Tisztelt Közgyűlés!

 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 3. pontja helyi önkormányzati feladatnak minősíti a közterületek elnevezését. Ezzel összhangban az Mötv. 14/A. § (1) bekezdése alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületek elnevezését, a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerint Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni, figyelemmel a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

A rendelet 10. § (3) bekezdése alapján az utcák elnevezésével kapcsolatos előkészítési feladatokat a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság látja el.

Az elmúlt időszakban az alábbi útszakaszok elnevezésének igénye merült fel:

1.) A GIA Form Kft. 2014-től folytatja gazdasági tevékenységét a 076/36 hrsz-ú ingatlanán, mely a város déli, külterületi részén, a 6.-7. számú elkerülő út, 6. számú főút menti gazdasági területen található. Az ingatlan a 077/3 hrsz-ú útról közelíthető meg, melyhez a 26285/1 és 26285/2 hrsz-ú út ingatlanok is kapcsolódnak – az érintett út ingatlanok az önkormányzat tulajdonában vannak. A tulajdonos a gazdasági telephely címének megállapítása indokán a közelmúltban két elnevezési alternatív javaslattal élt: GIA Form utca, vagy Vízöntő utca. A gazdasági területen már kialakult tematikus – csillagnevek – elnevezési rendbe az előkészítő Bizottság által is támogatott Vízöntő utca elnevezés illeszkedik.

Az előkészítés keretében a közterületek javasolt elnevezéséről a Bizottság a rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján az érintett tulajdonosok véleményét - hirdetmény közzétételével - kikérte, a tulajdonosoktól ellenvélemény, vagy más névjavaslat nem érkezett.

 

 

 

2.) A 7. számú elkerülő utat, és a Velencei utat összekötő Tolmács utca a jövőben létesülő Szent István hídhoz kapcsolódva fontos városszerkezeti útelem, mely teljes kiépülését követően fogja betölteni pl. a városközpontot is tehermentesítő szerepét. Az ingatlan-nyilvántartásban Tolmács utca néven jelenleg csak a Jegyző u. és Technikus u. közötti 18474 hrsz-ú út ingatlan szerepel. A már elnevezett útszakasztól északra – a Velencei útig - még nincs kialakítva az út, délre a 7. számú út körforgalmi csatlakozásáig ki vannak alakítva az utat alkotó ingatlan darabok, de hivatalosan nincsenek elnevezve. A déli szakasz a Délibáb utcáig két önkormányzati tulajdonú hosszabb útszakaszból áll; a körforgalmi ághoz kapcsolódva pedig állami tulajdonban lévő ingatlandarabok találhatók, melyek egy része van úttá minősítve, más részük még szántó művelési ágban van. A körforgalmi csomóponti ágba csatlakozó Délibáb u. folytatásában is kialakult egy út ingatlan darab, ami még nincs elnevezve. Tekintettel arra, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése szerint az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület-szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás), ez esetben nem volt szükség a véleményeztetési eljárás lefolytatására.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2017. március 16.

 

 

 

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Főépítészi Csoport

Kötelezettségvállalás: nincs

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Lakosságszolgálati Iroda

A döntés továbbításáért felelős szervezeti egység: Főépítészi Csoport

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján – az alábbi közterületek elnevezéséről dönt:

 

Vízöntő út: 077/3, 26285/1, 26285/2 hrsz.

 

Tolmács utca: 0104, 092/4, 098/9, 092/5, 091/141 hrsz.

 

Délibáb utca: 092/7 hrsz.

 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges eljárást indítsa meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Határidő: címregiszterben történő rögzítésre 15 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges