Tisztelt Közgyűlés!

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., illetve a jogelőd ÉRD M7 Kft. már több éve tervezi Érden az Iparos-Aszfaltozó-Gépész utcák, illetve az M7-es autópálya által határolt tömbben egy bevásárlóközpont létrehozását, mely várhatóan ez év márciusában megnyitja kapuit. A 2006. június 7. napján létrejött ingatlan adásvételi szerződést a felek öt alkalommal módosították. 

A legutóbbi módosításban a Spar Magyarország Kft. azt vállalta, hogy a bevásárlóközpont mellett, az érdi 3246 hrsz-ú, 738 m2 alapterületű ingatlanon egy nettó 425 m2 hasznos alapterületű kétszintes közösségi ház funkciójú épületet épít fel, melynek kizárólagos használati jogát biztosítja az Önkormányzat részére a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éves határozott időtartamra. A bérleti díj összege bruttó 510.000,- Ft/hó. Vállalta továbbá, hogy a bérleményre a tíz éves határozott idő letelte után 1.000.000,- Ft + ÁFA vételáron vételi jogot biztosít az Önkormányzat számára. Az ingatlan birtokbaadására a jogerős építési engedély kézhezvételétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb az INTERSPAR Bevásárlóközpont megnyitásától számított három hónapon belül kerül sor. A Felek a fenti határidő elmulasztása esetére az Önkormányzat javára a bérleti díjjal megegyező összegű kötbért kötöttek ki. A Társaság az épületet kulcsrakészen, bútorozatlanul, kialakított konyhával, füvesített kerttel adja az Önkormányzat birtokába. 

A Spar Magyarország Kft. levélben fordult Önkormányzatunkhoz azzal, hogy e ponton módosítani szeretné az alapszerződést azzal, hogy a közösségi házat legkésőbb 2017. augusztus 31-ig adja az önkormányzat birtokába. A határidő módosítás indokaként a szokatlanul hideg téli időjárást jelölte meg, mely akadályozta az építési munkák időben történő megkezdését. 

Tekintettel a beruházó felelősségén kívül álló, általunk is jól ismert körülményekre, javasolom, hogy a kérésnek eleget téve ismét módosítsuk a 2006. június 7. napján kötött ingatlan adásvételi szerződést a fentiekben részletezett tartalommal. 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. függetlenül attól, hogy a felelősségi körén kívül esik a késedelem oka, vállalja a hatályos szerződés szerint kikötött kötbér ellentételezéseként a közösségi ház könyvtár részének saját költségen történő kialakítását, valamint a teljes közösségi ház bebútorozását az előzetesen egyeztetettek szerint mintegy bruttó 8 millió forint értékben. Tartalmaz továbbá két pontosítást is a módosított szöveg. Az épület kizárólagos használati jogát a Társaság a tényleges birtokbaadástól biztosítja az önkormányzat részére, illetve a bérleményre a 10 éves bérleti idő lejártával adásvételi szerződéskötési kötelezettséget kötünk ki. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést, és hozza meg döntését! 

Érd, 2017. február 13. 

 

dr. Bács István

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel (jogelőd: az Érd M7 Kft.) 2006. június 7-én megkötött adásvételi szerződés 8. pontja úgy módosuljon, hogyaz érdi 3246 hrsz-ú, 738 m2 alapterületű ingatlanon kialakítandó nettó 425 m2 hasznos alapterületű kétszintes épület birtokbaadására legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kerüljön sor, és a hatályos szerződés szerint kikötött kötbér ellentételezéseként a Társaság az épületet kulcsrakészen, bútorozottan, kialakított konyhával és könyvtárrésszel, füvesített kerttel adja az Eladó birtokába. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a 2006. június 7-én megkötött – és azóta többször módosított - adásvételi szerződés 6. számú módosítását írja alá. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Ingatlan adás-vételi szerződés

