Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Bethlen Gábor u. 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakítására vonatkozó jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja.

A Közgyűlés a beruházáshoz szükséges összeget az önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester


Melléklet a Közgyűlés 7/2015. (I.29.) határozatához

Célokmány

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

Érd Bethlen Gábor utca 33. hrsz.:15452/1 ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központ megvalósítása  során felmerülő tevékenységek:

Szolgáltatás megrendelése:

-          Kivitelezés

-          Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés

-          Közterület rendezése (parkolás, akadálymentesítés)

-          Műszaki ellenőr

-          Energetikai tanúsítvány

-          Épületfeltüntetési vázrajz

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 Gyermekjóléti Központ kialakítása céljából került a Bethlen Gábor 33. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kiválasztásra. A jelenlegi - Érd, Emma u. 7. szám alatti - épület és a kapcsolódó telekrész jelenlegi állapotában nem alkalmas a tervezett rendeltetés ellátására, ezért szükséges a meglévő ingatlan célnak megfelelően történő felújítása és átalakítása.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

Az Érd Bethlen Gábor utca 33. szám alatti

(hrsz.:15452/1)  meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlannak a kedvező elhelyezkedése, tömegközlekedéssel történő jó megközelíthetősége indokolta az ingatlan kiválasztását. Lehetőség van a megfelelő számú parkoló kialakítására.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

- az összegek Áfával növelten értendőek

 

Tervező által készített, tételes költségvetés alapján a kivitelezés, továbbá a kapcsolódó feladatok becsült költségei:

Kivitelezés 72 000 000 Ft

Eszközbeszerzés, parkosítás, kerítés, tereprendezés: 13 700 000 Ft

Közterület rendezése (akadálymentesítés) 12 000 000 Ft

Műszaki ellenőr 1 000 000 Ft

Energetikai tanúsítvány 60 000,- Ft

Életfeltüntetési vázrajz 60 000,- Ft

Tartalék           1 180 000,- Ft

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Önkormányzati költségvetés

Maximális összeg: 100 000 000 Ft.

 

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás 

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély.

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés építésügyi hatósági engedélyköteles tevékenység. Gyermekjóléti központként történő működéshez a szükséges engedélyek beszerzése az épület műszaki átvétele és az építésügyi használatbavételi engedély kézhezvétele után történhet.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Tervdokumentáció (engedélyezési és kiviteli) rendelkezésre áll.

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna be van kötve az ingatlanba. Az infrastruktúra terhelése várhatóan nem növekszik meg jelentősen. 

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2015. november 1.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése

 

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

 

 

 

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

 

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2015. (I.29.) határozatával jóváhagyta.

Érd, 2015. január 29.

 

T. Mészáros András

 

polgármester