Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a hivatali helyiségen kívüli, valaminta hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) újraalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom. 

A vonatkozó jogszabályok alapján a települési önkormányzat feladata a házasságkötés méltó körülményeinek biztosítása, és ehhez a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiség rendelkezésre bocsátása. Mivel egyre szélesebb társadalmi igény mutatkozott a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet előírta az önkormányzatoknak, hogy az engedélyezés szabályait, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő térítési díjak mértékét rendeletben szabályozzák. Rendeletalkotási kötelezettségének a Közgyűlés a fenti rendelet megalkotásával tett eleget.

Mivel a rendelet legutóbbi módosítása óta már három év telt el, áttekintettük a szabályozást és az időközben felmerült gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével előkészítettük annak módosítását. Ennek kidolgozása során, a törvényességi szempontok maradéktalan érvényesítése érdekében, figyelembe vettük a Pest Megyei Kormányhivatal által a tárgyban kiadott szakmai segítségnyújtásban foglaltakat is.

Mivel az eredeti rendelet megalkotására felhatalmazást adó 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet időközben hatályát vesztette, a Jat. vonatkozó előírására, illetve kodifikációs szempontokra tekintettel nem a meglévő szabályozás módosítására, hanem formailag új rendelet alkotására teszek javaslatot. 

Az új szabályozásban a korábbiakhoz képest az alábbi változtatásokra kerül sor: 

- Módosul a rendelet bevezető rendelkezése; 

- Nem kerülnek beépítésre azok a rendelkezések, melyek közvetetten a házasság időpontja tekintetében fogalmaztak meg korlátozó rendelkezéseket; 

- Tekintettel arra, hogy az anyakönyvvezetők által ellátott közhatalmi tevékenység nem eredményez adóalanyiságot, az általános forgalmi adóra utaló rendelkezések törlésre kerülnek; 

- Az új szabályozásban nem lesznek rögzítve a levezető anyakönyvvezető munkáját segítő ún. közreműködő anyakönyvezetőre vonatkozó előírások; 

- Az egyéb változtatások kisebb nyelvtani pontosításokat tartalmaznak, illetve a jogszabályi koherenciát biztosító rendelkezések cseréjét végzik el.

A rendeletben szereplő díjtételek vonatkozásában a hatályos szabályozáshoz képest változtatást nem javaslok. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményeit egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és egyúttal javaslom a rendeletmódosítási javaslat elfogadását! 

Érd, 2017. június 16.

 

T. Mészáros András

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2017. (__.__.)

önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megrendezendő házasságkötés, és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) létesítése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatást igénybe vevőkre, valamint az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki. 

2. § Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli vagy hivatali munkaidőn kívül történő megtartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként e rendelet szerinti díjat kell fizetni. 

3. § Az anyakönyvi események lebonyolítását az önkormányzat az Érd Alsó u 3. szám alatti Polgárok Háza házasságkötő termében (a továbbiakban: hivatali helyiség) biztosítja. 

4. § E rendelet alkalmazásában hivatali munkaidőn a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatábanmeghatározott munkaidőt kell érteni.

2. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályai 

5. § (1) Külön jogszabályban meghatározott kérelemre anyakönyvi esemény külső helyszínen illetve hivatali munkaidőn kívül rendezhető. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani az eljáró anyakönyvvezetőnél. 

(2) A hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyez, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül és az anyakönyvi iratok védelme biztosított.

3. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke 

6. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként a (2) bekezdésben foglaltak kivételével anyakönyvi eseményenként 50 000 forint díjat kell fizetni. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény ellentételezéseként nem kell díjat fizetni, ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget. 

7. § A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 főt meg nem haladó vendéglétszám esetén 5 000 forint, 20 fő vendéglétszám felett 10 000 forint díjat kell fizetni.

4. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

8. § (1) Hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben megrendezett anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett, 5500 forint díjazás illeti meg. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynél az anyakönyvvezetőt 10 000 forint díjazás illeti meg. 

9. § E rendelet szerinti díjak az anyakönyvi eseményhez szükséges kellékek rendelkezésre állásán kívül a külön igényelhető egyéb szolgáltatások díját nem tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések 

10. § E rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi események során kell alkalmazni. 

12. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valaminta hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester