Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (új Áht.) 91. §-ában foglaltak szerint elkészítettük Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2015. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítek ki: 

A)    Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

B)     Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2015. évi számviteli beszámolójának értékelése

C)     Intézmények 2015. évi gazdálkodásának elemzése

 

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2015. évben is el tudta látni, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt. 

Az Önkormányzat Közgyűlése, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források  feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. 2015. évben folytatódtak a korábban elkezdett pályázati projektek. A pályázati forrásokból megvalósuló beruházások bevételi és kiadási adatait a zárszámadási rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére. 

A 2015. év folyamán a Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.)  önkormányzati rendeletet 6 alkalommal módosította.

 

B) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2015. évi számviteli beszámolójának értékelése 

I. Bevételi források és azok teljesítése 

Az Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi előirányzatának főösszege 12.389.719 eFt, amelyből az év folyamán összesen 12.368.844 eFt bevétel realizálódott.  A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99,83 %.

 

I.1. Adóbevételek alakulása

 

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételét növelik, abból állami elvonás nincs. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (gépjárműadó, talajterhelési díj, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

2015. évre az  adóbevételi előirányzat 3.178.500 ezer forint. Ez 112 millió forinttal több, mint a korábbi évre tervezett adóbevétel.

Az önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 99%-ban teljesültek, így a 2015. évi zárásig összegszerűen 3.161.532 ezer forint adóbevétel realizálódott.

 

adatok eFt-ban

Adónem

2015. évi terv

2015. évi teljesítés

Változás

Építményadó

1 050 000

1 023 165

97%

Telekadó

130 000

142 329

109%

Iparűzési adó

1 700 000

1 692 677

100%

Idegenforgalmi adó

1 500

1 719

115%

Gépjárműadó

220 000

226 073

103%

Pótlék

55 000

42 149

77%

Bírság

10 000

22 731

227%

Talajterhelési díj

12 000

10 689

89%

Összesen

3 178 500

3 161 532

99%

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2015. évben is négy fajta helyi adóban történt adóztatás. A magánszemélyek és a vállalkozások egyaránt adóalanynak minősülnek, így kiterjed rájuk a helyi adókötelezettség, legyen az vagyoni típusú (építmény- és telekadó), kommunális jellegű (idegenforgalmi adó), vagy iparűzési adó.

 

Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparűzési adóból befolyó összeg, de jelentős a helyi építmények és telkek után megfizetett adórész is.

 

Adónemek részletezése

Helyi iparűzési adó

 Továbbra is meghatározóak az önkormányzati adóbevételeken belül a helyi adókból származó adók, ezen belül is meghatározó a helyi iparűzési adó súlya és szerepe. 2015. évben a beszedett helyi iparűzési adó az önkormányzatnál kezelt adók 59,17%-át adta. A 2015. évre tervezett bevétel 1.700.000 e Ft, melyből 2015.12.31-ig 1.692.677 e Ft teljesült, ami csaknem 100%-os teljesítést jelent.

A bevallási adatok alapján iparűzési adóban a 2014. adóév elszámolásaként (bevallása 2015. május 31-én volt esedékes) 6.804 adózót érintően, 1 698 771 ezer forint végleges adófizetési kötelezettség előírása történt meg. 

Építményadó

Az építményadó tervezett bevétele 1.050.000 e Ft, melyből 2015. évben 1.023.165 e Ft teljesült, mely 97,44%-os teljesítést jelent.

2015. évi zárási összesítő adatai alapján az adózók száma 24.140 db, az adótárgyak száma 24.242 db, az előírt adó összege 1 000 698 e Ft. 

Telekadó 

A Htv. alapján adóköteles lehet az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

A telekadó tervezett bevétele 130.000 e Ft, melyből 2015. 12. 31-ig 142.329 e Ft teljesült, mely 109,48 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2015. december 31-i állapot szerint az adózók száma 2.015 db, az adótárgyak száma 2.204 db, az előírt adóbevétel 128 640 e Ft.

Idegenforgalmi adó 

Az idegenforgalmi adó (nagyságrendjében nem számottevő tétel a költségvetésben) tervezett bevétele 1.500 e Ft, melyből 2015. évben 1 719 e Ft teljesült, mely 115%-os teljesítést jelent. 

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb, a környezet szempontjából rosszabb megoldást választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok talajterhelési díjat fizessenek.

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a talajterhelés díj alapja, az egységdíj,  valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként határozza meg. A 2014. évre vonatkozó díjfizetési kötelezettségről 2015. március 31-ig kellett a kibocsátóknak bevallást tenniük.

A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2015. évben ez az összeg 10.689 e Ft volt. 

Gépjárműadó

Gépjárműadót érintően az önkormányzatnál maradó adóbevételek 2013. évtől radikálisan csökkentek, mivel 2013. január 1-től a beszedett/befizetett adó 40%-a marad csak az önkormányzatoknál, mint megosztott bevétel, függetlenül attól, hogy egyébként az előző évekről áthúzódó követeléskezelés, végrehajtás eredményeként sikerült-e beszedni, illetve, hogy az adózó fizetési könnyítés során részletekben fizette-e meg. 

A járművek száma emelkedést mutat, az előző évhez képest  1.818 db járművel található több az adatbázisunkban.

Gépjárműadó tervezett bevétel 220.000 e Ft, melyből 2015.12.31-ig 226.073 e Ft teljesült, mely 102,76%-os teljesítést jelent.

Az adótárgyak száma 34.982 db, az adózók száma 26.804 db. 

Pótlék, bírság 

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 65 000 e Ft, melyből 64 880 e Ft teljesült, mely 99,81%-os teljesítést jelent.

A gazdasági válságból eredő negatív hatások ellensúlyozására – egyedileg vizsgálva a kialakulás körülményeit is - általában a szankciók csökkentését engedélyezte az adóhatóság az egyébként tőketartozásukat megfizető vállalkozásoknak, magánszemélyeknek.

 

Jelentős bevételi nagyságot képviselő adónemekben érintett adózók és „adótárgyak”

számának változása 

 

Adózók száma

Adótárgyak száma

Adónem

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Építményadó

22 275

24 044

23 911

23 844

24 140

20 106

22 179

22 956

23 484

24 242

Telekadó

2 070

2 201

2 013

1 965

2 015

1 587

1 920

1 988

2 060

2 204

Gépjárműadó

25 974

26 181

26 476

26 495

26 804

32 667

32 732

32 562

33 164

34 982

Iparűzési adó

7 785

8 057

6 899

6 762

6 804

-

-

-

-

-

 

2015. évi közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi adónál, gépjárműadónál a biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének helyi adó rendelete építmény- és telekadóban, iparűzési adóban és talajterhelési díjban tartalmaz adókedvezményeket, mentességeket.

 

ÉRD

Adóelengedés méltányosságból (Ft)

Mentesség, adókedvezmény (Ft)

Elévülés és behajthatatlanság miatti törlés (Ft)

2015 év

db

összeg

db

összeg

db

összeg

Építményadó

771

31 360 826

18398

232 521 497

1587

13 287 343

Telekadó

88

8 752 480

168

22 352 715

239

3 717 032

Helyi iparűzési adó

1

157 900

 

45 862 208

1161

88 196 063

Gépjárműadó

167

4 244 924

18275

21 933 068

3699

61 605 330

Pótlék

446

10 402 457

0

0

17520

101 633 903

Bírság

61

3 359 518

0

0

217

3 901 916

Idegen bevételek

0

0

0

0

47

8 697 995

Egyéb bevételek

0

0

0

0

71

1 174 953

Talajterhelési díj

121

30 545 272

0

0

45

59 489

Összesen:

1655

88 823 377

18566

300 736 420

24586

282 274 024

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.) szabályozza. Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az adózót terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótlék tartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben az adóhatóság a tőketartozást nem mérsékelheti és nem engedheti el. Kivételes méltányosságból a bírság- vagy pótlék tartozás mérsékelhető, elengedhető, különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez  kötheti. Tekintettel arra, hogy meglehetősen magas hátralékállomány alakult ki az év során és az adózók igen sok fizetési könnyítést célzó kérelmet nyújtottak be az adóhatósághoz, így többnyire feltételhez kötötten engedélyeztünk fizetési halasztást, részletfizetést. 

