Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 3. címe részletezi. 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendelet, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet határozza meg. Ezek a jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 256/2014. (XI.20.) határozata alapján a 4. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatait dr. Süle Zsófia Katalin fogorvos látja el 2014. december 16-ától. Az orvos a tevékenységét a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) alkalmazottjaként határozott idejű, 2016. június 30-áig szóló munkaszerződéssel végzi. 

2016. április 6-án dr. Süle Zsófia Katalin bejelentette önkormányzatunkhoz a praxisjoga elidegenítésének szándékát dr. Dávid Attila fogorvos részére, aki egyben a gazdasági társaság ügyvezetője. 

Dr. Dávid Attila a fentieknek megfelelően kérelmezi, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá a feladat-ellátási szerződés DaviDent ligeti Kft.-vel, mint egészségügyi szolgáltatóval való öt évre szóló megkötéséhez, amennyiben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya részére a praxisengedélyt megadja.  A Közgyűlés kedvező döntése esetén fogorvosi tevékenységét a 4. számú vegyes fogorvosi körzetben 2016. július 1-jétől szeretné megkezdeni, mint a tevékenységet személyesen ellátó orvos. A kérelmező a gazdasági társaság képviseletében nyilatkozott arról, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott személyi feltételeknek megfelel, az előírt tárgyi eszközökkel (felszereléssel) rendelkezik, és azokat a továbbiakban is biztosítja. 

Dr. Dávid Attila az eddigi rendelési időt, és a helyettesítő orvosok körét nem kívánja módosítani és az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas rendelőt továbbra is változatlan feltételek mellett a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben a Felső utca 39-41. szám alatt kéri biztosítani. 

A Közgyűlésnek a praxisjog átruházásának támogatása esetén a következő döntéseket kell meghoznia: 

- Dr. Dávid Attila fogorvossal a 4. számú fogorvosi körzetre vonatkozó praxisjog megszerzése érdekében előszerződést kell kötnie az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény  2/A § (2) bekezdésének megfelelően; 

- Közös megegyezéssel meg kell szüntetnie a DaviDent ligeti Kft-vel a 4. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására megkötött szerződést dr. Süle Zsófia Katalin fogorvos munkaszerződésének utolsó napjával, tekintettel arra, hogy változik a feladatot ellátó orvos személye, és a továbbiakban a tevékenység nem alkalmazotti formában kerül ellátásra; 

- Feladat-ellátási szerződést kell kötnie a DaviDent ligeti Kft.-vel a 4. számú vegyes fogorvosi körzet tekintetében azzal a feltétellel, hogy a tevékenységet dr. Dávid Attila fogorvos személyesen látja el. 

Kérem a Közgyűlést a fentiek szerinti határozati javaslatok elfogadására! 

Érd, 2016. április 7.

 

dr. Bács István

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.:13-09-172251, képviseli: dr. Dávid Attila ügyvezető) 2014. december 16-án vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátása tárgyában (dr. Süle Zsófia Katalin alkalmazott) megkötött szerződést 2016. június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésének aláírására. 

Határidő: 2016. június 30-ig 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxis fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd Koronafürt u. 9/A., Cg.: 13-09-172251) feladat-ellátási szerződést köt 2016. július 1-jétől öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Dávid Attila fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi. 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt a DaviDent ligeti Korlátolt Felelősségű Társasággal annak érdekében, hogy dr. Dávid Attila fogorvos az érdi 4. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási előszerződés, valamint a feladat-ellátási szerződés aláírására. 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. képviseletében Dr. Dávid Attila a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. 

5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a DaviDent ligeti Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 

Határidő: az előszerződés megkötésére 30 nap, a szerződés megkötésére 2016. július 1-jéig 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.