Tisztelt Közgyűlés! 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Ez év elején Közgyűlésünk a többségi önkormányzati tulajdonban lévő ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését átfogóan vizsgálta felül, és több ponton is módosította azt.

A módosítás érintette a kizárólagos taggyűlési hatáskörbe tartozó döntési jogkörök meghatározását is. A tulajdonos önkormányzat alapvető érdeke és egyben kötelezettsége is, hogy a felelős gazdálkodás szempontjaira figyelemmel megállapítsa, mely kérdések tekintetében tartja fenn a döntési kompetenciáját, és mely döntéseket ad át a napi működés egyszerűsítése érdekében a vezető tisztségviselők részére. A hatályos jogszabályok (Ptk., helyi vagyonrendelet) egyes kérdések eldöntését eleve a tulajdonosi körbe utalja, így például a létesítő okirat módosítását, a beszámoló elfogadását, vagy a vezető tisztségviselők megválasztását. Olyan, a jogszabály által nem szabályozott kérdésekben viszont, mint a vezető tisztségviselők által vállalható pénzügyi kötelezettség mértéke a tulajdonosnak kell döntenie.

Az ÉTH Kft. esetében ezek a kérdések a fent hivatkozott döntések révén megnyugtatóan rendezésre kerültek.

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében aktuálissá vált az alapító okirat módosítása, hiszen a fentieken kívül módosul a cég telephelye a Diósdi út 14/A. szám alatti ingatlanra, a cég főtevékenységi köre pontosításra kerül, valamint az ügyvezető lakóhelye is változik.

Célszerű tehát a fentieket figyelembe véve az átláthatóság és az egyszerűség érdekében az ÉTH Kft. esetében már kidolgozott elvek szerinti szabályozást alkalmaznunk. 

Javasolom, hogy a jogszabály által már nevesített kérdéseken kívül alapítói kompetenciába tartozzanak az alábbi döntések: 

a)      olyan szerződés megkötése, illetve módosítása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

b)      olyan ingyenes vagyonjuttatás (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

c)      a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

d)     a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése; 

A szerződések megkötésének engedélyezésénél az operatív működés szem előtt tartása érdekében célszerű a Közgyűlés és a Polgármester között a tulajdonosi döntési jogkört megosztani. A javaslat szerint a nettó 25 millió forintot meghaladó, de a nettó az 50 millió forintot nem meghaladó jogügyletek engedélyezését a Közgyűlés a Polgármesterre ruházná, míg az 50 millió forintot meghaladó szerződéseket a Közgyűlés engedélyezné. Ehhez a konstrukcióhoz szükség van az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet módosítására is. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a fenti szabályozás-változás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet, valamint az alapító okiratok megfelelő módosításáról szóló határozati javaslatot! 

Érd, 2017. szeptember 14.

T. Mészáros András

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2017. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének törvény vagy alapító okirat által hatáskörébe tartozó jogait a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés közvetlenül gyakorolja.” 

(2) A Rendelet 34. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének jogait olyan szerződés megkötése, illetve módosítása tárgyában, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja, de a nettó 50 millió forintot nem haladja meg, a polgármester gyakorolja.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2.      A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

1. számú melléklet

 Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16-18.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

1/2017.(IX.28.) alapítói határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) az Alapító Okiratot (továbbiakban Alapító Okirat) alábbiak szerint módosítja: 

1.      Az Alapító Okirat III.2. ponttal egészül ki:

„III/2. A társaság telephelye 

2030Érd, Diósdi út 14/A.” 

2.      Az Alapító Okirat IV.2. pontja az alábbiakra módosul: 

„IV. A Társaság tevékenysége : 

2. Tevékenységi körök: 

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei:

Főtevékenység: 6020 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

Előadó-művészet

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Alkotóművészet

Művészeti létesítmények működtetése

m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

A társaság további tevékenységei:

Könyvkiadás

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Egyéb kiadói tevékenység

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Film-,videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Film-, video-, televízióprogram terjesztése

Filmvetítés

Hangfelvétel-készítése, kiadása

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Vezetékes távközlés

Vezeték nélküli távközlés

Műholdas távközlés

Számítógépes programozás

Hírügynökségi tevékenység

PR, kommunikáció

Reklámügynöki tevékenység

Médiareklám

Fényképészet

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Egyéb sokszorosítás

Könyv-kiskereskedelem

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

Rendezvényi étkeztetés

Egyéb vendéglátás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Videókazetta, lemez kölcsönzése

Utazásszervezés

Egyéb foglalás

 

3.      Az Alapító Okirat IX.1. pontja az alábbiakra módosul: 

„IX. A társaság szervezete:

1. A Tag döntése

A társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Tag dönt, amelyről köteles a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

Az ügyvezető a Tag döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

A Tag döntései nyilvánosak. Amennyiben a Tag más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

A Tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) a közhasznúsági jelentés elfogadása;

e) az Alapító Okirat módosítása;

f) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

g) az üzletrész felosztása;

h) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

i) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

m) olyan szerződés megkötése illetve módosítása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

n) olyan ingyenes vagyonjuttatás (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

o) olyan szerződés megkötése illetve módosítása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

p) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

q) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

r) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

s) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

t) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

u) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

 

 

4.      Az Alapító Okirat X.1. pontja az alábbiakra módosul: 

„X. 1. Társaság ügyvezetője:

Fekete Zoltán

Anyja neve: Pauer Éva

Született: 1969. február 23.

Lakcím: 2038 Sóskút, Dózsa György út 14.

Adóazonosító jel: 8373082840” 

Az ügyvezető megbízatása 2015. január 1-től 2018. december 31-ig, határozott időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol.

A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja.” 

5. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2017. szeptember 28.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2017. szeptember 28. napján ellenjegyzem: