Tisztelt Közgyűlés!

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

1.      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére. A Gyvt. 21/A.§-a alapján a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbáa közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben. A Gyvt. 146. §-a alapján, amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik, a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

A hatályos Rendelet 22. § (6) bekezdése alapján a fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj megfizetésére köteles személy a tárgyhó tekintetében előre - ez alól kivételt képez a bölcsődei, óvodai személyi térítési díj, ahol utólag - a költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási megbízáson (csekken), az azon jelzett fizetési határidőig, vagy készpénzben az intézmény által kijelölt befizetési napokon, vagy átutalással az intézmény által meghatározott időpontig köteles megfizetni.  Az egységes jogalkalmazás elősegítése, valamint az évek óta felhalmozódó jelentős térítési díjhátralék csökkentése érdekében indokolttá vált a Rendelet pontosítása a befizetési határnapok konkretizálásával, valamint a befizetési módok bővítésével; 

2.      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közétkeztetést vállalkozási szerződés keretén belül a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. által biztosítja.  A vállalkozási szerződés 4.6. pontja értelmében a vállalkozói díj nyersanyagnorma része minden év június 30-áig hatályos. A vállalkozói díj alapjául szolgáló étel adagárak maximum KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző éves szakági inflációs ráta mértékének, továbbá a Megrendelő rendeletében az adott évre meghatározott nyersanyagnormák alapulvételével módosítható. A Vállalkozó számításokkal alátámasztott nyersanyagnormára vonatkozó módosító javaslatát minden év május 31-éig köteles benyújtani. 

A Vállalkozó a fenti kötelezettségének határidőn belül eleget tett, benyújtotta a módosító javaslatát, mely a nyersanyagnorma 9,6%-os emelésére irányul, azonban a szerződésben foglaltak, valamint a KSH által közzétett szakági inflációs ráta figyelembevételével 2017. július 1. napjától a nyersanyagnorma 1,55%-os emelésére teszek javaslatot. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás elfogadására! 

Érd, 2017. június 9.

 

 

Simó Károly

 

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2017. (__.__.)

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A fizetendő személyi térítési díj összegét a térítési díj megfizetésére köteles személy a tárgyhó tekintetében előre, tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig - kivételt képez a bölcsődei, óvodai személyi térítési díj, ahol utólag, tárgyhót követő hónap 20. napjáig - köteles megfizetni.” 

(2) A Rendelet 22. §-a a következő (7) - (8) bekezdésekkel egészül ki: 

„(7) A térítési díj megfizetésének lehetséges módjai: 

a)  a költségvetési szerv vezetője által átadott készpénz-átutalási megbízás (csekk),

b) készpénzes befizetés az Intézményi Gondnokság által kijelölt befizetési napokon,

c) banki átutalás,

d) banki pénztári befizetés. 

(8) Előzetes díjfizetési kötelezettség esetén a számlázás a köznevelési intézményektől beérkezett adatszolgáltatás alapján a várható étkezési napok figyelembevételével történik. A hiányzások utólag kerülnek jóváírásra.” 

2. § A Rendelet 22. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

[A térítési díj megfizetésének lehetséges módjai:] 

„e) csoportos beszedési megbízás.”

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

4. §  (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. július 1. napján lép hatályba. 

(2) A 2. § 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

1. melléklet a __/2017. (___) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyag költsége 2017. július 1-jétől

Intézmény

Nyersanyag norma

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Bölcsőde

421,53

109,06

45,49

176,09

90,89

0,00

Bölcsődei diétás étkezés

643,62

178,42

57,27

221,89

186,04

0,00

Óvoda

389,22

0,00

90,58

216,ű

82,05

0,00

Óvodai diétás étkezés

490,28

0,00

114,14

272,76

103,38

0,00

Általános Iskola alsó tagozat

462,66

0,00

101,85

260,37

100,43

0,00

Általános Iskola alsó tagozat diétás étkezés

583,00

0,00

128,36

328,11

126,53

0,00

Általános Iskola felső tagozat

526,13

0,00

112,42

302,92

110,79

0,00

Általános Iskola felső tagozat diétás étkezés

663,02

0,00

141,66

381,73

139,63

0,00

Középiskola

786,61

0,00

212,75

339,38

234,48

0,00

Középiskolai diétás étkezés

1017,94

0,00

268,09

454,44

295,41

0,00

Időseket ellátó otthon

884,70

145,42

145,42

339,38

127,24

127,24

Időseket ellátó otthon diétás étkezés

1254,24

218,13

218,13

454,44

181,77

181,77

Habilitációs központ

612,04

0,00

145,42

339,38

127,24

0,00

Habilitációs központ diétás étkezés

854,34

0,00

218,13

454,44

181,77

0,00

Alkalmazottak

512,02

0,00

90,89

339,38

81,75

0,00

Alkalmazottak diétás étkezés

690,74

0,00

127,24

454,44

109,06

0,00

Szociális étkezők

339,38

0,00

0,00

339,38

0,00

0,00

Szociális étkezők diétás étkezés

454,44

0,00

0,00

454,44

0,00

0,00

Idősek Klubja

612,04

0,00

145,42

339,38

127,24

0,00

Idősek Klubja diétás étkezés

854,34

0,00

218,13

454,44

181,77

0,00