő bevonásához szükséges döntés meghozatalára

4. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására

5. Javaslat elvi döntés meghozatalára az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztési koncepciójáról

6. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 64/2015. (III.26.) önkormányzati határozat módosítására

7. Javaslat az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel kötendő új együttműködési szerződés elfogadására

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata Alapokmányának módosítására

9. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázat jóváhagyásáról szóló 98/2014. (IV.24.) határozat módosítására

10. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozására

11. Javaslat új térfigyelő kamerahelyek kijelölésére

12. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program című pályázat keretében többlet önerő biztosítására

13. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a 2015. évi támogatás fedezetének biztosítására

14. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására 2016. évre.

15. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére

 

A Bizottság fentieken kívül több más előterjesztést - is megvitatott, így aktívan részt vett az önkormányzati munkában, ezáltal is segítve a Közgyűlést a megalapozott döntések meghozatalában: 

1. Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával, a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Nemzeti Kézilabda Akadémiával

3. Javaslat Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj kiírására

4. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására

5. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2014. évben végzett tevékenységéről, a közbiztonság helyzetének értékeléséről

6. Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről

7. Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2014. évre vonatkozóan

8. Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2014. évi működéséről

9. Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájára

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiájának módosítására

11. Tájékoztató Érd közigazgatási területén kerékpárút-hálózat fejlesztésére vonatkozó elképzelésekről

12. Tájékoztató a Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat benyújtásáról

 

Megvitatta civil szervezetek egyedi támogatás nyújtására irányuló, az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez kérelmét, melyben működése biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi támogatását kérte: 

1.      Javaslat az Érdi Spartacus Sport Club egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelmének elbírálására

2.      Javaslat az Érdi Polgárőr Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálására

3.      Javaslat az Érd Városi Sport Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelmének elbírálására

 

Döntött a hatáskörébe tartozó alábbi pályázatok kiírásáról, felosztásáról és az olimpikonok, paralimpikonok támogatásáról, valamint a nyertes pályázok szakmai és pénzügyi elszámolásáról: 

1. 2015-ben is kiírásra került a Sport és Ifjúsági Keret pályázat, melynek összege: 3.000.000,- Ft volt. A kiírásra 25 pályázatot nyújtottak be, tekintettel arra, hogy a Közrendvédelmi pályázatra érvényes pályázat nem érkezett, az erre a célra elkülönített 500.000,- Ft összeget a Közgyűlés átcsoportosította a Sport és Ifjúsági keretre, így mind a 25 pályázatot támogatta a Bizottság. A nyertes pályázók közül a Gyermek és Ifjúsági Lovasszínház Egyesület jelezte, hogy a pályázati célt a határidőig nem tudja megvalósítani, így eláll a pályázattól.

2. Kiírásra került a Sportszervezeti pályázat is. Erre a célra a Közgyűlés 20.000.000,- Ft keretösszeget határozott meg. A megadott határidőig a Humán Irodára 14 db pályázatot nyújtottak be.  A bizottság minden pályázatot elfogadott, és kerete erejéig támogatott.

3. Megtörtént a Közrendvédelmi keret pályázat kiírása és elbírálásra. Érvényes pályázat hiányában az elkülönített 500..000,- Ft átcsoportosításra került.

4.      Az előterjesztés megtárgyalásánál a Bizottság továbbra is javasolta 2015-ben az érdi Olimpikonok és Paralimpikonok támogatását. A támogatásra 7 fő nyújtott be kérelmet, melyből a Bizottság 6 főt részesített támogatásban Egyszeri juttatásban részesítette a Bizottság Farkas Norbertet, Kőrösi Ágnest, Bácskai Sára Lucát, Sós Lucát, Krajnyák Zsuzsannát és Demeter Juditot mindösszesen 2.500.000-Ft összegben. A nyertes kérelmezők közül a Sós Luca Andrea kérelmezővel kapcsolatban az Érdi Úszó Sport Kft. jelezte a hivatal felé, hogy a pályázatot nyert sportolója, előzetes jelzés nélkül, más egyesületnél folytatja a sportmunkát átigazolás nélkül.  A Bizottság az Sós Luca Andrea támogatását visszavonta.

5.      Sor került a civil szervezetek 2014. évi civil keret pályázati támogatásával kapcsolatos szakmai beszámolók és elszámolások elfogadására.

6.      Megtörtént a 2015. évi Civil Keret pályázati támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadása.

7.      Sor került a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadására.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján javaslatokat tett, illetve elismeréseket adományozott: 

1.      Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díját az Érdi Polgárőr Egyesület elnökének, Pálházy Imre részére javasolta adományozni.

2.      2015. évben az Érdi Sport Díjat Romics Ervin az Érdi Városi Sportegyesület ügyvezető elnöke részére javasolta adományozni.

3.      Érd Kiváló Sportolója Díjat a következő 14 fő részére adományozta:

 1. -  Majsai Enikő
 2. - Vitay Luca
 3. - Váncza István Krisztián
 4.  - Varga Dániel
 5.  - Bugyenszky Adrienn
 6.  - Lajsz Dominik
 7.  - Tekauer Márk
 8.  - Szabó Bence
 9.  - Parádi Péter Oresztész
 10.  - Fábián Csenge
 11.  - Pataki Patrik
 12.  - Kiss-Kasza Miklós
 13.  - Izsó András
 14.  - Szabó Laura

 

Az Érd Kiváló Sportcsapata Díjazásban az alábbi csapatokat részesítette: 

1.  - Érdi Kyokushinkai Karate Sport Egyesület, kata csapatát

2.  - Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola bocsa csapatát

3.  - Érdi Baseball Team Sportegyesület Indians csapatát

4.  - Érdi Torna Club leány akrobatikus rock and roll párosát

5.  - Érdi Úszósport Kft. 4xű m-es vegyes váltó csapatát

 

Hatósági ügyek tekintetében az alábbi tárgykörökben hozott döntéseket: 

1. Egyedi közterület-használati engedély módosítása, a közterület-használati díj mértékének változásával kapcsolatosan

2. Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás - taxi - állomáshely igénybevételére vonatkozó engedély visszavonása

3. Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás - taxi - állomáshely igénybevételére vonatkozó engedély kiadása.

 

A feladatok ellátásához a sportreferensen kívül segítséget nyújtott a Városrendészeti Csoport, a közbiztonsági referens, valamint az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke is, aki állandó meghívottja a bizottsági üléseknek. 

A Bizottság nagyra értékeli az Érdi Polgárőr Egyesület munkáját, egyetért a fejlesztésével, és a városi támogatás megítélésével, mivel a polgárőrség a rendőrséggel együttműködve a bűnözés visszaszorítására, a lakosság biztonságérzetének fokozására törekszik. Köszöni továbbá Kocsis János Védelmi referens közreműködését, aki a közrendvédelmi területen segítette a Bizottság munkáját. 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a bizottsági munkában.