Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

1. Az alapító okirat III. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„III. A társaság székhelye:   2030 Érd, Budai út 16-18.”

 

2. Az alapító okirat XI. pontjának „a felügyelő bizottság működése” című része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A felügyelő bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez 3 tag jelenléte szükséges. Határozatait szavazással állapítja meg, egyszerű szótöbbséggel.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Bizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

 

A Felügyelő Bizottság elnöke a társasági törvény és a társasági szerződés rendelkezései keretében:

a)             összehívja és vezeti a Bizottság üléseit;

b)             gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről;

c)             az alapítói ülésen előterjeszti a bizottság jelentését a társaság működéséről.

A társaság Felügyelő Bizottsága 2015. április 30. napjáig:

 

Név: Lehotka Gábor (anyja neve: ......, lakcíme: ..........)

Név: dr. Falvai Lajos (anyja neve: ......, lakcíme: ..........)

Név: dr. Király László (anyja neve: ......, lakcíme: ..........). 

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.”

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására és a Pest Megyei Cégbíróság előtti eljárásra.

 

Határidő: a határozat továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester