Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát választja meg 2021. február 1. napjától határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszony keretében látja el.

 

2. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat 11.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. február 1.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

 

3. Az Alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

 

4. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

1. melléklet a 23/2021. (II. 1.) számú polgármesteri határozathoz

 

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

1/2021. (II. 1.) alapítói határozat

 

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetőjének Fenyőházi-Nagy Andreát (anyja születési neve: ; lakóhelye: ) választja meg 2021. február 1. napjától határozatlan időtartamra. Az ügyvezető a feladatát ingyenesen megbízási jogviszonyban látja el.

 

2. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 11.1 pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„11.1. A társaság ügyvezetője:

 

név: Fenyőházi-Nagy Andrea

anyja születési neve:

lakcíme:

születése helye és ideje:

adóazonosító jele:

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. február 1.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időtartamra szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

 

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2021. február 1.

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. február 1. napján ellenjegyzem: