Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre támogatására” (kódszám: TÁMOP-5.2.2.-10/1) címen kiírt pályázatra az Érd Bagoly u 2/a szám alatti épületben elhelyezendő Gyerekház létrehozása tárgyában.

A Közgyűlés a pályázat előkészítéshez, a szakértői közreműködés biztosításához szükséges költségeket (kb. 5 millió forint) a város 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 5. számú melléklet 1.3.2. sora terhére biztosítja. 

A Közgyűlés vállalja, hogy legalább a projekt befejezését követő 1 évig működteti a Gyerekházat, azaz minimum két Gyerekház munkatárs foglalkoztatásával a szolgáltatást fenntartja. Vállalja továbbá, a támogatás visszafizetésének terhe mellett, hogy a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. Tudomásul veszi, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve a kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdelében, hogy a 2 fő közalkalmazott személyi juttatásainak előirányzata 2014. évtől előirányzatként betervezésre kerüljön az Intézményi Gondnokság költségvetésébe, melynek becsült összege 3 488 e Ft, és az intézmény létszáma 2 fővel bővüljön.

Az ingatlan közüzemi díját - amely kb. évi 1,2 millió Ft - a város 2010. évi költségvetésében az 5. számú melléklet 1.3.2. sora terhére biztosítja, és a projekt fenntartási ideje alatt az Intézményi Gondnokság költségvetési előirányzataként betervezi.  

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére, a pályázati felhívásban előírt, a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Szabolcs Mária

T. Mészáros András

jegyző

polgármester