Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. E kötelezettségnek eleget téve a Bizottság 2016. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be:

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság feladata a településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázással, a helyi közösségi közlekedéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, az energiaszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- és hatáskörök gyakorlása.

 

Feladatainak teljesítése érdekében a Bizottság 2016. évben 21 alkalommal ülésezett, és 150 napirendi pontot tárgyalt meg, 66 esetben határozott és 75 esetben foglalt állást.

 

A Bizottság számos rendelet-tervezetet tárgyalt meg, és több esetben tett kiegészítésre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés felé az alábbiak tekintetében:

 

-          Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat elfogadása, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása;

-          A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása;

-          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése;

Az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítása;

 

 

-          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása;

-          A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása;

-          Az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításáról szóló 84/2016. (IV. 28.) számú határozat módosítása;

-          Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása;

-          A közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása;

-          az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.

 

 

Az elmúlt évben kiemelt feladat volt a Modern Városok Program végrehajtása, több esetben rendkívüli ülés megtartására is sor került. Az alábbi témájú előterjesztések kerültek napirendre:

 

-          Az érdi 02/19 és 07/9 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának és a 02/21 hrsz-ú ingatlan 582/4395 tulajdoni hányadának kivásárlása /Papi földek/

-          az érdi 02/8 és 04/4 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának kivásárlása /Papi földek/

-          a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás patak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése /Papi földek/

-          az érdi 04/8 és 07/11 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának és a 07/14 hrsz-ú ingatlan 107/2365 tulajdoni hányadának kivásárlása, /Papi földek/

-          az Érd ”Papi földek” elnevezésű terület külterületi ingatlanjainak kivásárlása

-          a Felső-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmány elfogadása

-          az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          azÉrdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolarekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          a Felső-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak, önkormányzati tulajdonú utak fejlesztésére vonatkozó célokmány elfogadása

-          Érd Megyei Jogú Város Ófalu városrészében új ásványvíz kút létesítéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          a Tolmács utcának a Velencei út és Jegyző utca közötti szakasza előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala

-          érdi Duna part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozatala

-          a „volt Téglagyár” területének rehabilitációja

-          az érdi 02/21 és 07/14 hrsz-ú, kivett saját használatú utak kivásárlása /Papi földek/

-          az érdi 19154, 19155 és 19160 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása a járási bíróság és ügyészség elhelyezésének biztosítása érdekében /bíróság-ügyészség/

-          az Érd, Tállya utca 12/A. alatti ingatlan megvásárlása /szociális /

-          az Érd, Ercsi u. 4. szám alatti 18872 hrsz-ú ingatlan megvásárlása a Modern Városok Program végrehajtása érdekében, az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola fejlesztési céljára

-          az Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti 19152 hrsz-ú ingatlan megvásárlása, bíróság és ügyészség elhelyezésének biztosítására

-          az Érd, Fehérvári út 16. sz. alatti 17776/A hrsz-ú épület megvásárlása /Sasvárosi rendelő/

-          a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítása

-          az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosítása

-          az Érd, Alispán u. 8/A. szám alatti, 18984 hrsz-ú ingatlan megvásárlása /KLIK /

-          az Érd, Ercsi út 31. szám alatti Sportközpont építési engedélyezési terve felhasználási jogának átadásáról szóló 28/2016. (VI. 21.) határozat módosítása

-          az Érd, Ercsi út 4. szám alatti, 18872 hrsz-ú ingatlan megvásárlása az Érdi Szakképzési Centrum kialakítása, Kós Károly Szakképző Iskola bővítése céljára

-          az érdi 25001 hrsz-ú ingatlan megvásárlása /Ófalu –turizmus/.

 

A Modern Városok Program végrehajtásán kívül az alábbi ingatlanértékesítésről és vásárlásról, illetve bérbeadásáról szóló előterjesztések is megvitatásra kerültek a Bizottság ülésein:

 

-          Az érdi 937, 26198 és 26199 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása

-          az Érd, Béke tér 5/B. IV. e. 13.  szám alatti 22552/6/A/28 hrsz-ú  lakás  értékesítése

-          az Érd, Béke tér 8/C. III. e. 10.  szám alatti 22552/10/A/40 hrsz-ú  lakás  bérbeadása

-          az Érd, Felvigyázó u. 19. 1. ép. 1.  szám alatti 18903/A/1 hrsz-ú  lakás  értékesítése

-          az Érd, Béke tér 8/A. III. e. 10. szám alatti 22552/10/A/10 hrsz-ú lakás értékesítése

-          az Érd, Kövirózsa u. 10.  szám alatti 11846/2 hrsz-ú beépítetlen terület, és a 11846/A/1 hrsz-ú, valamint a 11846/A/2 hrsz-ú társasházi  ingatlan  értékesítése

-          az Érd, Nyomdász u. 6. sz. alatti ingatlan eladása

-          az érdi 3167, 3169 és 3170 hrsz-ú alatti ingatlanok megvásárlása

-          az Érd, Ungvári u. 6. szám alatti ingatlan eladása

-          az érdi 0187/1 hrsz-ú ingatlanból 97 m2 terület értékesítése

-          az érdi 3167 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan megvásárlása

