Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az érdi 2656 hrsz.-ú „kivett közterület” megnevezésű, 887 m2 nagyságú ingatlan. 

A fent körülírt ingatlant az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja a törzsvagyon körébe, a forgalomképtelen ingatlanokhoz sorolja. 

Az ingatlan közvetlenül az M7 autópálya tövében magántulajdonú ingatlanok szomszédságában helyezkedik el és közterületi funkcióját nem tölti be. A hatályos Helyi Építési Szabályzat az ingatlan közterületi besorolását megszüntette és azt az egész ingatlantömbre jellemző Lke-1, kertvárosi lakóövezetbe sorolta. 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan jelenleg a forgalomképtelen törzsvagyon része, a forgalomképesség biztosítása érdekében az ingatlant közterületből ki kell vonni és az üzleti vagyon körébe tartozó „kivett beépítetlen területté” kell minősíteni. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

Érd, 2017. november 24. 

 T. Mészáros András

 

 

Határozati javaslat 

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - az érdi 2656 hrsz.-ú, „kivett közterület” megnevezésű, 887 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlant közterületből kivonja és „kivett beépítetlen terület” megnevezéssel a forgalomképes üzleti vagyonba sorolja át. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a fenti változásnak az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését. 

Határidő: a határozat továbbítására 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.