Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ magasabb vezetői megbízására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármesterPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

Szepes Gyula Művelődési Központ
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2011. október 16-tól 2016. október 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
2030 Érd, Alsó u. 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
- Az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása 
- A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése 
- A gazdasági feladatokat meghatározó szabályzatok elkészítése és folyamatos karbantartása 
- Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása 
- A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása 
- Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel 
- Legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi kulturális hagyományokra 
- Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal 
- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása 
- Öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése 
- A szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása 
- Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja és a fenntartó által jóváhagyott közművelődési program alapján végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek: 
- Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga 
- A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal való igazolása 
- Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő közművelődési feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat 
- Kiemelkedő közművelődési tevékenység 
- Három hónapnál nem régebbi, érvényes erkölcsi bizonyítvány 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- Magyar állampolgárság 
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- Szakirányú egyetemi végzettség 
- Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység folytatása 
- Intézményvezetői tapasztalat 
- Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz 
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- A végzettséget igazoló oklevelek másolata 
- Nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembe vételével 
- Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlaki Csilla nyújt a 23/522-300/222. m. telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani, postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére (2030 Érd, Alsó u. 1.), elektronikus úton Sárközi Márta részére az msarkozi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:…………., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően az Oktatási és Művelődési Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára a végleges döntést a Közgyűlés hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu honlapon: 2011. július
www.erd.hu honlapon: 2011. július
Érdi Újság: 2011. július 7.