-          az érdi 22258 hrsz-ú ingatlan eladása

-          az érdi 1901 hrsz-ú önkormányzati terület hasznosítása

-          az érdi 3343 hrsz-ú önkormányzati terület hasznosítása

-          az érdi 4151 hrsz-ú ingatlan ajándékba történő elfogadása

-          az érdi 23518/1 hrsz-ú ingatlan ajándékba történő elfogadása

-          az érdi 24209/2 hrsz-ú magánút megvásárlása

-          az Érd, Morva u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése

-          az érdi 22877/1 hrsz-ú ingatlan ajándékba történő elfogadása

-          az Érd, Béke tér 2/B. III. e. 10.  szám alatti, 22552/3/A/25 hrsz-ú lakás bérbeadása

-          az Érd, Orvos u. 47. sz. alatti ingatlan eladása

-          körzeti megbízotti irodák térítésmentes használatbaadása

-          az érdi 11054 hrsz-ú ingatlan 1 tulajdoni hányadának megvásárlása

-          az érdi 24238/2 hrsz-ú ingatlan eladása

-          a 22568/1, 22568/2 és a 22569 hrsz-ú ingatlanok adásvétellel és cserével vegyes telekhatár rendezése

-          az Önkormányzat tulajdonát képező 0187/3 hrsz-ú külterületi föld haszonbérbe adása

-          az érdi 23182/1 hrsz-ú ingatlanból temető bővítéséhez és Irma utca szélesítéséhez szükséges területek megvásárlása

-          az érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanból a parkvárosi római katolikus templom bővítéséhez szükséges területrész értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása

-          az Érd, Béke tér 6/E. II. e. 9.  szám alatti 22552/8/A/69 hrsz-ú  lakás bérbeadása

-          az Érd, Béke tér 8/B. III. e. 11.  szám alatti 22552/10/A/26 hrsz-ú  lakás bérbeadása

-          az Érd, Béke tér 8/C.  II. e. 7.  szám alatti 22552/10/A/37 hrsz-ú   lakás bérbeadása.

 

A Bizottság a településrendezési, településfejlesztési feladatokkal kapcsolatban az alábbi tárgyú előterjesztéseket tárgyalta:

 

-          Az érdi 078/49 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása

-          a Center Invest Érd2 Kft.-vel kötött településrendezési szerződés módosítása és ezzel összefüggésben a városközponti 22081/4 hrsz-ú út egy részének forgalomképessé nyilvánítása

-          kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala

-          az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megbízása a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolításával

-          Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadása – Local Agenda 21 program

-          felhatalmazás megadása a Modern Városok Program keretében beruházás-lebonyolítói megbízási szerződések megkötése céljából

-          Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat készítése véleményezésének lezárása

-          Érd Ófalu turisztikai fejlesztéseit megalapozó koncepció elfogadása

-          Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2015. évi tevékenységéről

-          háziorvosi rendelők létesítése a Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatti ingatlanon

-          Felső-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmány elfogadása

-          az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          azÉrdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolarekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          aFelső-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány elfogadása

-          Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak, önkormányzati tulajdonú utak fejlesztésére vonatkozó célokmány elfogadása

-          Érd Megyei Jogú Város Ófalu városrészében új ásványvíz kút létesítéséről szóló célokmány elfogadása

-          a Tolmács utcának a Velencei út és Jegyző utca közötti szakasza előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala

-          az érdi Duna part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozatala

-          az Érd Budai út 7. szám alatti irodaépületnek a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala és szakigazgatási szervei részére történő használatba adása

-          az Érd, Topoly utca 2. szám alatti, Időseket Ellátó Központ felújításáról szóló beruházási célokmány módosítása

-          a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

-          a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel megkötött adásvételi szerződés módosítása

-          a „volt Téglagyár” területének rehabilitációja

-          Domonkos Béla szobrászművész által készített Kossuth Lajos mellszobor megvásárlása

-          a Salgói utca tulajdonjogi és ingatlan-nyilvántartási rendezésével összefüggésben tulajdonjog törléséről, valamint eredeti állapot helyreállításáról szóló megállapodás megkötése a Very Well Kft.-vel

-          az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadása

-          az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadása

-          a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítása

-          az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosítása

-          a KEHOP-5.2.9 kódszámú, az „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-Magyarországi régióban” című pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról szóló 131/2016. (V.26.) határozat módosítása és kapcsolódó célokmány elfogadása

-          az Aradi utcai Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtása

-          pályázat benyújtása az IKOP-3.1.0-15 kódszámú „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című felhívásra

-          egyházak támogatása

-          az érdi 26060 hrsz-ú ingatlant érintő gázvezeték biztonsági övezetének biztosítására vezetékjog bejegyzéséhez való hozzájárulás

-          az érdi 26063/2 hrsz-ú ingatlant érintő gázvezeték biztonsági övezetének biztosítására vezetékjog bejegyzéséhez való hozzájárulás

 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el!

 

Érd, 2017. március 17.

 

 

 

 

Szabó Béla

elnök

 

 

 

Előkészítette: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges