Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 28/2018.(II.22.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2019. július 1. napjától a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                               polgármester

 

 

Okirat száma: M/668648/1/2019.

Módosító okirat

Az Érdi Kincses Óvoda Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. május 25. napján kiadott E/668648/1/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, a 133/2019. (V.30.) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 • A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

 

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

 

172 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

 

72 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

 

150 fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

 

90 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

 

96 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

 

80 fő

 

Jelen módosító okiratot 2019. július 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Érd, 2019. május 30.

P.H.

T. Mészáros András

polgármester

 

Okirat száma: E/668648/1/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Érdi Kincses Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  • A költségvetési szerv
   • megnevezése: Érdi Kincses Óvoda
  • A költségvetési szerv
   • székhelye: 2030 Érd, Edit utca 3.
 1. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  • A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.01.01.
  • A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Érd Megyei Jogú Város 1. sz. Óvoda

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érd Megyei Jogú Város 4. sz. Óvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

3

Érd Megyei Jogú Város 8. sz. Óvoda

2030 Érd, Felső utca 51.

 1. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  • A költségvetési szerv irányító szervének
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
  • A költségvetési szerv fenntartójának
   • megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
   • székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.
 1. A költségvetési szerv tevékenysége
  • A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás
  • A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

Óvodai nevelés

 • A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás. Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők. Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők. Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.
 • A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

 • A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  • A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása öt éves határozott időtartamra történik. A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Érd Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.
  • A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

Megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 1. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
  • A köznevelési intézmény
   • típusa: óvoda
   • alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
   • gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. A pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó szerv: Intézményi Gondnokság, székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.
  • A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

 

tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

2

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

2030 Érd, Tállya utca 3.

3

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

2030 Érd, Fácán köz 33.

4

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

2030 Érd, Holló utca 3.

5

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

2030 Érd, Felső utca 51.

6

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

2030 Érd, Fő utca 12.

 • A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

 

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

Érdi Kincses Óvoda

 

172 fő

2

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

 

297 fő

3

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

 

72 fő

4

Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája

 

150 fő

5

Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája

 

90 fő

6

Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája

 

96 fő

7

Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája

 

80 fő

 • A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

 

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi száma

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga

az ingatlan funkciója, célja

1

2030 Érd, Edit utca 3.

22552/18

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

2

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

11934

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

3

2030 Érd, Tállya utca 3.

20977

21111

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

4

2030 Érd, Fácán köz 33.

18223/8

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

5

2030 Érd, Holló utca 3.

17681

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

6

2030 Érd, Felső utca 51.

22789

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda

7

2030 Érd, Fő utca 12.

23749

23748

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint

óvoda