Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében intézményfejlesztéseket, közöttük az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola átépítését, bővítését, középfokú oktatással történő bővítését tervezi.

A Közgyűlés 2015. október 22-ei ülésén a 251/2015. (X.22.) határozatával fogadta el Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményrendszerének fejlesztési koncepcióját, amely megalapozta az iskola átalakításának tervezési programját. 

A tervezési program 24 tantermes, általános iskola és gimnázium működésére alkalmas épületegyüttes létrehozását fogalmazta meg, azzal, hogy a tornacsarnok a szükséges rekonstrukcióval az új együttes részeként továbbra is használatban maradjon. A több ütemre tervezett, szakaszos építés lehetővé teszi az iskola folyamatos működését. A sporttagozat speciális feladatot jelent a sportudvar kialakítása terén: biztosítani kell az atlétikai érettségi követelményei teljesítéséhez szükséges elvárásokat, többféle sportpályát kell elhelyezni, igényként fogalmazódott meg egy tanuszoda építése is. Megoldandó a telken belüli parkolás, a K+R parkoló kialakítása, a reggeli és délutáni forgalom növekedés kezelése, a ki- és behajtás biztonságos megoldása. A tanintézmény a tervek szerint a katolikus egyház fenntartásában működne, ezért az épületegyüttes központi teréhez kapcsolódóan kápolna is épül. 

A beruházás első ütemében a 18223/1 hrsz-ú ingatlanon lévő füves labdarúgó pálya telkére 4 csoportos, későbbiekben igény esetén bővíthető, új óvoda készül, az elavult Forfa épületben működő óvoda helyett. Az iskola-építés megkezdésének feltétele az új óvoda használatbavétele. A jelenlegi óvoda területén második ütemben épülhet meg az általános iskolai épületrész, működése esetén van lehetőség az iskola jelenlegi épületeinek bontására és a gimnáziumi szárny megépítésére. A szükséges parkolókat a Fácánköz utca mentén kialakított parkolóhelyek biztosítják, az utca egyirányúsítása mellett a kétoldali parkolás kiépítésével. 

Az iskola és az óvoda telkét az építési engedélyezési eljárást megelőzően ki kell alakítani: a 18223/2, 18223/5, 18223/6 és 18223/7 hrsz-ú ingatlanok összevonásával, ill. a 18223/1 hrsz-ú ingtalan telekhatár rendezésével. 

A költségek tervezett végösszege a Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján:  3.995.000.000,- Ft, melyből az 1003/2016. (I.13.) Korm. határozatban  foglalt összegből bruttó 55.000.000,- Ft biztosított a kivitelezési dokumentáció elkészítésére. 

Az építési engedélyezési terveket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékének munkatársai készítik. A beruházási célokmányt megalapozó, kidolgozás alatt álló terveket  az előterjesztés mellékleteként csatoltuk. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány elfogadásáról hozzon döntést! 

Érd, 2016. április 28. 

T. Mészáros András

   

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola átalakításáravonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés __/2016. ( IV.28) határozatához

 Célokmány 

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Érd Fácánköz utca 1. (terület: 18223/2, 18223/5, 18223/6 és 18223/7 hrsz.) ingatlanon található általános iskola és óvoda épületállományának bontásával, sportcsarnok felújításával,  új 24 tantermes sporttagozatos, általános iskola és gimnázium létrehozása, a szükséges parkolók elhelyezésével.

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola épületének szerkezete már nem alkalmas az üzemeltetésre, ezért a jelenlegi iskolát elbontva, új épületben kell elhelyezni a tanulókat. A beruházás – ütemezve – az iskola és az óvoda jelenlegi ingatlanain megoldható, az új óvoda helyszíne a jelenlegi focipálya (18223/1 hrsz.) lesz.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

A meglévő iskola területén a tervek szerinti telepítéssel és ütemezéssel az új intézmény felépíthető, és a folyamatos működés is biztosítható.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

A kidolgozás alatt álló építési engedélyezési terv építészeti műleírása tartalmazza.

Az iskola tervezett hasznos alapterülete: 9942 m2 (16 tt. általános iskola és kápolna: 5145 m2, 8 tt. gimnázium: 3377 m2, sportcsarnok felújítás: 1420 m2) + tanuszoda: 1180 m2

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 3.995 millió Ft

- Tömbterv (elkészült, 2.360.000 Ft+ÁFA, önkormányzati költségvetésből)

- Építési engedélyezési terv: folyamatban, telj. határidő: 2016. 05. 02., tervezési díj 19.680.000 Ft+ÁFA,önkormányzati költségvetésből)

- Kiviteli tervek, tervezői művezetés (1003/2016. (I.13.) kormányhatározat, bruttó 55.000.000 Ft)

- Kivitelezés (Tervezői költségbecslés:iskola: 3.444.780.000 Ft+ÁFA = 4.374.870.000 Ft (bútorozással)

tanuszoda: 449.775.000 Ft+ÁFA = 571.214.250 Ft

- Közműfejlesztés

- Műszaki ellenőr

- Eszközbeszerzés

- Egyéb költségek (energetikai tanúsítvány, épületfeltüntetési vázrajz, hatósági díjak)

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja

 

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

 

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Lásd a kidolgozás alatt álló építési engedélyezési terv építészeti műleírása.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati ingatlanok: 18223/2, 18223/5, 18223/6 és 18223/7  hrsz.

-  Telekegyesítés, telekhatár-rendezés (18223/1 hrsz.)

-  Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

-  Működéshez a szükséges engedélyek

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

-  Kiviteli dokumentáció, tervezői művezetés (szerződéskötés folyamatban) 43.307.000 Ft+ÁFA=55.00.000 Ft

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni.

 

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

-  Tulajdonos:Érd MJV Önkormányzata

 

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont – általános iskola: 2018. III. név.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

 

 

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

 

A projekt lezárását követően számolható ki.

 

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2016. (IV.28.) határozatával jóváhagyta.

 

Érd, 2016. április 28.

 

T. Mészáros András

 

polgármester