Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), valamint az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére a 17/2017.(I.26.) határozatával pályázatot írt ki, tekintettel arra, hogy a jelenlegi vezetői megbízás időtartama 2017. április 1-jén lejár.

 

A magasabb vezetői megbízás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás a kormányzati személyügyi központ internetes oldalán 2017. február 1-jén jelent meg, melyre a benyújtási határidőig, 2017. március 3-áig egy pályázat, Sebestyénné Majchrowska Ewa pályázata érkezett be.

 

A pályáztatás szabályairól a Kjt. 20/A.§-20/B.§-ai, a közgyűjteményi intézményvezetői megbízásról a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B.§ és 7.§-ai rendelkeznek. Ennek alapján a fenntartó öttagú bizottságot hozott létre a vezetői pályázatok véleményezésére, mely 2017. március 14-én a pályázót személyesen meghallgatta, és véleményezte a pályázatot. Az ülésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete.

 

Az előkészítő bizottság egyhangú döntése alapján Sebestyénné Majchrowska Ewát javasolja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb vezetői feladatainak ellátásával megbízni.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg az igazgatói megbízással kapcsolatos döntését!

 

Érd, 2017. március 14.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette: Humán Iroda

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Személyzeti csoport

Kötelezettség vállalás: az intézményi költségvetésben tervezve

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Humán Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14.) igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátásával

 

2017. április 2-ától 2022. április 1-jéig

 

Sebestyénné Majchrowska Ewát

bízza meg.

 

Sebestyénné Majchrowska Ewa intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

 

A Közgyűlés az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdés h) pontja - H fizetési osztály 12 fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete alapján illetmény összesen: 234.200,- Ft.

Kjt. 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján magasabb vezetői (intézményvezetői pótlék), a pótlékalap 500%-a, azaz 100.000,- Ft.

Kjt. 74. § (5) bekezdés a) pontja alapján középfokú idegennyelv-tudási pótlék, a pótlékalap 50%-a, azaz 10.000,- Ft.

A 150/1992. Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapján kulturális illetménypótlék, a pótlékalap  164 %-a, azaz 32.800,- Ft.

Illetmény mindösszesen: 377.000,- Ft/hó

 

Határidő: a határozat közlésére azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges