Tisztelt Közgyűlés! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján. A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei, az alábbiak: 

1. A támogatás célja: A pályázat közvetlen célja a nyújtott szolgáltatások, működési feltételek javítása. 

2. A pályázók köre: Finanszírozási szerződéssel rendelkező alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető szolgáltatók. 

3. Pályázati kategóriák:

 

 

„A” Gépjármű vásárlás

„B” Eszközbeszerzés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés; tárgyi eszközök beszerzése

Támogatás összege

Pályázni csak meghatározott, fix összegre lehet: 5.000.000,- Ft/fenntartó

Pályázni csak meghatározott, fix összegre lehet: 1.000.000,- Ft/szolgálat

- A meghatározott támogatási összegnél alacsonyabb vagy magasabb támogatási összegre benyújtott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

- A pályázati felhívásra egy fenntartó vagy egy „A” komponensre, vagy a „B” komponensre, szolgáltatástípusonként és engedélyesenként nyújthat be pályázatot. A két komponensre együttesen nem lehet pályázatot benyújtani. 

4. Megvalósítási időszak:

2016. december 1. – 2017. december 31. 

5. A támogatás mértéke, formája: A támogatás utófinanszírozású, 100 %-os támogatási intenzitású, a támogatási összeg folyósítása azonban a kedvezményezett indoklással ellátott kérelmére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet. 

6. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok legkorábbi benyújtási lehetősége: 2017. február 1. 16:00 óra.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. február 28. 16:00 óra. 

A fentiek alapján tehát javaslom, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a fenti pályázati kiírásra a Szociális Gondozó Központ részére történő, „A” komponens szerinti gépjármű-vásárlási céllal. A pályázaton igényelésre kerülő összeg 5.000.000,- Ft.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és támogassa a pályázat benyújtását!

Érd, 2017. január 12.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által „Az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” kiírt pályázati felhívásra. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és azok benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.