Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Városi Sport Alapítványt a 3/1993. (I.18.) ÖK számú határozattal hozta létre Érd Város Önkormányzata az Érd Városi Sportegyesülettel egyetemben. Az Alapítványt a benyújtott alapító okirat alapján a Pest Megyei Bíróság 713. sorszám alatt Pk. 62.598/1993. határozatával bejegyezte. A Képviselő-testület még három ízben módosította az alapító okiratot a 251/1997. (X.30.) ÖK számú, a 289/1997. (XII.18.) ÖK számú és legutóbb a 85/2012. (III.22.) határozataival.

Az Alapítvány kuratóriuma 2017. július 10. napján megtartott ülésén az 1/2017. (VII.10.) számú határozatában megállapította, hogy miután vagyona teljes mértékben elfogyott, a létesítő okiratában meghatározott céljainak megvalósítása lehetetlenné vált. A megszűnési ok bekövetkezte miatt a Kuratórium kezdeményezi az Alapítóknál a szükséges intézkedések megtételét.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:403.§ (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy az alapítvány megszűnik, ha „b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód”.

A Ptk. 3:403.§ (3) bekezdése szerint, ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is, amely kötelezettségének a kuratórium a fent hivatkozott határozat megküldésével eleget is tett.

Az Alapító a Ptk. értelmében nem jogosult az Alapítvány megszüntetésére, csupán kezdeményezheti a Budapest Környéki Törvényszéknél, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. §-a alapján az Alapítvány jogutód nélküli megszűnési oka bekövetkeztének a megállapítását. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatot. 

Érd, 2017. augusztus 28.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érd Városi Sport Alapítvány egyik alapítója kijelenti, hogy az Alapítvány részére vagyont juttatni, illetve további anyagi forrást biztosítani nem áll módjában. Az Alapító megállapítja, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása anyagi források hiányában teljesen lehetetlenné vált, és céljainak módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.

2. Az Alapító kéri a Budapest Környéki Törvényszéket, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. § d) pontja alapján az Alapítvány jogutód nélküli megszűnési okának bekövetkeztét állapítsa meg.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt tartalmú alapítói határozatot az Érdi Városi Sportegyesülettel, mint a másik alapítóval közösen írja alá, és tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat az Alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás során. 

Határidő: a döntés továbbítására – az alapítói ülés időpontja

Felelős:T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.