Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 153/2016. (VI.23.) határozatával döntött az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról, a 154/2016. (VI.23.) határozatával döntött az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításához szükséges „kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra pályázat benyújtásáról. 

A tervdokumentáció elkészítése és tervezői költségvetés tárgyában megkötött tervezési szerződés szerint a tervező részéről megtörtént a teljesítés, ami alapján módosult a kivitelezés költsége.

A fentiek alapján az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújításának tervezett összege 98.983.073,- Ft, melyet az alábbi forrásokból kívánunk finanszírozni:

-          A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodásával összefüggő, az Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról szóló 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozat terhére: 13.335.387,- Ft

-          a VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 kódszámú pályázat terhére: 85.647.686,- Ft. 

A Modern Városok Program Bizottság 2017. június 28-án döntött az említett kormányhatározatban nevesített 17 886 700 000 Ft támogatás megítéléséről, melynek része az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása is. A beruházáshoz szükséges összeg már az önkormányzat rendelkezésére áll.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. június 29-én a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati kiírásra. A 2017. május 15-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. június 13-án került aláírásra.

A mellékelt beruházási célokmány részletezi a tervezett költségeket. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a beruházási célokmány módosításáról! 

Érd, 2017. szeptember 22.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 153/2016. (VI.23.) határozatának mellékletét képező, az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmányt jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés ___/2017. (IX.28.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

 CÉLOKMÁNY 

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde felújítása

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          Tervezés

-          Rehabilitációs környezetmérnök

-          Közbeszerzés

-          Független műszaki ellenőr

-          Nyilvánosság

-          Hatósági díjak

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde felújításának indokoltsága:

Az óvoda a lakótelep közepén, a bölcsődével egybeépítve működik. Az épületegyüttes erősen leromlott állapota miatt indokolt az infrastrukturális felújítás.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A felújítandó intézmény a 22552/18 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen van. A HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az elkészült tervdokumentáció szerint.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Kivitelezés: 94 257 846 Ft

Tervezés: 2 787 6ű Ft

Rehabilitációs környezetmérnök: 516 890 Ft

Közbeszerzés: 110 000 Ft

Független műszaki ellenőr: 1 200 687 Ft

Nyilvánosság: 60 000 Ft

Hatósági díjak 50 000 Ft

-       - a költségbecslés módja: állapotfelmérés alapján készített műszaki költségbecslés

Összesen: 98.983.073,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- A VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 kódszámú pályázat terhére: 85 647 686 Ft.

- Az 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozat terhére: 13 335 387 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- Kbt. 115. §. szerinti eljárás

- Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

-  Önkormányzati saját ingatlan.

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

 A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Tervdokumentáció készítése: 2 787 650 Ft

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművel ellátott.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.