Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 2006. június 23-án együttműködési megállapodást kötött az akkor még Europlakát Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) elnevezésű céggel. A cég elnevezése időközben Publimont Kft.-re változott. A szerződés fő tárgya a megállapodás 3. számú mellékletében szereplő buszmegállókban 140 db fedett utasváró megépítése volt, melynek fejében a Vállalkozó jogosulttá vált 28 db citylight berendezést utas váróban, 22 db city light berendezést önállóan elhelyezni, valamint 95 db óriásplakát elhelyezésére is kiterjedt a megállapodás. E szerződést Önkormányzatunk az aláírástól számított 15 évre, 2021. június 23-áig kötötte meg a Vállalkozóval. A szerződés lejártát követően – kivéve, ha a felek másként nem állapodnak meg - Vállalkozó az utasvárókat önkormányzati tulajdonba adja, a citylight és óriásplakát felületekre pedig a mindenkor érvényes közterület-használati díjat fizeti. 

A közelmúltban hatályba lépett településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.) és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) részletezett általános szabályok keretein belül lehet, illetve kell majd az önkormányzatoknak a legkésőbb 2017.október 1-jéig megalkotandó új helyi településképi rendeletükben megállapítani a közterületen, illetve a közterületről látható magánterületeken elhelyezett reklámokra vonatkozó szabályokat.

A Kormányrendelet 2.§(3) bekezdése szerint eltérő rendelkezés hiányában közterületen reklám közzétételére kizárólag utcabútor használható, és a Kormányrendelet mellékleteiben foglalt területfelhasználási kategóriák sorait áttekintve is azt láthatjuk, hogy a beépítésre szánt területeken lévő közterületen kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges reklám közzététele, kivétel ez alól a honvédelmi- és temető terület, ahol ez sem megengedett. Egyéb területeken - a pályaudvarok területét kivéve - egyáltalán nem megengedett reklám közzététele vagy reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése.

A Kormányrendeletben és Tvtv.-ben foglalt korlátozások alól a helyi önkormányzat a településképi rendeletében jogosult átmeneti időre eltérni abban az esetben, ha a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében az szükséges. Ez az átmeneti idő a Tvtv. rendelkezései alapján legfeljebb 12 naptári hét lehet. A Kormányrendelet megszabja azokat a keretszabályokat is, amelyeknél a helyi településképi rendelet csak szigorúbb részletszabályokat állapíthat meg. Ez alapján a reklámhordozók elhelyezésére igénybe vehető felület – az utcabútorok kivételével - legfeljebb tizenegy négyzetméter lehet [Tvtv. 11/B.§; Kormányrendelet 2. § (6) bek, 4. § (3) bek.].

Fő szabály az is, hogy ragasztás útján nem lehet reklámot kihelyezni. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kizárólag a Kormányrendelet alkalmazásában utcabútornak számító utasváró, kioszk, közművelődési célú hirdetőoszlop és információs berendezés használható reklámok elhelyezésére, és ott is csak üveg mögött megjelenő reklám, vagy citylight jelenhet meg. Az utasváró és kioszk teljes felülete felhasználható reklám közzététele céljából, mint ahogyan a közművelődési oszlopé is, ahol kivételképpen akár ragasztás útján is lehet reklámot elhelyezni. Az információs berendezésnek legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám elhelyezésére. Látható tehát a közelmúltban elfogadott jogszabályokból fakadó azon szándék, hogy legkésőbb 2020-ig szűnjenek meg a településképet sok esetben romboló és zavaró óriásplakátok, hirdetőoszlopok, ugyanis a Tvtv. 2020. december 31-éig adott türelmi időt a Kormányrendeletben megállapított szabályoknak nem megfelelő reklámberendezések fennmaradására, használatára. Ezután már a szabálytalannak minősülő reklámberendezéseket el kell bontani [Tvtv. 15. §; Kormányrendelet 2. § (3) bek]. 

Fontos megjegyezni, hogy a Tvtv.-ben, illetve a Kormányrendeletben megállapított szabályok kizárólag a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámokra terjednek ki. Nem vonatkoznak tehát a korlátozások és egyéb szabályok pl. a cégtáblákra, üzletfeliratokra, a járműveken elhelyezett reklámokra, továbbá a helyi önkormányzat által biztosított, lakossági apróhirdetések elhelyezésére szolgáló táblára sem.

A Tvtv. 16. § (1) bekezdése értelmében a Közgyűlés a Kormányrendelet hatálybalépését (2017. május 28.) követő 90 napon belül felülvizsgálja a 2016. CLXXIV. törvény (továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor (2017. január 18.) fennálló, a település közterületének reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződéseit és kezdeményezi azoknak a Módtv. által megállapított és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő módosítását, vagy új szerződések megkötését, legkésőbb 2020. december 31-jei hatállyal. Ha a szerződésmódosítás, vagy az eredeti szerződés helyébe lépő új szerződés megkötése meghiúsul, a helyi önkormányzat a szerződést - a szerződés szerinti felmondási jog gyakorlásán túlmenően – hat havi felmondási idővel felmondhatja. 

Tekintettel arra, hogy a Publimont Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodásunk több ponton sem felel meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, javasolom, hogy hatalmazzon fel a Közgyűlés a Vállalkozóval a szerződésmódosítás érdekében szükséges tárgyalások lefolytatására azzal, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerződésmódosítást, vagy az új szerződés megkötését terjesszem a Közgyűlés elé. Kérem továbbá a Közgyűlés felhatalmazását arra is, hogy amennyiben a szerződésmódosításra vagy új szerződés megkötésére nincs lehetőség, a Tvtv. 16. § (3) bekezdése értelmében a Publimont Kft.-vel (Europlakát Kft.) 2006. június 23-án megkötött együttműködési megállapodást hat havi felmondási idővel felmondjam. 

Érd, 2017. június 7.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet értelmében felülvizsgálta a 2016. CLXXIV. törvény hatálybalépésekor (2017. január 18.) fennálló, a település közterületeinek reklámcélú hasznosítására vonatkozó, a Europlakát Kft.-vel (jelenleg Publimont Kft.) 2006. június 23-án megkötött együttműködési megállapodását és megállapította, hogy a szerződés nem felel meg maradéktalanul a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A Közgyűlés kezdeményezi az együttműködési megállapodás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosítását, vagy új szerződés megkötését legkésőbb 2020. december 31-ei hatállyal.

2.    A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Publimont Kft.-vel a szükséges szakmai egyeztetéseket folytassa le, és terjessze a Közgyűlés elé a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerződésmódosítást vagy az új szerződés megkötését.

3.    A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 2. pont szerinti szerződésmódosításra, vagy új szerződés megkötésére nincs lehetőség, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (3) bekezdése értelmében az 1. pont szerinti együttműködési megállapodást hat havi felmondási idővel mondja fel. 

Határidő: 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges