Tisztelt Közgyűlés!

Amint az Önök előtt is ismert, az érdi Termál Hotel gyógyvízellátását biztosító meleg (B-60, Attila-kút) és hideg (B-61, Minaret-kút) vizes termál kutakat az akkori üzemeltető Atomium Kft. /a továbbiakban: Kft./ még 2015. március 16-án elzárta, ennek következtében a fürdővel közvetlenül szomszédos önkormányzati telken (hrsz: 24442) található „közkifolyó” vízellátása is megszűnt. 

Tekintve, hogy városunk életében több évtizede jelentős szerepet játszik a mélyfúrású kutak vízkincse, ezért önkormányzatunk a leghatározottabban amellett foglalt állást, hogy minden tőle telhetőt meg kíván tenni a kutak jogszerű, hatósági előírásoknak megfelelő továbbüzemelése, valamint állagmegóvása (megmentése) érdekében. 

Mindezek szem előtt tartása mellett, előzetes tárgyalásokat követően előbb a korábbi üzemeltető Kft.-vel került 2017.04.05-én aláírásra az üzemeltetési jogok átruházására irányuló megállapodás, majd ezt követően kérelmet terjesztettünk elő az illetékes vízügyi hatóság előtt, kérve az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra tekintettel a jogutódlás megállapítását, valamint az engedély ez irányú módosítását.

A kutak üzemeltetési jogának megszerzéséről 2015.05.28-án kapott tájékoztatást a T. Közgyűlés. 

Ugyanezen tájékoztató arra is kitért, hogy az önkormányzatnak szándékában áll a kutak tulajdoni viszonyainak a rendezése is, ennek érdekében pedig készek vagyunk együttműködni az illetékes állami szervekkel a kutaknak és az azokhoz tartozó üzemi terület erdő művelésből való kivonására, majd telekalakítására irányuló eljárásokban, figyelemmel a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon gazdaságfejlesztési programra, amely az Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális-turisztikai beruházást foglalja magában. 

A kormányzati támogatással megvalósuló ezen fejlesztések egy része a szabályozási tervekben már évek óta szereplő, a Beliczay-sziget (Érd 058 hrsz) peremén megvalósítani tervezett, a Molnár utcát tehermentesítő alternatív útvonal kiépítése, valamint azzal párhuzamosan a hajdan volt holtág visszaállítása, amely előfeltétele a fejlesztések másik részét célzó, és Ófalu városrész turisztikai fejlesztésére irányuló beruházásoknak, ideértve a kutak felújítására irányuló beruházást is, különösen, hogy a kutak üzemi területe az Érd 058 hrsz-ú ingatlan peremén helyezkedik el. 

A benyújtott vízjogi kérelmeink alapján, a hideg vizes kút továbbüzemelését azonban – annak rendkívül leromlott műszaki állapotára tekintettel – a vízügyi hatóság nem támogatta, arra a meglévő kút ún. melléfúrásos felújításos technológiával történő kiváltásával látott csak lehetőséget a régi kút szakszerű eltömedékelése mellett. A lényegében újrafúrással megvalósuló „új” kút kivitelezése az önkormányzati tulajdonú Érd 24430/2 hrsz-ú ingatlanon már megtörtént, annak vízvizsgálata és vizének ásványvízzé minősítése jelenleg is folyamatban van, és annak várhatóan pozitív eredményeit, valamint az üzembe helyezést követően a meglévő kút eltömedékelési munkálatai is hamarosan megkezdődhetnek. 

A meleg vizes kút műszaki állapota a hideg vizes kúthoz képest jobb, de a rendelkezésre álló szakvélemények alapján egyrészt felújításra szorul (csövezete helyenként erősen korrodált, a szűrők mögötti szitaszövet hiányos, stb.), másrészt a szakszerű felújítások elvégzését követően is csak mintegy 5 éven át lesz képes kiszolgálni az igényeket. Erre tekintettel a vízügyi hatóság csak 2020.06.20. napjáig terjedő hatályú üzemeltetési engedély kiadására adott lehetőséget. 

A meleg vizes kút üzemeltetése jelenleg szünetel, az üzemszerű használat érdekében a kútfelújítási munkálatok elvégzését a vízügyi hatóság felé igazolni kell. 

Annak ellenére, hogy a kutak üzemi területének helyt adó, állami tulajdonú, Érd 058 hrsz-ú ingatlan megosztása és a tervezett tulajdonjogi rendezés a vagyonkezelői jogokat gyakorló Pilisi Parkerdő Zrt. részéről támogatást élvezett, mégis az ezt lehetővé tevő telekalakítási eljárás – a Termál Hotel Liget ingatlanát érintő tulajdonosváltás miatt – megakadt.

Az egyébként jogerős, telekalakítást engedélyező földhivatali határozat átvezetéséhez szükséges, az ingatlan mindenkori tulajdonosát megillető, vízelvezetési szolgalmi jogosulti nyilatkozatok megadására belátható időn belül nem számíthatunk. 

Megállapítható ugyanakkor, hogy a kút jelenlegi elhelyezkedése a Beliczay szigetet és a Molnár utcát érintő infrastrukturális és turisztikai fejlesztést várhatóan akadályozni fogja, ezért a kút állapotára is figyelemmel megfontolandó, hogy a meleg vizes kút felújítására a hideg vizes kútnál már ismertetett, melléfúrásos technológia alkalmazásával kerüljön sor. 

Mindez további előkészítést igényel mind a tervezés, mind a kivitelezés szempontjából, ezért javaslom, hogy a Közgyűlés hozzon döntést a B-60-as meleg vizes kút felújításáról, és bízza meg az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-t a tervezési-kivitelezési feladatok előkészítésével, a felújításhoz szükséges terület(ek) vizsgálatával, valamint a várható költségek becslésével. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a mellékelt határozati javaslat szerint. 

Érd, 2017. június 16.

 

 

T. Mészáros András

 

 HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális-turisztikai beruházás keretében az Érd Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú meleg vizes kút (Attila kút) helyettesítő kutas felújítását határozza el. 

A Közgyűlés megbízza az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-t, hogy készítsen tervet a kút felújításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési feladatokról, amely kitér a felújításhoz szükséges területek, valamint a megvalósítási költségek vizsgálatára is. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.