I.2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása 

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2015. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat. 

A 2015. évi költségvetés eredeti előirányzatként 2.936.273 eFt-ot tartalmazott, amely az évközi pályázatok és egyéb igénylések hatására 3.136.966 eFt-ra növekedett. Az előző évihez képest 2015. év folyamán pénzforgalmilag összességében 12,10%-kal kevesebb központi költségvetési forrás érkezett az önkormányzathoz. A 2014. évi maradványként azonban az önkormányzat rendelkezésére állt a 2014. december hónap folyamán a 1872/2014. (XII.31.) kormányhatározat alapján folyósított 600.000 e Ft összegű támogatás, amely pénzmaradványként épült be az önkormányzat költségvetésébe. Az összeg felhasználása és elszámolása a Belügyminisztériummal megkötött támogatási megállapodás mellékletében rögzített felhasználási célokra a 2015. év folyamán megtörtént.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához az előző évivel csaknem megegyező forráshoz jutott az önkormányzat, amely az önkormányzati hivatal működésének támogatását, településüzemeltetési feladatokat,  szociális- és gyermekétkeztetési- és kulturális feladatokat szolgált.

A köznevelési, gyermekétkeztetési és szociális feladatok ellátásához az előző évihez képest magasabb összegű támogatást kapott az önkormányzat.

 

I. 3. Egyéb bevételi források

Felhalmozási jellegű bevételek

A felhalmozási bevételeken belül legjelentősebb összeget képviselő Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének eredeti előirányzatként tervezett bevétele 61.772 eFt volt, amely 28.379 eFt összegben teljesült. A tárgyév folyamán, a várhatóan realizálódó bevételi adatok ismeretében az eredetileg tervezett előirányzat csökkentésre került. A tárgyév során elsősorban bérlakások és egyéb ingatlanok értékesítésére került sor.

 

Működési bevételek

Működési bevételekből 838.788 eFt realizálódótt az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása folyamán.

A működési bevételek között kerül kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából,  továbbszámlázott közüzemi díjakból és közterület használatból származó bevételek, ezek összesen 265.067 eFt+Áfa bevételt eredményeztek 2015. év folyamán. 

Általános forgalmi adó visszatérítésből is jelentős bevételt realizált 2015. évben az önkormányzat (112.699 eFt-ot), amely összeget a Svájci Alap projekt, valamint a bérbeadáshoz kapcsolódóan kifizetett és továbbszámlázott közüzemi díjak, továbbá a viziközműveken végzett felújításokra tekintettel igényelt vissza az önkormányzat az adóhivataltól.

Működési bevételként teljesült továbbá az ÉTV Kft-től a víziközművek üzemeltetésére tekintettel befolyt bérleti díj bevétel összesen 293.999 + Áfa eFt összegben, valamint kamatbevételként 4.489 eFt. Az ÉTV Kft-től befolyt bevétel képezi a fedezetét  az ÉTV által 2015. évben  elvégzett víziközmű vagyon felújításnak.

 

Támogatási bevételek

Az önkormányzati költségvetésben jelentős összeget képviselő pályázati projektekhez kapcsolódóan összesen 352.149 eFt támogatás érkezett az önkormányzathoz. A bevételek projektenkénti megoszlását a zárszámadási rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 

I.4. A Polgármesteri Hivatal bevételei 

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek, továbbá Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj, kamat, kötbér) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.034 eFt összegben.

A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2015. évben az Önkormányzat 1.260.760, eFt finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez, amely az előző évihez képest (1.417.452 eFt) csaknem 20 %-os csökkenést mutat.

 

II. Kiadások alakulása 

II.1.  Kiadások elemzése 

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 5.499.296 eFt, melyből 4.456.260 eFt teljesült, ez 81,03 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként az 3. számú melléklet tartalmazza, kormányzati funkció szerinti bontásban a 4.b számú melléklet, az egyéb működési célú kiadások a 6. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A felhalmozási kiadásokat a 7. számú mellékletben mutatjuk be. A tartalék előirányzatokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 

Az Önkormányzat által teljesített kiadási adatokat az előző évi időszakkal összehasonlítva az alábbi táblázatban mutatjuk be (eFt-ban): 

Kiadási jogcímek

2014. év

2015. év

Változás 2015/2014

1.

Személyi juttatások

193 825

201 122

103,76%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

36 987

43 597

117,87%

3.

Dologi kiadások

1 079 684

1 193 254

110,52%

4.

Egyéb működési célú kiadások

1 089 258

1 087 964

99,88%

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

62 561

102 129

163,25%

MűKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 462 315

2 628 066

106,73%

 

 

Az előző évhez képest a működési kiadások összességében 6,73%-os emelkedést mutatnak.

A működési kiadásokon belül a legjelentősebb emelkedés az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelentkezik. Ezen a soron kerülnek elszámolásra az önkormányzat által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátásaihoz kapcsolódó juttatások, amelyek a 7/2015. (II.27.) számú, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 2015. március 1-jén hatályba lépett önkormányzati rendelet alapján kerülnek megállapításra és kifizetésre.

A dologi kiadások között kerülnek elszámolásra a városüzemeltetési-fenntartási, közvilágíási feladatok kiadásai, továbbá az önkormányzat által fenntartott gazdasági társaságok részére kifizetett szolgáltatások ellenértéke.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az oktatási intézményekre tekintettel a Magyar Államkincstár részére fizetendő 429.036 működési hozzájárulást, továbbá az Érdi Városi Sportcsarnok üzemeltetésére tekintettel az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére kifizetett 269.472 eFt összegű támogatást, valamint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonporofit Kft. részére tagi kölcsön jogcímen biztosított 142.000 eFt-ot.

 

Beruházási-felújítási kiadási jogcímen az előző évihez képest alacsonyabb összeg került kifizetésre, 868.186 eFt. Az Önkormányzat az alábbi jelentősebb felhalmozási kiadásokat teljesítette 2015. év során:

-          SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója: 361.692 eFt+Áfa

-          Víziközmű vagyon felújítás: 54.395 eFt+Áfa

-          Temető bővítéshez kapcsolódóan ingatlan vásárlás 16.574 eFt

-          Temető szórókút, kegyeleti park kialakítása 26.953 eFt

-          Magyar Labdarugó Szövetség részére az Országos Pályaépítő program keretében műfüves pálya építésére átadott pénzeszköz 23.035

-          Gyermekjóléti Központ rekonstrukciója 76.014 e Ft+Áfa

-          Személyautók beszerzése 5.066 eFt+Áfa

-          Riminyáki úti Német Nemzetiségi Óvoda kialakítása 56.840 eFt+Áfa

 

Szociális kiadások

A szociális ellátásokat érintően 2015. évben a legjelentősebb változás,- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosítása volt. A jogszabályi módosításban foglaltak szerint került sor 2015. évben a települési támogatás bevezetésére, amelynek feltételeit a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) rendelet tartalmazza. A rendeletben foglaltak szerint a települési önkormányzatok pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást kötelesek nyújtani.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) bevezetésével a segélyezési rendszer átláthatóbbá vált azzal, hogy meghatározott célra kerülhetnek megállapításra az ellátások, így a válsághelyzet kezelése célzottan történhet, a családi jövedelemhatár figyelembe vételével.

Új támogatásként jelentek meg az alábbi ellátások:

- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó, hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás esetében a Családsegítő Központtal való együttműködés megerősítését kívánta, ezáltal hatékonyabb együttműködést eredményezett.

- A tartósan beteg személyek esetében nyújtott ápolási díj felülvizsgálatra került, mivel a települési támogatás részeként került megállításra, a feltételek módosításával. Közel 200 főt érintett, ami a Szociális Gondozóközpont szakmai csoportját vonta be a gondozási szükséglet vizsgálata miatt.

- A méltányos közgyógyellátás megszűnése miatt új támogatási rendszer került bevezetésre, a gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez nyújtott települési támogatás.

- Bevezetésre került a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás.

- Jelentős igény mutatkozott a családban élő gyermekek ellátása, gondozása következtében jelentkező többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatásra, hozzájárulásra.

- Új feladatként jelent meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak részére a gyermekétkeztetési térítési díj bevezetése, mely a nyári napközis táborban igénybe vehető.

- A 2015. július 8-ai viharkár miatt jelentősen megnőtt a kérelmezők száma az előző évi támogatás tekintetében. A kárszakértői vélemények  alapján vis maior, illetve elemi kár odaítéléséről volt szükséges dönteni. ( vis maiorra 52 , elemi kárra 85 kérelem érkezett.)

 

Összességében a szociális ellátásokra kifizetett összeg az előző évihez képest csökkent, amelynek oka, hogy a Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala részére 2015. március 1-től átadásra került az aktív korúak ellátása, valamint a kötelező óvodai nevelés bevezetése miatt a többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv. változása miatt kivezetésre kerül az óvodáztatási támogatás.

 

II.2. Gazdasági társaságok

 

Az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló részesedéseit, valamint a 2015. évben felmerült kiadásokat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

eFt

Gazdasági társaság

Részesedés mértéke

Részesedés záró állomány

2015. évi önkormányzati forrás

Érdi Sport Szolgáltató Kft.

100%

706 695

100 000

Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft.

100%

3 000

481 557

Érdi Városi Televízió Kft.

100%

3 000

138 254

Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft.

62%

6 200

5 999

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

80%

162 003

142 000

Többségi tulajdonú gazdasági társaságok összesen

 

880 898

867 810

 

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló cégek részére feladatuk ellátása érdekében kifizetett összegek a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervek alapján megkötött szerződések által teljesültek.

Az Érdi Sport Szolgáltató Kft. részére biztosított önkormányzati forrás a 2015. évben a reklámszolgáltatásként kifizetett önkormányzati forrás összegét tartalmazza.

Az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére az üzemeltetett létesítményekre (Városi Sportcsarnok, Gárdonyi Tanuszoda, Ercsi úti Sportpálya, Városközpont létesítményei) tekintettel biztosított összegek kerültek kifizetésre.

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére kifizetett összeg a televízió és rádió működtetésére tekintettel kifizetett szolgáltatási díjat tartalmazza.

Az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft-nek a csatornahálózaton végrehajtott felújítások ellenértéke, továbbá az önkormányzati ingatlanok csatorna szolgáltatási díjai kerültek kifizetésre.

Az ÉTH Kft. részére tagi kölcsön került kifizetésre 2015. évben.

 

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban fennálló részesedések állománya 2015. év folyamán 131.503 eFt-tal növekedett. A növekedés elsősorban az ÉTH Kft. részére nyújtott tagi kölcsön állomány apportjára tekintettel keletkezett (130.003 eFt), továbbá az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. jogszabályoknak megfelelő 3.000 eFt-ra történő tőkeemelése is megtörtént.

 

II.3. Finanszírozási műveletek

 

A finanszírozási bevételek tartalmazzák a 2014. évi pénzmaradványt, amelynek összege 1.150.695 eFt.

Az év folyamán 300.000 e Ft keretösszegű folyószámlahitelből gazdálkodott az önkormányzat, amely azonban a jogszabályi előírások és a banki hitelszerződésnek megfelelően 2015. december 31-én visszafizetésre került. A finanszírozási műveletek tartalmazzák a likvid hitel rendezésével összefüggő technikai lépések könyveléséből adódó teljesítéseket bevételi és kiadási oldalon azonos összeggel (460.225 eFt).

Az eredeti költségvetésben megtervezett 100.000 eFt összegű hitelfelvételi előirányzat a költségvetési rendelet 1. számú módosításával egyidejűleg, a 2014. évi pénzmaradvány beépülésekor megszüntetésre került, a likvid hitelen kívül egyéb hitelfelvételre a tárgyév folyamán nem került sor.

A finanszírozási kiadások tartalmazzák az önkormányzat részéről az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működéséhez biztosított finanszírozás teljesítésének összegét. 

 

II.4. Pályázati forrásból megvalósított beruházások 

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során az európai uniós projektekkel kapcsolatosan az alábbi pénzügyi teljesítések történtek:

 

Pályázat megnevezése

Pályázat típusa

Bevétel

Kiadás

1.

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése

Európai Uniós pályázat

5 864

0

2.

Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP-3.3.2

Európai Uniós pályázat

0

657

3.

Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap

-

334 357

463 868

4.

KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok

Európai Uniós pályázat

632

956

5.

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Európai Uniós pályázat

11 975

0

 

Összesen

 

352 828

465 481

 

A pályázatokhoz kapcsolódó bevételek számviteli nyilvántartás szerinti összege 352.828 e Ft, amely tartalmazza a pályázati támogatásokat és az elkülönített bankszámlákon elhelyezett pályázati források után realizált kamatbevételt is. A pályázati kiadások számviteli nyilvántartás szerint elszámolt összegei 112.653 e Ft-tal meghaladják a teljesített bevételeket. A jelentős különbség oka, hogy a Svájci Alap projekt tekintetében benyújtott, de még ki nem utalt kifizetési kérelem van folyamatban.

 

II.5. A Polgármesteri Hivatal kiadásai

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:

eFt

Kiadási jogcímek

2014. év

2015. év

Változás 2015/2014

Személyi juttatások

704 513

681 691

96,76%

Munkaadókat terhelő járulékok

195 728

184 442

94,23%

Dologi kiadások

301 037

281 874

93,63%

Egyéb működési célú kiadások

2 886

 

0,00%

Szociális ellátások

210 844

58 993

27,98%

Felhalmozási kiadások

56 133

58 370

103,99%

Összesen

1 471 141

1 265 370

86,01%

 

A Hivatal személyi juttatásai és járulék kiadásai az előző évhez viszonyítva kis mértékű csökkenést mutatnak. A csökkenés oka, hogy 2014. évben az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő választások lebonyolításával összefüggésben személyi juttatás került kifizetésre a választások lebonyolításában résztvevő személyek részére, 2015. évben ilyen típusú kiadás nem merült fel.

Az engedélyezett álláshelyek száma 2014. évben 168 fő volt, amely 2015. évben 177 főre emelkedett. Az emelkedés oka, hogy 2015. április hónaptól a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a vagyonvédelmi feladatokat a Hivatal állományába tartozó alkalmazottak látják el. A feladatellátás a szolgáltatási (dologi) kiadások tekintetében csaknem 20 MFt megtakarítást eredményezett.

A felhalmozási kiadások a Hivatal feladatellátásához szükséges eszközbeszerzések kiadásait és a Hivatal épületének kisebb felújítási kiadásait tartalmazzák. 

 

III. Maradvány alakulása 

A Zárszámadási rendelet tervezet 19. számú melléklete tartalmazza Érd MJV Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány levezetését.

A beszámoló alapján az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az intézmények alaptevékenységből származó teljes maradványa: 1.060.992 eFt, amelyet intézményenként az alábbi táblázat tartalmaz:

 

 

A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek. Ezek összege 251.811 eFt. 

Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek közül vállalkozói tevékenységet csak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény folytat. Az intérmény vállalkozási tevékenységéből származó maradványa 63.473 eFt, amelyből a jogszabályi előírások alapján 6.347 eFt fizetendő be az Önkormányzat, mint fenntartó részére. A fennmaradó 57.126 eFt összeget a fenntartó elvonja. 

Fentiek alapján városi szinten, alap- és vállalkozói tevékenységből összesen 809.181 eFt „szabad maradvány” képződött, amely tartalmazza a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 20.697 eFt összegű negatív maradványát is, ennek fedezetét az intézmény a 2016. évi OEP finanszírozás terhére biztosítja.

Mindezeket figyelembe véve a 2015. évi felhasználható (szabad) maradvány összege 829.878 eFt, amelynek felhasználását a II. számú határozati javaslatban foglaltak szerint terjesztem elő.

-- ???

 

C) Intézmények 2015. évi gazdálkodása

 

A 2015. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1. számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a központi költségvetésből kapott normatív támogatás összegét, a fenntartói kiegészítést és a saját bevételeket.

Az óvodai ágazat jelentős fenntartói hozzájárulást nem igényel, mivel a 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozási rendszer fedezi az óvodai neveléssel összefüggésben felmerült kiadásokat. Jelentős fenntartói kiegészítést igényel viszont a közétkeztetési feladat, amely az Intézményi Gondnokság kiadásaként jelenik meg a beszámolóban. Az Intézményi Gondnokság 2015. évi gazdálkodása 117.364 eFt fenntartói kiegészítést igényelt, amelyre túlnyomó részt az étkeztetési feladatokra tekintettel volt szükséges.

2013. évtől kezdődően az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által ellátott feladatokhoz is kapcsolódik központi költségvetési támogatás, amely az intézmény által ellátott alapfeladatok kiadásaival összefüggésben felmerülő kiadások 19,39 %-át fedezi. Az intézmény által ellátott feladatok 2015. évben 626.693 eFt fenntartói kiegészítést igényeltek. Az  Intézmény által ellátott vállalkozási feladatok 2015. évi bevételei fedezték a kiadásait, a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben 63.473 eFt nyereség keletkezett az intézménynél.

A közművelődési és szociális ágazat jelentősebb fenntartói hozzájárulást igényel, mivel ezekre a feladatokra  a központi költségvetés kevesebb támogatást biztosít.

A szociális ágazat jelentős fenntartói hozzájárulásban részesült, a központi költségvetési támogatások a felmerülő kiadások 57,65 %-át fedezik.

A fenntartó által biztosított támogatás az év közben biztosított központi költségvetési plussz források következtében az eredeti 1.144.822 eFt-ról az év folyamán 1.179.610 e Ft-ra növekedett.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosítás jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Testületet a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására!

 

Érd, 2016. április 18.

 

 

T. Mészáros András

 

 Előterjesztés 1. számú melléklete


HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2015. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 63.473 eFt-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 57.126 eFt-ot elvonja. 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi beszámoló szerinti 829.878 eFt szabad maradvány összegét az alábbi célok szerint használja fel: 

Maradvány felhasználása

 eFt

Szociális Gondoközpont pályázati összeg

2 000

Illegális szemét elszállítása Környezetvédelmi Alap terhére 26/2016 (II.18.) határozat alapján

8 137

Illegális szemét elszállítás forrásának kiegészítése

6 000

Szennyvíz társulás részére átadandó pénzeszköz 31/2016. (II.25.) határozat szerint

45 000

Támogatás Ukrajnai település részére

5 000

Béke tér 8 a-d. önkormányzati tulajdonú lakások (10 db) felújítás önrésze

13 000

László téri óvoda (Tusclanum Tagóvoda) kazán és vizesblokk felújítása

20 000

Béke téri óvoda  tető felújítása

-

Bem téri óvoda kazán csere vizesblokk felújítása

10 000

Kisfenyves Óvoda szennyvízvezeték csere

3 000

Vörösmarty Mihály Gimnázium vizesblokk felújítása

40 000

Érdi Közterület-fenntartó részére kazáncsere

17 553

Temető sorompó kiskapu beszerzése

1 000

Orvosok ideiglenes elhelyezése Budai út 14. szám alatti ingatlanba

3 500

Felszíni víz elvezetése

40 000

Októberben megválasztásra kerülő ifjúsági önkormányzat támogatása

10 000

Parkoló kialakítása és a Hivatal mögötti tér rendbetétele

35 000

Szepes Gyula Művelődési Központ jegyértékesítéséhez szükséges eszköz beszerzése és honlapfejlesztés

2 540

Szepes Gyula Művelődési Központ elektromos hálózat felújítása

5 563

Intézményi feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzés

4 000

Intézményi ingatlanok karbantartása

4 000

Szociális Gondozó Központ szoftverbeszerzés

1 000

Modern Városok Program megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, kisajátítása

234 485

Volt Téglagyár területének rehabilitációja közgyűlési határozat szerint

100 000

Alispán u. 2. számú ingatlan felújítása

55 000

Poros utak portalanítása

25 000

Helyi közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges tanulmányok

25 000

Polgármesteri keret emelése

12 000

I. világháború évfordulója megemlékezésének előkészítése

8 000

Duna-part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges tanulmány elkészítése

3 600

Tolmács u. előkészítés + engedélyezési terv

15 000

Város kártya

3 000

VEKOP pályázat megvalósításához szükséges tartalék képzése

15 000

Gyula utcai (Meseház Óvoda) óvoda telkének víztelenítése

10 000

Lakótelep rehabilitációjának 2016. évi üteme

3 500

Választókerületek fejlesztési keretösszegének emelése

24 000

Érdi Közterület-fenntartó intézmény részére kátyúzógép beszerzése

20 000

Összesen

829 878

Határidő: határozat továbbítására: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2016. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. 

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek: 

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1.

Szociális Gondozó Központ

Érd, Budai u.14.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd, Felső u. 39-41.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd, Fehérvári út 69/B.

Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.

 

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:

 

Intézményi Gondnokság saját

Érd, Budai út 14.

Magyar Földrajzi Múzeum

Érd, Budai út 4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

Érd, Alsó u. 9.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok u. 14.

Érdi Szivárvány Óvoda

Érd, Hegesztő u. 2-8.

Kisfenyves Tagóvoda

Érd, Erkel u. 4.

Meseház Tagóvoda

Érd, Gyula u. 33-37.

Napsugár Tagóvoda

Érd, Tárnoki út 58-62.

Tusculanum Tagóvoda

Érd, László tér 1.

Érdi Kincses Óvoda

Érd, Béke tér 1.

Kutyavári Tagóvoda

Érd, Kutyavári út 10.

Tállya Tagóvoda

Érd, Tállya u. 3.

Fácán Tagóvoda

Érd, Fácán köz 3.

Harkály Tagóvoda

Érd, Harkály u. 48.

Tündérkert Tagóvoda

Érd, Felső út 51.

Ófalusi Tagóvoda

Érd, Fő út 12.

 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

 

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének 

bevételi főösszegét                                            12.368.844,- e Ft-ban

kiadási főösszegét                                             11.307.853,- e Ft-ban

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. melléklet tartalmazza.

(4)  Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és rovatrend szerinti részletezését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza 

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 4.a és 4.b számú mellékletek tartalmazzák. 

(6) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5.a és 5.b számú mellékletek tartalmazzák. 

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését 6.a. és 6.b számú mellékletek tartalmazzák. 

(8) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 7.a és 7.b, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a 8.a és 8.b. mellékletek tartalmazzák. 

(9) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. 

(10) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek bevételeit - a Polgármesteri Hivatal kivételével - intézményenként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 10.,  kiadásait a 11. melléklet, felhalmozási kiadásait a 12.a,b mellékletek tartalmazzák. 

(11) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 13. melléklet tartalmazza. 

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 14. melléklet tartalmazza. 

(13) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos bevételi és kiadási  adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. 

(14) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 17.a melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 17.b melléklet tartalmazza. 

(15) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 18. melléklet tartalmazza. 

(16) Az Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségeit a 16. melléklet tartalmazza. 

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. 

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 20.a  melléklet, a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 20.b melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 20.c melléklet tartalmazza. 

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 22. melléklet tartalmazza. 

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. 

3. Pénzmaradvány 

3. § Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 997.519 eFt-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 63.473 eFt-ban, összes maradványa 1.060.992 eFt-ban kerül meghatározásra a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

4. Vagyonkimutatás 

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 21.a és 21.b mellékletek tartalmazzák. 

5. Záró rendelkezések 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Zárszámadási rendelet mellékletei