1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2014. február 17-től Bozsogi Jánost és Baller Lászlót bízza meg. Az ügyvezetők megbízatása 2015. február 17. napjáig szól. A Közgyűlés az ügyvezetők tiszteletdíját személyenként, egységesen bruttó 400.000,- Ft/hó-ban állapítja meg.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata X. pontját az alábbiakra módosítja:

„X. Társaság ügyvezetője, cégjegyzés módja :

Társaság ügyvezetői:

Bozsogi János István

Anyja neve:

Született:

Lakcím: 2030 Érd,

Adóazonosító jel:

Bozsogi János a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 2015. február 17-ig szól. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalóival szemben.

Baller László

Anyja neve:

Született:

Lakcím: 2315 Szigethalom,

Adóazonosító jel:

Baller László a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 2015. február 17-ig szól.

Az ügyvezető jogkörére, feladatára, megbízásának megszűnésére a 2006. évi IV. törvény 21. §-32. §-ában valamint a 149. §-151. §-ában előírtak vonatkoznak.

Az ügyvezetők jogosítványai és kötelezettségei:

Az ügyvezetők

– együttesen jogosultak a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;

– kötelesek a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;

– kötelesek elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;

– gondoskodnak a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;

– kötelesek a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;

– kötelesek a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;

–          kötelesek a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;

–          a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;

– kötelesek a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

– a munkáltatói jogok az erre kijelölt ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

 

Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság.

Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.

Az ügyvezető felelőssége:

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a megbízás időtartamának lejártával,

- visszahívással

- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

- lemondással

- elhalálozással.

Az ügyvezetőt az alapító bármikor azonnali hatállyal visszahívhatja.

Az ügyvezető megbízatásáról bármikor lemondhat. Lemondását indokolnia nem kell.

Az alapító döntései az ügyvezetőre nézve kötelező érvényűek.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezetők együttesen írják a teljes nevüket olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza.”

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft.-t, (székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-694748, kamarai nyilvántartási szám: 001874) a könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó könyvvizsgálóként pedig Szilágyi Dezsőt (an: Magony Magdolna, lakcím: 1165 Budapest, László u. 33., kamarai tagsági ig. sz.: 004653) jelöli ki 2014. február 17-től számított 5 évre, 2019. február 17-ig.

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata XII. pontját az alábbiakra módosítja:

„XII. Könyvvizsgáló kijelölése:

A társaság működésének ellenőrzését a könyvvizsgáló látja el. A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki.

A könyvvizsgáló feladatköre:

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A társaság könyvvizsgálóját az alapítónak a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapító összehívását kezdeményezni. Ha az alapító összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

Összeférhetetlenségi és kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján:

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján:

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2014. február 17-től számított 5 évre, 2019. február 17-ig szól.

A társaság könyvvizsgálója: Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft.

székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. fszt. 1.

cégjegyzékszám: 01-09-694748

kamarai nyilvántartási szám: 001874

A könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó könyvvizsgáló:

Szilágyi Dezső xxxx

Lakcím:xxx

kamarai tagsági ig. sz.: 004653”

5. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti eljárásra, valamint az ügyvezetők közötti feladatmegosztás megállapítására és az új ügyvezetők munkaszerződésének aláírására.

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester