Tisztelt Közgyűlés!

A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: Ör.) kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 134. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 2017. június 12-én PEB/030/00371-1/2017. számon törvényességi felhívást bocsátott ki, melyet mellékelten csatolok. 

A Kormányhivatal a törvényességi felhívásban jogszabálysértésre való hivatkozással 45 napos határidő tűzésével arra hívta fel a T. Közgyűlést, hogy az Ör. 7. § (1) bekezdését módosítsa. 

A törvényességi felhívás az alábbi lényegi megállapításokat tartalmazza: 

- Az Ör. 7. § (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépíthető telek, ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 17. §-a értelmében a telekadó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő telek; 

- A Htv. 1. § (1) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzat képviselő-testülete számára arra, hogy rendelettel az illetékességi területén helyi adókat, valamint települési adókat vezessen be; 

- Az Alaptörvény alapján a helyi képviselő-testület a törvény keretei között jogosult megállapítani a helyi adók fajtáját és mértékét, melynek kereteit a Htv. határozza meg; 

- A jogalkotó - ahogyan azt több alkotmánybírósági határozat is alátámasztja - nem térhet el a Htv.-ben meghatározott rendelkezésektől, önálló szabályokat csak a Htv. kifejezett felhatalmazására alkothat, illetve azokban az esetekben, amikor mérlegelésre van lehetősége. 

A fentiek alapján az Ör. 7. § (1) bekezdése szerinti adótárgyak nem egyeznek meg a Htv.-ben meghatározott adótárgyakkal, melynek következtében a rendelet túllép a Htv. 6. §-ában meghatározott önkormányzati adómegállapítási jog terjedelmén. Ezzel a Kormányhivatal szerint a szabályozás a Htv. 6. §-ába, továbbá a 17. §-ába ütköző módon határozza meg az adó tárgyát. 

A törvényességi felhívásban kifogásolt szabályozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a T. Közgyűlést: 

A rendelkezés 2016. június 1. napjával lépett hatályba, és azt 2016. január 1. napjától kellett alkalmazni. Bevezetésének indoka az volt, hogy Érden több olyan beépítetlen terület található, melyekre építési engedély egyáltalán nem adható, azonban a 2016. január 1. előtt hatályos rendeletünk alapján ezen ingatlanok után is a beépíthető, minden korlátozástól mentes telkek után fizetendő adómérték került megállapításra (Ilyen ingatlanok pl. a HÉSZ 1. számú függelékében felsorolt országos és helyi természeti védelem alatt álló értékek, a magánutak stb.). 

Mivel a fenti helyzet az érintett adózók tekintetében indokolatlanul hátrányos helyzetet eredményezett, az előírással az önkormányzat a telekadó mértékének meghatározásakor ténylegesen mérlegelni kívánta a telkek rendeltetését, az értékekben fennálló különbségeket, és adott esetben a telket érintő korlátozásokat is. 

A fenti szabályozási célt változatlanul követendőnek tartom, ezért arra teszek javaslatot, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértve az érintett rendelkezést a Kormányhivatal véleményével egyezően módosítsa a Közgyűlés, ugyanakkor ezzel egyidejűleg az érintett telkek tulajdonosai részére nulla forintos adómértéket állapítson meg. Ennek eredményeként a Htv.-vel történő jogszabályi összhang helyreáll, ugyanakkor az érintett adózók terhei sem változnak. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményeit egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és egyúttal javaslom a rendeletmódosítási javaslat elfogadását! 

Érd, 2017. június 16.

 

T. Mészáros András

 

 

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2017. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § (1)Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.”  

2. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § (1) Az adó évi mértéke épülettel, épületrésszel beépíthető telek esetén 55 Ft/m2. 

(2) Az adó évi mértéke épülettel, épületrésszel be nem építhető telek esetén 0 Ft/m2.” 

3. § Ez a rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester