Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-7. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

 

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

 

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat);
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal);
 • az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre, és
 • az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

 

2. Kötelezettségvállalás

 

3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4–7. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

 

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

 

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

 

 • a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;
 • Érd Megyei Jogú Város polgármestere által – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel hozott döntése alapján – vállalt kötelezettség;
 •  az önkormányzat kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;
 • a 4–7. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.

 

3. Az önkormányzat működési kiadásainak teljesítése

 

4. § (1)Az önkormányzat igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2020. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet.

 

(2) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt.

 

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig - amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés.

 

(4) Az önkormányzat állományába nem tartozó, 2020. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható.

 

(5) Az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2021. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

 

(6) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

 

(7) A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2017. számú polgármesteri utasítás 2. számú mellékletében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

 

(8) Az önkormányzat 2020. évi maradványa terhére – a 2020. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2021. évi felhasználásával kapcsolatosak.

 

(9) A 2020. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2020. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

 

(10) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

 

(11) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására, valamint a tüzelőanyag támogatással kapcsolatosan a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

 

A COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan kötelezettség vállalható.

 

(12) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV. 24.) számú önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja.

 

(13) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható.

 

4. Az önkormányzat felhalmozási, fejlesztési, szakértői kiadások teljesítése

 

5. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

 • a konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;
 • a nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben és támogatói okiratban meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2021. évben csak a 2020. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, 2021. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre.
 • a fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;
 • a testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében benyújtandó pályázatok tekintetében;
 • a városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2020. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2020. évi előirányzat maradvány erejéig;
 • beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan;
 • az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2021. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;
 • a Modern Városok Program és a Programhoz kacsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított források felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;
 • településszerkezeti terv, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan és szükséges közterület alakítási koncepció elkészítése;
 • a Hegesztő utcai óvoda szennyvízátemelő tervezésével kapcsolatosan;
 • az önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi kiadásaival kapcsolatosan;
 • a gyepmesteri telep és ebmenhely üzemeltetésével kapcsolatosan;
 • Ortofotó készítésével kapcsolatosan;
 • az ASP rendszer bevezetésével összefüggésben felmerülő kiadásokkal kapcsolatosan;
 • a COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan;
 • közterületen lévő járdaszakaszok terveztetése, valamint Érd kilenc pontján gyalogátkelőhelyek terveztetése.

 

(2) A Modern Városok program keretében megvalósítandó beruházásokra vonatkozóan, amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a támogató részéről támogatói okirat kibocsátásra került, de a forrást még nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kötelezettség abban az esetben vállalható, ha a várható pénzügyi teljesítés időpontjában a szükséges pénzügyi fedezet támogatás formájában rendelkezésre fog állni vagy annak megelőlegezése likviditási nehézséget nem okoz a gazdálkodás során.

 

(3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására az 5. § (1)–(2) bekezdésekben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

 

5. Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek működtetésének kiadásaira vonatkozó rendelkezések

 

6. § Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés által elfogadott támogatások, üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az egyéb szervezeteket, a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

 

 • Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2021. évi üzleti terve elfogadásáig a társaság 2020. évi módosított üzleti tervében szereplő szolgáltatási díjak időarányos összege fizethető ki.
 • Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2021. évi üzleti terve elfogadásáig a 2020. évi módosított üzleti tervében, valamit közgyűlési határozattal elfogadott díjak fizethetők ki.
 • A civil szervezetek és egyesületek részére a 2021. évi folyamatos működésének biztosításához az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával a támogatások arányos része kifizethető.
 • Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2021. évi üzleti terve elfogadásáig havi bruttó 19.050.000 forint szolgáltatási díj fizethető ki.

 

6. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések

 

7. § (1) A polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2020. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2020. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

 

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2020. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

A Szociális Gondozó Központ Idősek Bentlakásos Otthona átköltöztetésével kapcsolatos kiadásokra kötelezettség vállalható.

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatok ellátására a fenntartó hozzájárulásával kötelezettséget vállalhatnak.

 

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés.

 

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatások 2020. évi előirányzatnak megfelelő időarányos összeg kifizethető. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető.

 

(5) A polgármesteri hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos, biztonságos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók. A polgármesteri hivatal ASP rendszerhez való csatlakozásának előkészítéséhez szükséges informatikai programok fejlesztéséhez, továbbá az iktatóprogram szoftver támogatásával összefüggésben kötelezettség vállalható.

 

(6) A polgármesteri hivatal folyamatos és biztonságos működéséhez szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére, továbbá a hivatal feladatellátásához szükséges irodaszer beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

 

(7) A polgármesteri hivatal szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2021. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

 

(8) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2020. évben, továbbá 2021. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás, továbbá az elrendelt célfeladatoknak megfelelő juttatások összege kifizethető. A közszolgálati tisztviselőkkel kötött tanulmányi szerződések, vagy szakmailag indokolt, új tanulmányi szerződés megkötése és egyéb a munkavégzéshez szükséges képzések, továbbképzési költségeire vonatkozóan kötelezettség vállalható.

 

(9) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a 2020. évi maradványa terhére – a 2020. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2020. évi felhasználásával kapcsolatosak.

 

(10) A 2020. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2020. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

 

(11) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

 

8. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

 

7. Záró rendelkezések

 

9. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján veszti hatályát.

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

Dr. Konkoly Zita

jegyző

 

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Érd, 2020. december 23.

            

      Dr. Konkoly Zita

    jegyző