1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

2. A Közgyűlés kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.

3. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

4. A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:

a)   megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;

b)   a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.

5. A Közgyűlés egyúttal felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg - a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá történő átalakításának lehetőségét.

6. A Közgyűlés utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző