1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelet 24. §-ában foglalt hatáskörében eljárva - az Érdi Református Egyházzal osztatlan közös tulajdont képező Érd, Erkel u. 1. szám alatti, 15254 hrsz-ú beépített ingatlan tulajdonközösségét akként szünteti meg, hogy a 15254 hrsz-ú, összesen 903m2 területű ingatlanból leválasztásra kerül az önkormányzat 257/903-ad tulajdoni hányadának megfelelő 257m2 terület. Az így leválasztott területet hozzá kell csatolni az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 15253/4 hrsz-ú, 16131m2 területű, gimnázium ingatlanához. A telekalakítást követően a

-          15254 hrsz-ú ingatlan területe 903m2-ről 646m2 területre, a

-          15253/4 hrsz-ú ingatlan területe 16131m2-ről 16388m2 területre fog változni.

2.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést az alábbiak szerint módosítja:

A szerződés 1.5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1.5.Vörösmarty Mihály Gimnázium

Érdi 15253/4 hrsz-ú, 16388m2 nagyságú, kivett gimnázium és diákotthon és egyéb épület, udvar megjelölésű, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti  ingatlanból, 72/100 ingatlan hányadot.”

Határidő: szerződés aláírására a jogerős telekalakítási engedélytől számított 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester