Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009.(IV.24.)  önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: rendelet) módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Rendeletünk alapján az Önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló útépítések és útfelújítások indulhatnak lakossági vagy önkormányzati kezdeményezésre.

 

Az Önkormányzat és a lakosság együttműködésében ott valósulhat meg útépítés és felújítás, ahol az érintett ingatlan tulajdonosainak és/vagy az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőjének, vagyonkezelőjének legalább 2/3-a polgári jogi társaságot alapít és a tagok írásban nyilatkoznak az útépítésből adódó hozzájárulási költség rájuk eső részének megfizetéséről.

 

Az együttműködésben megvalósuló építésekhez, felújításokhoz biztosítandó önkormányzati hozzájárulás nyújtása kizárólag a rendeletben foglaltak alapján lehetséges. A pályázatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság írja ki minden évben március 31-éig. Az ötmillió forint összeghatáron belüli, önkormányzati támogatással megvalósuló beruházások esetén a pályázat egész évben kiírható. A pályázatot a város honlapján kell megjelentetni, a közzététel időpontjának a honlapon való megjelenés számít.

 

A pályázatok benyújtási határideje a jelenleg hatályos rendeletünk 4.§ (2) bekezdése szerint 60 nap. A pályáztatások eredményes lebonyolítása érdekében hatékonyabb lenne, hogy a továbbiakban az előírt 60 napos határidő helyett a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg a benyújtási határidőt az adott pályázat kiírásakor, a műszaki körülmények és feltételek ismeretében.

A fentiek alapján a rendelet  pályázati eljárás rendjéről szóló 4.§-ának módosítását javaslom.

 

A szabályozás új elemének várható hatásai közt azzal számolnunk, hogy a megváltozott előíráshoz alkalmazkodva továbbra is hatékonyan fog működni a pályáztatási rendszer.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat.18.§ (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

 

 

Érd, 2017. március 6.

 

 

Simó Károly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Iroda

Kötelezettségvállalás: nincs

A döntés továbbításáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

A döntés végrehajtásáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Városfejlesztés és Városüzemeltetési Iroda

 

 

 

TERVEZET

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2017. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1)- (2) bekezdéseiben,  és  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 „(2) A pályázatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság írja ki minden évben március 31-éig. Az ötmillió forint összeghatáron belüli, önkormányzati támogatással megvalósuló beruházások esetén a pályázat egész évben kiírható. A pályázatot a város honlapján kell megjelentetni, a közzététel időpontjának a honlapon való megjelenés számít. A pályázatok benyújtásának határidejét a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg.”

 

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                              T. Mészáros András

jegyző                                                                                            polgármester