6.sz. módosítása 

amely létrejött egyrészről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001; képviseletében: T. Mészáros András polgármester), mint eladó (továbbiakban: Eladó)

másrészről

a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz; cégjegyzékszám: Cg. 07-09-009192; statisztikai számjele: 10485824-4711-113-07, adószáma: 10485824-2-07; képviseli: Erwin Schmuck és Heiszler Gabriella ügyvezetők együttesen), mint vevő (továbbiakban: Vevő), együttesen Felek, 

között Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2017. (II.23.)  önkormányzati határozata alapján – mely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi -alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Előzmények 

Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy Eladó és Vevő jogelődje, a Generál Kereskedelmi Kft. között 2006. június 7. napján ingatlan adásvételi szerződés (továbbiakban: Alapszerződés) jött létre, mely Alapszerződést felek, illetve jogelődjeik négy alkalommal, 2009.03.02. napján, 2010.10.18. napján, 2011. augusztus 1. napján és 2011. december 19. napján módosítottak.

Felek rögzítik, hogy az 1-4. adásvételi szerződésmódosításban Vevőként/Tulajdonosként feltüntetett ÉRD-M7 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz; Cg. 07-09-015033; statisztikai számjele: 14429266-6820-113-07, adószáma: 14429266-2-07) 2013.12.31. napján beolvadt a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-be. A beolvadás igazolása az Érd Járási Hivatal Földhivatali Osztálya felé korábban megtörtént az Érd 3204/6 hrsz és további ingatlanok kapcsán, így teljes körű jogutódként jelen szerződésmódosítást már a SPAR Magyarország Kft köti meg. 

2. Alapszerződés Módosítása 

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8./ A megépülő INTERSPAR Bevásárlóközpontban nem kerül Eladó részére használatba adásra helyiség, hanem Vevő vállalja, hogy a megépülő INTERSPAR Bevásárlóközpont mellett található, az érdi 3246 hrsz-ú, 738 m2 alapterületű ingatlanon kialakítandó nettó 425 m2 hasznos alapterületű kétszintes épület kizárólagos használati jogát biztosítja Eladó részére a birtokbaadástól számított 10 éves határozott időtartamra. A bérleti díj összege bruttó 510.000,- Ft/hó.A Vevő vállalja, hogy a bérleményt a tíz éves határozott idő leteltekor jelképes 1.000.000,- Ft + Áfa vételáron adásvételi szerződés megkötésével az Önkormányzat tulajdonába adja. Az ingatlan birtokbaadására legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kerül sor. A Felek a fenti határidő elmulasztása esetére az Önkormányzat javára a bérleti díjjal megegyező összegű kötbért kötnek ki. A Társaság az épületet kulcsrakészen, bútorozottan, kialakított konyhával és könyvtárrésszel, füvesített kerttel adja az Eladó birtokába. A Felek a bérleti jogviszonyt külön szerződésben rögzítik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései alapján." 

3. Az ingatlan adásvételi szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései - a felek eltérő megállapodásai hiányában – változatlan tartalommal továbbra is érvényesek. Jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében elsősorban az ingatlan adásvételi szerződésben, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak irányadók. 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ingatlan adásvételi szerződésmódosítás szerkesztésével, a Vevő részéről az ellenjegyzésével és az Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (2030 Érd, Budai út 24., levélcím: 2031 Pf.:3) előtti eljárással dr. Szalay István ügyvédet (1013 Budapest, Alagút u. 1. mfszt.6.), a szerződés Eladó részéről történő ellenjegyzésével dr. Csupor Endre jogtanácsost (2030 Érd, Alsó u. 1.), bízzák meg.

Dr. Szalay István, mint a Vevő jogi képviselője vállalja, hogy a jelen ingatlan adásvételi szerződés-módosítást 30 napon belül a Földhivatalhoz benyújtja. 

Jelen szerződés módosítás-kiegészítés 4 (négy) pontból és 3 (három) gépelt oldalból áll. 

Jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.

 

InterSpar kérelme