Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

  • A településen zajló építési tevékenységek, és az érintett közterület szabályozása nyomán indokolt az előterjesztéshez csatolt véleményezési dokumentáció szerint a Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terve módosítása.
  • A tervmódosítás véleményezése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 41.§ szerinti egyszerűsített eljárásnak megfelelően történt. A 41.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszban a véleményezési dokumentáció megküldésre került az államigazgatási szerveknek. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint a véleményezés 2019. május 10-étől május 28-áig zajlott, ennek keretében 2019. május 20-án lakossági fórum megtartására is sor került. A beérkezett államigazgatási, partnerségi véleményeket a Közgyűlés megismerte.
  • Mindezen dokumentumokat, terveket megismerve a Közgyűlés úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket a mellékelt tervezői, önkormányzati válaszok szerint fogadja el, illetve az el nem fogadott vélemények indokolásával egyetért.
  • Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a Kormányrendelet 39. § (3) bekezdése szerint a HÉSZ és Szabályozási Terve módosításának véleményezési szakasza lezárul, és az elfogadott vélemények szerint korrigált alátámasztó, és jóváhagyandó munkarészek - HÉSZ és Szabályozási Terv-tervezet - az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a jóváhagyáshoz szükséges záró szakmai vélemény megkérése céljából benyújthatóak.

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester