Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv-módosításokkal kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

-          A terv-módosítás véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak megfelelően történt. A Korm. rendelet 26. alcíme szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt követően a 27. alcím szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került mindazoknak, akik az egyeztetési eljárásban való részvételi szándékukat jelezték. Az erre vonatkozóan beérkezett véleményeket a Közgyűlés megismerte.

-          Mindezen dokumentumokat, terviratokat megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indoklásával egyetért.

-          A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2014. novemberben kelt véleményezési dokumentáció 10. sz. módosítása, illetve az abban szereplő HÉSZ rendelet-tervezet SZT-Mód 12 tervszelvénye, valamint a HÉSZ rendelet-tervezet 10. §-a kerüljön törlésre a jelenlegi módosítási eljárásból.

-          Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése szerint a terv-módosítás véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények, valamint a Közgyűlés döntése szerinti korrigált alátámasztó, és jóváhagyandó munkarészek - TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet - az Állami Főépítésznek a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújtható.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester